Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

327 resultater

Type artikkel
Velg område
327 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-234 Klage på fakturering– Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at de har betalt de løpende strømfakturaene etter avtalens ordlyd. Klager hevdet at selskapet har drevet villedende markedsføring. Klager påpekte at en forbruker må kunne forvente at stipuleringen skal være noenlunde korrekt.  Fortum Strøm AS anførte at det ikke ble fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk grunnet feil i selskapets system. Fortum Strøm AS hevdet at det ikke er grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester. Fortum Strøm har kompensert 50 % av det totale restbeløpet og opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-107 Klage på fakturering – NEAS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert kraftforbruk. NEAS AS hadde kun fakturert for nettleie og ikke for kraftforbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at dette var en feil fra selskapets side og at selskapet burde ha kontrollert og oppdaget feilen. NEAS AS viste til at det var splitt av databaser rundt årsskiftet hvor det ble avdekket at klager ikke har vært avregnet for kraft siden han ble kraftkunde. NEAS AS anførte at det fremkom tydelig at det kun var nettleie som ble fakturert på de løpende fakturaene. NEAS AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-090 Klage på fakturering – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggstjenesten "Lik betaling". Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at han har tatt en gjennomgang av mottatte fakturaer og påpekte at sluttavregningen ikke stemmer. Klager anførte at han han ble informert av Fortum Markets AS at utestående var på kr 0, - og dette dessuten fremgikk av appen. Fortum Markets AS anførte at forbruk og prisene på Nord Pool hadde blitt høyere enn antatt og klager derfor ble reberegnet. Fortum Markets AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-466 Klage på avtalevilkår og fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager inngikk avtale for flere strømmålere. Klager hevdet at det var inngått avtale om tre måneder gratis strøm og krevde dette. Klager anførte at det var inngått avtale om elektronisk fakturering og påpekte at han har mottatt noen fakturaer elektronisk, noen fakturaer til ferieadressen og noen fakturaer til tidligere adresse. Klager anførte også at det var to fakturaer han ikke hadde mottatt og avviste derfor krav om omkostninger. NorgesEnergi AS anførte at de ikke har lovet klager gratis strøm utover én måned for kontrakt 1 og 8. NorgesEnergi AS anførte at det ikke fremkommer noen avtale om ytterligere gratis strømforbruk per måler på lydfilen av salgssamtalen mellom selger og klager. NorgesEnergi AS viste til inkassosakene og hevdet at det ikke er utført feil som har gitt kunden ekstra omkostninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-088 Klage på fakturering av forbruk – Midtnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk for juli og august 2021. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager anførte at det ikke finnes noen fast installasjon som kunne forårsake et slikt forbruk. Klager påpekte at det ikke kan være praktisk mulig å forbruke så mye strøm i perioden fra juli til august 2021. Klager anførte at en målerkontroll lite sannsynlig vil avdekke en feil ved måleren ettersom den har målt korrekt forbruk i månedsvis både før og etter perioden fra juli til august 2021. Midtnett AS viste til kalibreringsbevis for måler og anførte at det ikke er funnet noen feil på måleren. Midtnett AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-244 Klage på feil ved måler– Kystnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og krav om kompensasjon. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye samt erstatning. Klager hevdet at nettselskapet kan regulere måleren slik de selv ønsker. Klager anførte at selskapet har parkert flere biler i hans rundkjøring uten samtykke i forbindelse med arbeid på linjen. Kystnett AS har ikke kjennskap til skade påført på klagers rosebusker. Kystnett AS anførte at det ikke er teknisk mulig å manipulere eller regulere hvor mye strøm den fysiske måleren teller. Kystnett AS påpekte at det er lite trolig noe galt med måleren og at hvis det var mistanke om noe galt kan klager når som helst kreve måleren kontrollert. Kystnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-628 Klage på etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at han har avtalegiro og at alle fakturaene som er mottatt i nettbanken er blitt betalt. Klager påpekte også at det ikke har vært endringer i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker mer strøm. Klager anførte at han ikke har tilgang til måleskapet og at styret i sameiet ikke alltid har vært tilgjengelig for å låse opp måleskapet.  BKK Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler hos klager i 2018 og at det ble oppdaget etter en tid at måleren ikke sender avlesninger. BKK Nett AS tilbakeviste at klager har vært i aktsom god tro. BKK Nett AS påpekte at det er forsøkt å skaffe avlesning selv om kommunikasjonsutstyret ikke har fungert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-521 Klage på fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at selger registrerte feil målernummer ved overtakelse av leiligheten. Klager påpekte at de ikke har vært kunde på måleren før 23.09.21 og hevdet at det er urettmessig å sette opp et kundeforhold med tilbakevirkende kraft uten samtykke. Elvia AS hevdet at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at de ikke er kilden til at feilen har oppstått. Elvia AS hevdet at de har opptrådt etter gjeldende regelverk og har rett til å korrigere for enhver avregningsfeil. Elvia opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-508 Klage på etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at kravet var urimelig og påpekte at nettselskapet har et vesentlig ansvar da de selv er skyld i målerforvekslingen og at dette ikke ble oppdaget før det var gått rundt 4 år. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at det ikke lenger er rutine for abonnenten å lese av måleren og det brukes Avtalegiro. Norgesnett AS viste til at det har skjedd en målerforveksling ved målerbyttet. Norgesnett AS viste til at målermontør scannet inn feil måler og koblet til klagers målepunkt. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.