Sak: 22-1217 Klage knyttet til fakturering – Tibber AS

Publisert

Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktura. Klager hevdet at det forelå feil ved faktura og krevde ny fastsettelse av kravet. Hun anførte at hun var blitt avregnet etter en for høy pris og hevdet at beløpet ikke sto i forhold til faktisk forbruk. Tibber AS bestred klagers krav og hevdet at klager var avregnet korrekt. Selskapet anførte at klager må sannsynliggjøre et lavere forbruk dersom kravet bestrides. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tibber AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

   

Saken gjelder uenighet om betalingsplikt for faktura.

   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 2-1 og 3-1.  

   

Historikk:   

12.10.2022 – Klager mottar omtvistet faktura.

   

Krav: Klager krever ny fastsettelse av betalingskrav og bestrider påløpte forsinkelsesrenter.  

 

Partenes anførsler: 

   

Klager bestrider faktura og hevder hun er avregnet med grunnlag i feil pris. Hun reagerer på kravets størrelse sammenholdt med tidligere fakturaer og mener at selskapet i strid med avtalen har basert seg på snittpris. Klager mener at kravet ikke står i forhold til faktisk forbruk.

  

Klager bestrider forsinkelsesrentene som er opparbeidet i løpet av saksgangen. Klager viser til at selskapet ikke rettidig satte kravet i bero og at det dermed er selskapet som må bære følgene av dette.

 

Tibber AS opprettholder faktura i opprinnelig form og hevder at klager er avregnet korrekt. Selskapet viser til at det baserer seg på verdier fra Elhub og at det er fakturert i samsvar med disse verdiene. Tibber AS anfører at klager selv må sannsynliggjøre et lavere forbruk dersom hun hevder at verdiene er feil. Tibber AS peker på økte strømpriser som avgjørende årsak til kravets størrelse. Det viser videre til at selskapet ikke kan oppgi konkrete timesverdier og -forbruk over en så lang periode.

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om betalingsplikt for kraftforbruk som følge av uenighet om faktureringsgrunnlaget. Spørsmålet er om klager har blitt fakturert for mye. 

 

Utgangspunktet etter standard kraftleveringsavtale § 2-1 er at de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr danner grunnlaget for kraftselskapets fakturering av strømforbruk i målepunktet. Kunden avregnes og faktureres etter de avtalte priser på bakgrunn av disse verdiene alene. 

Dersom det for en periode kan ettervises at det har skjedd feil ved avregningen av kunden, skal kraftleverandøren godskrive kunden for det beløpet som er fakturert for mye. Nemnda finner likevel ikke grunn til å gå nærmere inn på vilkårene i § 2-2, idet den finner at det i alle tilfeller ikke kan påvises feil ved faktureringen av klager. 

Slik saken er opplyst for nemnda, hevder klager at hun i den omtvistede fakturaen har blitt fakturert for mye. Nemnda kan imidlertid ikke se at klager har fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at det foreligger avvik mellom klagers reelle forbruk og de betalingskrav som er utstedt fra Tibber AS. Når det ikke er holdepunkter for noe annet, legger nemnda til grunn at Tibber AS har basert seg på verdiene som er registrert i Elhub, og det er ingen holdepunkter for at disse målerverdiene er uriktige. Nemnda kan heller ikke se at det er godtgjort feil ved de påslagene Tibber AS har tatt. At faktureringsbeløpene har blitt høye, må etter dette anses som en konsekvens av høyere spotpriser i markedet, i alle fall i de timer klager har hatt den største delen av sitt forbruk. Nemnda kan etter dette ikke se at det foreligger feil ved avregningen av klager fra Tibber AS.

 

Klager har videre gjort gjeldende at Tibber AS ved dets inndrivingspartner Lowell AS urettmessig har belastet klager med forsinkelsesrenter og inkassokostnader. Nemnda påpeker at det faktum at saken er klaget inn for Elklagenemnda ikke fritar klager fra plikten til å betale forsinkelsesrenter. I hvilken grad det er belastet inkassokostnader etter at Tibber AS ble kjent med at klager bestred kravet, er ikke kjent for nemnda. Nemnda minner for ordens skyld om at fortsatt inkassopågang for omstridte krav vil kunne være i strid med god inkassoskikk. 

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 22. september 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.