Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

361 resultater

Type artikkel
Velg område
361 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-1217 Klage knyttet til fakturering – Tibber AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktura. Klager hevdet at det forelå feil ved faktura og krevde ny fastsettelse av kravet. Hun anførte at hun var blitt avregnet etter en for høy pris og hevdet at beløpet ikke sto i forhold til faktisk forbruk. Tibber AS bestred klagers krav og hevdet at klager var avregnet korrekt. Selskapet anførte at klager må sannsynliggjøre et lavere forbruk dersom kravet bestrides. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-584 Klage knyttet til fakturering – BKK AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktureringskrav. Klager hevdet at hun hadde blitt overfakturert som følge av at nettselskapet hadde lagt til grunn andre målerverdier enn dem hun hadde avlest. Hun anførte at selskapet hadde anvendt feil konstant ved avregningen. Klager anførte at hun ble dobbeltfakturert for nettleie i perioden mellom 1. juni 2020 og 1. september 2022. BKK AS opprettholdt betalingskravet under henvisning til at klagers forbruk var blitt stipulert som følge av manglende kommunikasjon med måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-574 Klage knyttet til etterfakturering – Lnett AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfaktureringskrav. Kravet hadde bakgrunn i manglende kommunikasjon med klagers strømmåler. Klager bestred at hun hadde betalingsplikt for etterfaktureringskravet med grunnlag i at hun ikke kunne lastes for feil ved måleutstyret. Hun hevdet at hun hadde vært i aktsom god tro om forholdet og at hun ikke hadde hatt noen oppfordring til å reagere på betalingskravenes størrelse. Lnett AS opprettholdt kravet under henvisning til at vilkårene i standard nettleieavtale § 5-4 måtte anses oppfylt. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 22-240 Klage knyttet til avtalevilkår og fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for opphørsfaktura og vilkår for tilleggstjenesten «Lik Betaling». Klager bestred betalingsplikt for akkumulert underbalanse på «Lik Betaling»-konto. Hun viste til at selskapet hadde misligholdt sine avtaleforpliktelser ved ikke å foreta jevnlige justeringer av terminbeløpet. Klager anførte at selskapet måtte bære risikoen for tekniske feil hos dem selv. Selskapet opprettholdt kravet under henvisning til at fordringen gjaldt levert og forbrukt kraft. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-388     Klage knyttet til fakturering – Linea AS

  Saken gjaldt uenighet om grunnlaget for betalte fakturaer for nettleie. Klager hevdet at hun hadde blitt overfakturert av selskapet over en lengre periode og krevde tilbakebetalt det beløpet som hun hevdet at hun hadde betalt for mye. Hun viste til avtale om redusert forbruksavgift og mente at denne ikke hadde blitt tatt hensyn til ved faktureringen. Linea AS hevdet at selskapet hadde fakturert i henhold til avtalen med klager. Selskapet viste til at klager hadde fått redusert forbruksavgift i fakturaer i perioden mellom 01.01.2022 og 31.03.2022. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-667  Klage knyttet til fakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfakturert krav. Klager hevdet at det forelå avregningsfeil og at betalingskravet måtte korrigeres. Han anførte at beløpet ikke stemte overens med reelt forbruk og viste til at boligen hadde stått ubrukt i den aktuelle terminen. Lede AS innga ikke tilsvar i saken. Av saksopplysningene fremkom at selskapet opprettholdt etterbetalingskravet som korrekt i lys av registrerte verdier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 22-627 Klage knyttet til fakturering og merverdiavgift – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for merverdiavgift. Klager hevdet at han måtte fritas for merverdiavgiften og krevde tilbakebetalt merverdiavgiftspåslaget for den perioden han ble belastet for dette. Han viste til at han var omfattet av det regionale fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6 i kraft av å være forbruker. NorgesEnergi AS bestred at klager var omfattet av fritaket under henvisning til at det var inngått bedriftsavtale. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 22-491  Klage knyttet til fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfaktureringskrav. Klager bestred betalingsplikt med grunnlag i at kraftleverandøren måtte bære risikoen for de feil som hadde oppstått. Klager viste til at kundeforholdet hans hadde blitt uriktig oppsagt, at strømmen var avstengt i en periode på ett døgn og at selskapet hadde unnlatt å opplyse ham om forholdene. Fjordkraft AS opprettholdt betalingskravet med grunnlag i at kravet gjaldt levert og forbrukt kraft. Selskapet bestred at klager hadde vært i god tro om forholdene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 22-1061 Klage knyttet til varsel om prisendring – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det ble sendt ut prisvarsel i samsvar med standard kraftleveringsavtale § 6. Klagerne bestred betalingsplikt for krav oppstått etter endringen og krevde å bli stilt som om endringen aldri ble gjennomført. Klagerne viste til at de ikke hadde mottatt prisvarsel fordi varsel ble sendt til en ukjent e-postadresse. Agva Kraft AS opprettholdt kravet og fastholdt at korrekt varsel var sendt. Klagerne ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 22-1011  Klage knyttet til fremføring av distribusjonsnett – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om skifte av lavspentstolper. Klager hevdet at nettselskapet urettmessig hadde oppført stolper på eiendommen hans og krevde dem kostnadsfritt fjernet. Klager mente at oppføringen måtte anses som en varslingspliktig nyoppføring, og at verken han eller tidligere eier ble varslet. Elvia AS bestred klagers krav under henvisning til at stolpeskiftet lå innenfor nettselskapets råderett. Selskapet anførte videre at råderetten måtte tolkes i lys av samfunnsutviklingen, jf. servituttlova § 2. Det ble også hevdet at tidligere eier ble varslet per telefon. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.