Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

132 resultater

Type artikkel
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-641 Klage på avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalen og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han ikke ble informert om avtalens vilkår. Klager reagerte på fakturert bruddgebyr samt størrelsen på gebyret.  Bærum Energiomsetning AS viste til at klager bekreftet en fastprisavtale. Bærum Energiomsetning AS anførte at dersom det ikke er ønskelig å fullføre avtalt bindingstid medfører det et bruddgebyr i henhold til avtalen og avtalevilkårene. Bærum Energiomsetning AS viste til at de ikke bruker lydfiler og de foretrekker skriftlig avtaleform SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Under dissens ble klager gitt medhold.

 2. Sak: 21-636 Klage på avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen er ugyldig og krevde tilbakebetalt det som er betalt. Klager reagerte på 14 dagers varsel på selskapets nettsider med en makspris økning på rundt 249 % og påpekte at varslingen ikke var tilstrekkelig. Klager påpekte at det bør sendes ut varsler når avtalen økes i denne størrelsesordenen. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært registrert med tilleggsavtalen Maksprisgaranti. Hafslund Strøm AS påpekte at det ikke var mulig å innhente klagers bekreftelse da denne er foreldet. Hafslund Strøm AS viste til at de legger ut oppdatert informasjon om sikringsperiodens lengde og maksprisen for gjeldende sikringsperiode på deres nettsider. Hafslund Strøm AS anførte at deres prisvarslig med 14 dagers varsling er normal varslingstid. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 21-537 Klage på avtale og avtalevilkår – Andøy Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale skal gjelde for hele avtaleperioden. Klager anførte at Andøy Energi AS avsluttet produktet kun for de som ikke bor i område N04. Klager påpekte at det ikke var noe informasjon på deres nettsider om at produktet var for en annonsert tidsperiode eller at tilbudet ikke gjaldt alle da han bestilte produktet. Andøy Energi AS viste til at klager bestilte produktet og at produktet gjaldt alle kunder, uansett hvilket prisområde. Andøy Energi AS anførte at endringen på avtalen ble gjort da de plutselig fikk store prisforskjeller mellom deres strømområder i Norge. Andøy Energi AS anfører at de har to ukers varslingsfrist, men at de har varslet kundene 3 uker i forveien. Andøy Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-520 Klage på avtalevilkår – Smart Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om praksis for fakturering av fast månedsbeløp. Klager reagerte på selskapets praksis om fakturering av fastbeløp per måned. Klager anførte at selskapet krever fullt ut månedsbeløp uavhengig av hvor lenge man har vært kunde. Klager viste til at han var kunde hos Smart Energi AS kun i en kort periode på en til to dager og at selskapet fakturerte for fullt månedsbeløp. Smart Energi AS anførte at de har kostnader ved en kunde selv om kundeforholdet bare varer i noen få dager. Dette er blant annet kostnader relatert til fakturering og fastbeløpet som er ment til å dekke disse kostnadene.  Smart Energi AS anførte at fastbeløpet gjelder for en måned. Smart Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-737 Klage på avtalevilkår – krav om tilbakebetaling – Sodvin AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det han er belastet ut over pristak gjeldende i perioden før prisjustering fra 01.11.17 og til og med 06.10.21. Klager viste til inngått avtale om produktet Garantikraft. Klager anfører at han oppdaget september 2021 at pristaket på avtalen var justert 5 ganger siden 2017. Klager hevder at han ikke er blitt varslet om prisendringene. Sodvin AS viste til at de skiftet sakssystem juni 2018 og at kundehistorikk før denne dato derfor ikke er lenger i deres systemer. Avtale om Garantikraft ble inngått før denne tiden. Sodvin AS påpekte at prisendring på Garantikraft ble varslet den 01.07.18 med varsling per post, 01.10.18 med varsling via sakssystemet, 01.05.20 med varsling kun via selskapets nettsider og sosiale medier og 06.10.21 med varsling via sakssystemet.  Sodvin AS hevdet at de har informert klager på korrekt måte og avviste krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-472 Klage på avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at informasjonen som er gitt vedrørende tjenesten "Lik Betaling" har vært mangelfull, og at tjenesten ikke har fungert. Klager hevdet derfor at dette bør frita han for plikt til å betale sluttavregningen. Klager reagerte på at han ikke fikk logget inn og sett avtalen på "Min side" på selskapets nettsider. Hafslund Strøm AS hevdet at det ikke er grunnlag for å frita klager fra hele ansvaret for å betale for det faktiske forbruket for nettleie og kraft, og krevde at klager betaler 60 % av opprinnelig opphørsfaktura. Hafslund Strøm AS erkjente at det har vært feil i deres systemer for overvåking av strømforbruk hos kundene, noe som har medført at vesentlig økning i forbruk ikke er fanget opp. Hafslund Strøm AS hevdet at dette ikke kan frita klager fullt ut for betalingsforpliktelsen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 21-458 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – Hurum Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri ble gjort oppmerksom på at det ville tilkomme et bruddgebyr da han inngikk avtale med Hurum Kraft AS etter telefonsalg. Klager hevdet at det ikke er tilstrekkelig til å vise til avtalevilkår på nett via lenke i SMS, og at informasjon om bruddgebyr burde vært opplyst ved avtaleinngåelse per telefon. Klager anførte også at det kun er en avtale, og ikke to avtaler. Klager hevdet at han inngikk avtalen på det vilkår om at hans to adresser skulle faktureres via samme faktura. Hurum Kraft AS hevdet at SMS som sendes ut for å bekrefte avtaleinngåelsen inneholder tilstrekkelig informasjon om vesentlige avtalevilkår. Hurum Kraft AS avviste klagers anførsel om at han ble lovet samfakturering av hans to adresser. Hurum kraft AS opplyste at hver måler har egen avtale. Hurum Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-462 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han har vært utsatt for svindel av Bærum Energiomsetning AS. Klager anførte at det aldri ble gitt opplysninger om bruddgebyr ved avtaleinngåelse per telefon, og mener at informasjon om dette heller ikke var tilstrekkelig kommunisert i bekreftelses-SMS. Bærum Energiomsetning AS anførte at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om avtalen og dens vesentlige vilkår ved innsalgssamtalen. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de ikke har mottatt ønske om å benytte angreretten innen angrefristens utløp. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Under dissens ble klager gitt medhold.

 9. Sak: 21-439 Klage på avtaleinngåelse – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at kundeforholdet var ugyldig og avviste fakturert krav. Klager hevdet at hun ble lurt til å inngå avtalen da hun måtte sende bekreftelsesmelding på tilbudet før hun fikk tilgang til avtalevilkårene, og mener dette er villedende. Hafslund Strøm AS anførte at avtaleinngåelsen er gyldig da klager besvarte bekreftende på SMS etter telefontilbudet. Hafslund Strøm AS trakk inkassosaken i påvente av gjennomgang fra intern kvalitetsavdeling. Etter intern gjennomgang ble det konkludert med at klager tydelig svarte bekreftende til avtaleinngåelsen, også muntlig via salgssamtale. Lydopptaket er ikke tilsendt Elklagenemndas sekretariat, da det blir vist til at opptak slettes 3 måneder etter de tas opp på bakgrunn av reglement knyttet til GDPR. Hafslund Strøm AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 21-496 Klage på avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggstjenesten "Lik betaling". Klager avviste fakturert etterslep. Klager anførte at han ikke kan holdes ansvarlig for svikt i Hafslund Strøm AS sine systemer, og hevdet at han har betalt de månedlige fakturaene i god tro om at dette var tilstrekkelig for å betale for hans forbruk. Klager opplyste å ha vært klar over hva "Lik betaling" innebærer, og at han derfor valgte denne tilleggstjenesten for å sikre seg forutsigbarhet. Hafslund Strøm AS erkjente at det har vært feil i deres systemer, slik at de ikke har fanget opp vesentlige endringer i klagers strømforbruk. Hafslund Strøm AS anførte at klager ikke kan fritas helt for betalingsplikt. Hafslund Strøm AS har fremsatt et forlikstilbud hvor klager er tilbudt 50% avslag på den omtvistede sluttavregningen. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav på bakgrunn av at det er faktisk forbruk som er fakturert, og at deres systemsvikt ikke fullt kan frita klager fra betalingsplikt for sluttavregningen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.