Sak: 22-361 Klage på stolpeplassering og utbygging av kabelanlegg – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om stolpeplassering. Klager krevde omlegging av luftbårent ledningsnett til ledningsnett i bakken. Klager anførte at en stolpe var feilplassert innenfor byggelinjen på klagers eiendom samt at stolpen blant annet har forårsaket vanskeligheter med å få godkjenning til oppføring av garasje og påbygging. Klager anførte også at utvidelse av kabelanlegget var utført uten at hun var informert eller at tillatelse ble innhentet. Elvia AS påpekte at stolpen med tilhørende luftledning ble etablert på 1970-tallet og at stolpens plassering ikke var endret siden dette. Elvia AS anførte at selskapet ikke har hatt noen grunn til å tro at det ikke var gitt informasjon om plassering, og har derfor lagt til grunn at denne er akseptert. Elvia AS viste til at klager ble varslet om at det må graves inn til stolpen grunnet utbygging av kabelanlegg og at stolpen må byttes på grunn av råte. Elvia AS påpekte at det i denne sammenheng var en feil fra deres side at klager ble forelagt en avtale om dette ettersom selskapet har rett til å legge denne kabelen i bakken. Elvia AS har varslet om at kabel vil bli gravd ned og stolpen vil bli byttet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om stolpeplassering.

 

Regelverk: Standard tilknytningsvilkår §§ 3-3, 3-4 og 3-10 og servituttloven § 5.   

 

 

Krav: Klager krever omlegging av ledningsnettet til jordkabler.

 

 

Partenes anførsler:  

 

Klager reagerer på plassering av stolpe. Klager anfører at stolpen er feilplassert innenfor byggelinjen på klagers eiendom og tar vekk et helt tomtehjørne, og at stolpen har forårsaket vanskeligheter med å få godkjent oppføring av garasje og påbygging.

 

Klager anfører at utvidelse av kabelanlegget utføres uten at hun er informert eller at tillatelse er innhentet. Klager anfører at alle øvrige aktører som bruker Elvia AS' utstyr plikter å ha grunneiers tiltalelse og påpeker at dette ikke er innhentet.

 

Klager anfører at hun ble presentert en avtale fra naboen der klager og innklagede var avtaleparter, og sier at hun skulle bli lurt til å signere da naboens prosjekt ikke kunne igangsettes uten hennes signatur.

 

Klager anfører at kommunen har godkjent at nettselskapet skal flytte stolpen slik at kablene ikke legges inntil husveggen. Hun anfører også at kommunen har opplyst at nettselskapet skulle flytte stolpen da den er feilplassert.   

 

Klager påpeker at hun er grunneier og mener at hun ikke har blitt lyttet til, tross alle klagene hun har fremsatt i løpet av tvisteperioden. Klager hevder at det er skjedd grov utnyttelse fra selskapets side og krever derfor at alle kablene skal bli lagt i jorda.

 

Elvia AS viser til at den aktuelle eiendommen ble opprettet i 1974 og at klager kjøpte eiendommen i 1975. Selskapet påpeker at stolpen med tilhørende luftledning ble etablert på 1970-tallet, og at plasseringen ikke er endret siden dette. Elvia AS mener at klager var kjent med stolpen og plasseringen da hun kjøpte eiendommen. Selskapet anfører at stolpen har vært etablert på eiendommen i over 40 år, og at nettselskapet har en bruksrett til stolpen. Det mener at det ikke har hatt noen grunn til å tro at det ikke er gitt informasjon om plasseringen, og har derfor lagt til grunn at denne er akseptert.   

 

Elvia AS anfører at dersom grunneier ønsker forandring eller endring av strømnettet, må dette bekostes av grunneier. Selskapet mener at det ikke kan ta på seg å legge alle kabler i bakken. Det hevder at det forholder seg til regelverket og at det må behandle samtlige nettkunder likt.   

 

Selskapet viser til at klager ble varslet om at det må graves inn til stolpen grunnet utbygging av kabelanlegg og at stolpen må byttes på grunn av råte. Klager ble fremlagt en avtale som hun ikke ønsket å signere. Elvia AS påpeker at det skyldes en feil fra deres side at klager ble forelagt denne avtalen da selskapet etter standard tilknytningsvilkår har rett til å legge denne kabelen i bakken. I og med at stolpen må byttes på grunn av råte, ble det i oktober 2021 gjennomført en befaring hvor klager og selskapets entreprenører deltok for å se på alternative plasseringer av stolpen, og det var da enighet om å flytte stolpen noen meter. Elvia AS har ikke mottatt bekreftelse fra klager om hun ønsker stolpen satt opp på nåværende eller ny plassering. Selskapet har varslet om at kabel vil bli gravd ned og stolpen vil bli byttet.   

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet vedrørende stolpe til fremføring av ledningsnett. 

Nemnda bemerker at ettersom klager er nettkunde hos Elvia AS, får standard tilknytningsvilkår anvendelse. Disse regulerer blant annet retten til fremføring mellom netteier og grunneier. Reglene gjelder tilsvarende overfor festere.

Etter standard tilknytningsvilkår § 3-3 tredje ledd har netteier rett til å fremføre og vedlikeholde distribusjonsnettet, men dette skal skje til minst mulig ulempe for grunneier. Etter samme bestemmelse første og andre ledd har netteier rett til å avgjøre hvordan stikkledningen til klager skal fremføres og dens plassering. Fremføringen skal skje til minst mulig ulempe for grunneier, men grunneieren har ikke krav på erstatning for skader og ulemper som stikkledningen måtte medføre annet enn ved uaktsomhet.

Etter § 3-4 har netteier rett til å legge luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning over grunn som en installasjonseier eier, frem til andre installasjonseiere. Som hovedregel skjer fremføring uten vederlag, men installasjonseier skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Distribusjonsnettet skal medføre minst mulig ulempe for grunneier.

Nemnda tilføyer at etter standard tilknytningsvilkår § 3-10 kan grunneier kreve flytting eller forandring av stikkledning eller lavspenningsnett hvis dette følger av offentlige påbud eller grunneiers behov. Slikt arbeid utføres normalt for grunneierens regning.  

Klager har anført at det ikke eksisterer noen avtale om stolpens plassering. Etter nemndas syn følger det ikke av standard tilknytningsvilkår noe krav om at det må foreligge en skriftlig avtale for at stolpen skal anses å være rettmessig plassert. Stolpen har for øvrig vært plassert samme sted siden 1975. Hevdstid for særlige bruksrettigheter (servitutter) som vises av en fast innretning er 20 år, jf. hevdslova § 7 og § 8, jf. § 2. Det er ingen holdepunkter som tilsier at Elvia AS eller dets forgjenger Hafslund AS ikke har vært i god tro om plasseringen av stolpen i hevdstiden. Etter dette legger nemnda til grunn at selv om det ikke forelå en muntlig eller skriftlig avtale om stolpens plassering, er plasseringen av stolpen rettmessig. 

Etter dette kan ikke nemnda se at Elvia AS har opptrådt rettsstridig i saken. 

Hva gjelder klagers krav om omlegging av ledningsnettet, legger nemnda til grunn at klager som utgangspunkt selv må bære kostnadene ved dette, jf. standard tilknytningsvilkår § 3-10. Selskapet har imidlertid opplyst at stolpen må byttes i forbindelse med vedlikehold, og at den kan flyttes noen meter som ledd i dette uten at det er opplyst at klager vil bli belastet for dette. Nemnda legger til grunn at dette vil imøtekomme noen av klagers innsigelser. Slik nemnda oppfatter saken, omfatter ikke dette kostnader til å legge tilknytningskabel til klagers egen bolig i bakken. Kostnader til dette må klager derfor dekke så langt de gjennomføres. 

Klager har anført at eksisterende ledninger ligger tett til bygningskroppen. Bakgrunnen for dette er lite opplyst for nemnda. Så langt dette skyldes bygningsmessige endringer foretatt på klagers bolig, legger nemnda til grunn at nødvendig omlegging må bekostes av klager. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 21. november 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Gry Pedersen, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.