Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

339 resultater

Type artikkel
Velg område
339 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-369 Klage på etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjeldt uenighet om etterfakturert krav fra kraftselskap, som bygget på korrigerte målerverdier fra nettselskap. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun ikke har mottatt varsel om feil ved måleren, og at selskapets varsel per e-post har havnet i søppelpost. Klager påpekte at dette varselet burde vært sendt på annen måte, eksempelvis per post, telefon eller SMS. Glitre Energi Nett AS viste til at det var en feilsituasjon som endret antenneinnstillingen på måleren fra "intern" til "ekstern" som medførte at signalstyrken på måleren ble dårlig. Glitre Energi Nett AS har ikke sett behovet for å få kontrollert måleren da det ikke har vært indikasjoner på at det var noe feil med måleren. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-415 Klage på endring av påslag i spotavtale – Wattn AS

  Saken gjaldt uenighet om prisjustering. Klager fastholdt tidligere avtalt påslag på 2,2 øre, og anførte at selskapets økning av påslaget til 2,9 øre var urettmessig. Klager anførte at han hadde en avtale uten sluttdato hos Tafjord Marked AS og at det ikke var rimelig at Wattn AS ensidig kunne endre vilkårene i avtalen ved fusjonen. Klager hevdet at Wattn AS var bundet til avtaler som allerede var inngått. Wattn AS anførte at kundene hos Tafjord Marked AS ble overført med samme produkt og prisavtaler. Wattn AS påpekte at det ikke forelå noen bestemmelser i deres vilkår eller produktbeskrivelse som var til hinder for prisjustering, og at prisendringen uansett hadde tilstrekkelig grunnlag i standard kraftleveringsavtale § 6. Wattn AS viste til at det var gitt rettidig og korrekt varsel til klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-535 Klage på etterfakturering – DE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro og anførte at hun har betalt fakturaene fortløpende i den tro at alt var i orden. Klager påpekte at det er nettselskapets ansvar å følge opp om faktureringen er korrekt og at det må forventes at DE Nett AS har rutiner som ivaretar dette. DE Nett AS viste til at ved overgang til tariff "næringskunde" på husholdningspunktet, så har det blitt opprettet en næringstariff som er basert på timesavleste målere. DE Nett AS hevdet at deres krav var berettiget i henhold til vanlige leveringsbetingelser. DE Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-419 Klage på etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at anlegget ble oppgradert og anførte at det ikke har vært en stor endring i forbruk i omtvistet periode. Klager hevdet at det var en grov feil av nettselskapet å ikke ha kontakt med måleren i en periode på over ett år. Klager påpekte at det ikke kan forventes at hun som kunde skal forstå at smartmåler installert i utendørsskap skal avleses manuelt, selv om hun fikk månedlig varsel. Lede AS viste til at klagers installatør meldte inn ny måler i forbindelse med ombygging av anlegget til tre-fase. Fra denne datoen hadde det likevel ikke vært kontakt med måleren, slik at klagers forbruk har vært stipulert. Lede AS hevdet at de har overholdt sin plikt til å varsle ved manglende kontakt med måleren. Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-160  Klage på etterfakturering – Fitjar Kraftlag SA

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert krav. Klager krevde kompensasjon for tilgang til anlegget. Klager viste til at han har gitt tilgang til selskapet flere ganger de siste årene og anførte at en kompensasjon for dette ikke var urimelig. Klager krevde også dokumentasjon på fakturert forbruk som ligger til grunn for fakturert krav. Fagne AS viste til at klagers anlegg var profilmålt og dermed avhengig av at klager manuelt leser av måler og videreformidler målerstand. Fagne AS hevdet at de har gjort det de kan for å få inn avlesninger fra klager. Fagne AS påpekte at klager krevde timebetalt for tiden elektriker var på stedet, noe Fagne AS ikke kunne godta. Fagne AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-144   Klage på etterfakturering – Arva AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at Arva AS var ansvarlig for merforbruket da Arva AS selv var skyld i dette på grunn av manglende tilbakemelding om problemer med fjernavlesningsmåleren. Arva AS viste til at de mistet kontakt med klagers måler. Arva AS anførte at de har enkelte områder med dårlige signaler som kan føre til manglende kommunikasjon med måleren. Arva AS hevdet at klager må betale for forbruket og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 22-366 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av avtale. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerer etter spotpris. Klager hevdet at Fjordkraft AS har hatt villedende markedsføring. Fjordkraft AS påpekte at klager har bestilt en variabelavtale, og ikke spotavtale. Fjordkraft AS viste til at det fremgår av avtalevilkårene at variabelpris kan endres med 14 dagers varsel. Fjordkraft AS anførte at klager gjennom hele avtaleforholdet har blitt informert og varslet i tråd med rutiner for variabelavtaler. Selskapet opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 22-409 Klage vedrørende etterfakturering– Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert nettleie. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at faktureringsfeilen skyldes selskapet og at hun har vært i aktsom god tro, slik at selskapet må bære ansvaret for feilen. Tensio TS AS opplyste at nettleien på målepunktet ikke hadde blitt fakturert mens klager hadde vært registrert som kunde på målepunktet, noe som skyldtes en feil i selskapets fakturagrunnlag i forbindelse med at klager gikk fra leveringspliktig kraftleveranse til en ordinær kraftleveranse via kraftleverandør. Tensio TS AS har tilbakevist klagers anførsel om god tro og anførte at nettleiedelen av en strømfaktura er en vesentlig del av totalkostnaden for strømutgiftene. Tensio TS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 22-190 Klage på fakturering – Ishavskraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det måtte være en feil i selskapets systemer. Klager hevdet at det fremgår tydelig av innsendt dokumentasjon at klager har betjent inngått avdragsordning parallelt med betaling av øvrige månedlige fakturaer. Ishavskraft AS hevdet at det er et utestående krav som er uoppgjort av klager. Ishavskraft AS viste til at alle betalingsavtaler som er inngått må betales i tillegg til de månedlige fakturaene. Ishavskraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.