Sak: 22-083 Klage på tilknytning – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om plassering av fordelingsskap. Klager krevde kompensasjon fra nettselskapet med grunnlag hvordan et utvendig forelingsskap ble plassert utenfor huset. Subsidiært krevde klager at fordelingsskapet blir tilbakeført til sin opprinnelige stand før det ble skiftet ut. Klager påpekte at det nye fordelingsskapet var til sjenanse og at hagen har mistet noe av sin funksjonalitet, og at dette vil påvirke husets verdi negativt. Klager anførte at han ikke hadde gått med på utskiftningen dersom han var informert om at det nye fordelingsskapet var vesentlig større og at det ville bli plassert lenger ut fra husveggen. Elvia AS anførte at slikt bytte av fordelingsskap ikke utløser noe krav om erstatning da dette er små innretninger som ikke påfører grunneier et økonomisk tap. Elvia AS anførte at fordelingsskapet måtte plasseres på denne måten for å få en god nok avstand til husveggen på grunn av sikkerhet. Elvia AS anførte at det er kommet nye krav som skal gi nok plass innvendig i et fordelingsskap og at dette er årsaken til at fordelingsskapet er større. Elvia AS avviste klagers krav. Under disses ble klager gitt medhold.

Elvia AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om plassering av fordelingsskap.   

Regelverk: Standard tilknytningsvilkår § 4.  

  

Historikk:   

2020 – Bytte av fordelingsskap.  

  

Krav: Klager krever kompensasjon for plasseringen av fordelingsskapet. Subsidiært krever klager at fordelingsskapet blir tilbakeført til sin opprinnelige stand.   

Partenes anførsler:  

Klager viser til at i forbindelse med at klager fikk byttet fordelingsskap i 2020, ble det avtalt med nettselskapet at det nye fordelingsskapet skulle flyttes 10–20 cm ut fra veggen da det ikke var ønskelig fra nettselskapets side at fordelingsskapet var plassert helt inntil husveggen. Ved utførelsen av utskiftningen oppdaget klager at det nye fordelingsskapet var vesentlig større enn den gamle, i tillegg til at det var plassert ca. 25 cm fra husveggen. Klager påpeker at han har en liten hage på rundt 6,1 m2 og at forskjellen mellom tidligere og nåværende løsning derfor fikk stor betydning. Klager mener at det nye fordelingsskapet er til sjenanse og at hagen har mistet noe av sin funksjonalitet, og at dette vil påvirke husets verdi negativt.   

Klager anfører at han ikke hadde gått med på utskiftningen dersom han var informert om at det nye fordelingsskapet var vesentlig større og at det ville bli plassert lenger ut fra husveggen.  

Elvia AS anfører at slikt bytte av fordelingsskap ikke utløser noe krav om erstatning da dette er små innretninger som ikke påfører grunneier et økonomisk tap.   

Elvia AS anfører at fordelingsskapet måtte plasseres på denne måten for å få en god nok avstand til husveggen på grunn av sikkerhet.   

Elvia AS anfører at det er kommet nye krav som skal gi nok plass innvendig i et fordelingsskap og at dette er årsaken til at fordelingsskapet er større.  

Elvia AS avviser klagers krav.   

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om plassering av fordelingsskap og krav som følge av dette. 

I standard tilknytningsvilkår § 3-4 heter det blant annet at nettselskapet har rett til å legge luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning over grunn som en installasjonseier eier eller fester frem til andre installasjonseiere. Fremføring skjer som regel uten vederlag, men installasjonseier skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Distribusjonsnett og arbeidet med dette skal medføre minst mulig ulempe for grunneier eller fester. 

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at partene var kommet til enighet om at nye fordelingsskapet skulle plasseres 10–20 cm fra husveggen. Videre legger nemnda til grunn at fordelingsskapet likevel ble plassert over 25 cm fra husveggen, samtidig som det viste seg at det nye fordelingsskapet var større enn det gamle. 

Nemnda bemerker at kravene til fordelingsskap utvikler seg og legger til grunn at det nye skapet holder den standard som i dag gjelder for slikt utstyr. Nemnda kan derfor ikke se at Elvia AS har opptrådt i strid med gjeldende regelverk og avtaleverk når fordelingsskapet som ble montert var større. Nemnda kan heller ikke se at Elvia AS hadde noen særskilt varslingsplikt i forkant av monteringen med grunnlag i at det nye skapet så annerledes ut enn det gamle. Nemnda bemerker likevel at en slik opplysning likevel ville vært hensiktsmessig for å unngå en uenighet som den foreliggende, men det utløser ikke i seg selv noen krav for klager. 

I vurderingen av fordelingsskapets plassering har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.  

Nemndas flertall – leder (med dobbeltstemme, jf. vedtektene) og forbrukernes representant – er av den oppfatning at klager har krav på kostnadsfri flytting av fordelingsskapet. Flertallet legger særlig vekt på at Elvia AS ikke har gitt klager informasjon om endret plassering av fordelingsskapet før arbeidet ble igangsatt. Flertallet legger i denne sammenheng til grunn at skapet ble plassert lengre ut fra veggen enn det partene hadde diskutert. Videre legger flertallet til grunn at klager ikke har hatt mulighet til å påvirke lokaliseringen av fordelingsskapet, samtidig som det viser til at arbeidet skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for berørte grunneiere. Flertallet mener at Elvia AS må bære risikoen for at fordelingsskapets plassering medførte en større ulempe enn nødvendig for klager. Flertallet kan heller ikke se at Elvia AS har gitt en tilstrekkelig begrunnelse for fordelingsskapets plassering, herunder har selskapet ikke nærmere godtgjort og i tilfelle hvorfor dette er begrunnet i sikkerhetsmessige forhold. Flertallet har derfor kommet frem til at Elvia AS i samråd med klager må flytte fordelingsskapet kostnadsfritt, så langt dette er forenlig med sikkerhetsmessige forhold. 

Nemndas mindretall – bransjens representanter – er av den oppfatning at klager ikke har krav på en kostnadsfri flytting av fordelingsskapet. Fordelingsskapets størrelse ligger etter mindretallets syn innenfor det som må forventes i samsvar med samfunnsutviklingen. Mindretallet viser til Elvia AS' anførsel om at fordelingsskapets plassering skyldes sikkerhet. Etter mindretallets syn burde selskapet ha begrunnet sin anførsel om sikkerhet ytterligere, men at dette likevel ikke utløser erstatningsplikt.  

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt  

 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.