Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

356 resultater

Type artikkel
Velg område
356 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-667  Klage knyttet til fakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfakturert krav. Klager hevdet at det forelå avregningsfeil og at betalingskravet måtte korrigeres. Han anførte at beløpet ikke stemte overens med reelt forbruk og viste til at boligen hadde stått ubrukt i den aktuelle terminen. Lede AS innga ikke tilsvar i saken. Av saksopplysningene fremkom at selskapet opprettholdt etterbetalingskravet som korrekt i lys av registrerte verdier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 22-627 Klage knyttet til fakturering og merverdiavgift – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for merverdiavgift. Klager hevdet at han måtte fritas for merverdiavgiften og krevde tilbakebetalt merverdiavgiftspåslaget for den perioden han ble belastet for dette. Han viste til at han var omfattet av det regionale fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6 i kraft av å være forbruker. NorgesEnergi AS bestred at klager var omfattet av fritaket under henvisning til at det var inngått bedriftsavtale. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 22-491  Klage knyttet til fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfaktureringskrav. Klager bestred betalingsplikt med grunnlag i at kraftleverandøren måtte bære risikoen for de feil som hadde oppstått. Klager viste til at kundeforholdet hans hadde blitt uriktig oppsagt, at strømmen var avstengt i en periode på ett døgn og at selskapet hadde unnlatt å opplyse ham om forholdene. Fjordkraft AS opprettholdt betalingskravet med grunnlag i at kravet gjaldt levert og forbrukt kraft. Selskapet bestred at klager hadde vært i god tro om forholdene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-1061 Klage knyttet til varsel om prisendring – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det ble sendt ut prisvarsel i samsvar med standard kraftleveringsavtale § 6. Klagerne bestred betalingsplikt for krav oppstått etter endringen og krevde å bli stilt som om endringen aldri ble gjennomført. Klagerne viste til at de ikke hadde mottatt prisvarsel fordi varsel ble sendt til en ukjent e-postadresse. Agva Kraft AS opprettholdt kravet og fastholdt at korrekt varsel var sendt. Klagerne ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-1011  Klage knyttet til fremføring av distribusjonsnett – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om skifte av lavspentstolper. Klager hevdet at nettselskapet urettmessig hadde oppført stolper på eiendommen hans og krevde dem kostnadsfritt fjernet. Klager mente at oppføringen måtte anses som en varslingspliktig nyoppføring, og at verken han eller tidligere eier ble varslet. Elvia AS bestred klagers krav under henvisning til at stolpeskiftet lå innenfor nettselskapets råderett. Selskapet anførte videre at råderetten måtte tolkes i lys av samfunnsutviklingen, jf. servituttlova § 2. Det ble også hevdet at tidligere eier ble varslet per telefon. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 6. Sak: 22-991 Klage knyttet til fakturering – BKK AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktura med grunnlag i påstått målerfeil. Klager hevdet at det forelå feil ved måleren hennes og at målerverdiene oversteg de reelle verdiene. Hun viste til at hun overvåket forbruket nøye og at hun var svært sparsommelig. Klager pekte på at hun ikke fikk verdiene til å stemme, og krevde på bakgrunn av det en korrigering av omtvistet faktura. BKK AS opprettholdt kravet med grunnlag i at hun var avregnet korrekt. Selskapet viste til utført kontroll der det ikke ble påvist feil ved klagers måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-924 Klage knyttet til fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om beregningsgrunnlaget for omtvistet faktura. Klager bestred betalingsplikt for faktura fra april 2022 med grunnlag i beregningen av kravene for januar og februar 2022. Selskapet opprettholdt kravet under henvisning til at det ikke forelå feil. Selskapet mente at klager var kompensert for feilinnbetalingen, og at faktura av april 2022 måtte anses korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-888 Klage knyttet til etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for etterfakturert forbruk. Klager bestred betalingsplikt for etterslep oppstått som følge av stipulering i perioden mellom juli 2020 og september 2021. Klager anførte at han hadde vært i aktsom god tro, og at han derfor ikke kunne lastes for nettselskapets feil. Norgesnett AS opprettholdt kravet under henvisning til at klager ikke kunne anses å ha vært i god tro. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 22-566 Klage knyttet til fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for underbalanse oppstått på tilleggsproduktet «Strømkonto» etter korrigering av stipulert forbruk som følge av måleravlesning. Klager bestred grunnlaget for selskapets beregning av kravet, og fremholdt at hun i stedet hadde penger til gode. Hun anførte at beløpet måtte periodiseres. NorgesEnergi AS opprettholdt kravet og viste til at det bygde på nettselskapets korrigerte målerverdier. Selskapet hevdet videre at kravet var periodisert. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Sak: 21-396  Klage knyttet til fakturering – Tibber Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for fakturert krav. Klager bestred grunnlaget for faktureringen under henvisning til egne måleravlesninger. Hun mente at hun var overfakturert i forhold til hennes reelle forbruk. Tibber Norge AS opprettholdt betalingskravet. Selskapet viste til at kravet var korrigert etter faktisk forbruk, og anførte at det ikke forelå grunnlag for å frita klager fra betalingsplikten. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.