Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

154 resultater

Type artikkel
Velg område
154 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-744 Klage vedrørende vilkårsendring – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om vilkårsendring og prisvarslinger. Klager bestred selskapets adgang til å iverksette prisøkning. Han hevdet at han aldri hadde vedtatt oppjustert pris og at han dessuten aldri ble varslet om dette i henhold til avtalen. Selskapet hevdet at klager i 2021 inngikk en ny avtale med dem, der han aksepterte de foreliggende vilkårene. De pekte videre på at klager var blitt varslet om alle prisjusteringer gjennom «Min side».

 2. Sak: 22-227 Klage vedrørende avtaleinngåelse – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale i forbindelse med leverandørbytte. Klager anførte at det er umulig som kunde å forstå at selskapet setter oppstartsdato to uker senere enn oppgitt dato, med den følge at hun går glipp av markedsført tilbud om prismatch.  Klager viste til at hun registrerte krav om prismatch etter at hun ble kunde og at dette ikke ble gitt. Klager påpekte at avtalen er inngått da hun aksepterte tilbudet. Klager krevde at hennes strømavtale gis tilbud om prismatch. NorgesEnergi AS anførte at for å gi kundene mulig til å angre sin bestilling i henhold til angrerettloven, må startdato være to til tre uker frem i tid for mulighet til å stanse leverandørbytte i tide. NorgesEnergi AS så at dette var en uheldig situasjon for klager, ettersom hun ønsket å benytte seg av prismatch. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-191 Klage på avtalevilkår – Wattn AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerte på nytt etter spotpris. Klager hevdet at selskapet hadde fått tilbakemelding om at e-postadressen ikke var i bruk og at det påhviler den profesjonelle aktøren å ta kontakt med kunden per brev eller SMS. Klager hevdet at det ikke ble sendt varsel om prisoppgang. Wattn AS viste til at det ble sendt varsel om prisoppgang skriftlig til klagers e-postadresse. Wattn AS anførte at det påhviler kunden et ansvar å oppdatere endringer i sin kontaktinformasjon. Wattn AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Klage vedrørende angrerett og tilbakebetaling – Haugaland Kraft Energi AS

  Sakene gjaldt uenighet om tilbakebetaling ved påberopelse av angrerett. Siden sakene i det alt vesentlige har reist likeartede spørsmål, ble de forent til felles behandling og avgjørelse. Innklagede sendte 23. desember 2022 ut informasjon til sine kunder med opplysning om angrerett under allerede inngåtte avtaler og om at kundene kunne gjøre angrerett gjeldende innen 14 dager fra mottaket av brevet. Klagerne viste til at selskapet ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt etter angrerettloven § 8 og at de hadde sin angrerett i behold. De krevde fritak for fremtidige betalingsforpliktelser samt tilbakebetaling av foretatte betalinger for strøm med grunnlag i at de hadde utøvd angreretten. Selskapet bestred at det forelå grunnlag for tilbakebetaling. Selskapet gjorde gjeldende at det etter en fornyet gjennomgang av omstendighetene rundt avtaleinngåelsen fant at selskapet hadde gitt de opplysninger om angrerett som det skulle. Selskapet bestred i ethvert tilfelle at det hadde plikt til å tilbakebetale foretatte betalinger for levert kraft. Under dissens ble alle klagerne med unntak av to gitt medhold.

 5. Sak: 22-037 Klage på avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager krevde at det skulle faktureres etter korrekt pris i henhold til sone NO3. Klager hevdet at det har blitt lagt til grunn en høyere kWh-pris gjennom hele avtaleforholdet. Klager anførte at selskapet må følge Nord Pool sine priser og prisgrupper.  Klager viste til avtaleloven § 36 og hevdet at denne bestemmelsen kan gjøres gjeldende da det er brudd på avtale om best alternativ pris. Bærum Energiomsetning AS viste til at klager har inngått strømavtalen kalt "Energifondet 365". På denne forvaltningsavtalen blir det gitt samme pris til hele kundegruppen, uavhengig av hvilken sone kunden bor i. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de foretrekker skriftlige avtaleformer som forsikrer kundene komplett informasjon om avtalen. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 6. Sak: 22-014 Klage på avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår i et tilfelle der et forvaltningsprodukt ble solgt per telefon til en kunde bosatt i prisområdet NO4. Klager avviste fakturert krav. Subsidiært krevde klager tilbakebetalt det han har betalt for mye ved at det foretas en ny beregning av fakturert pris og pris mot sone N04 og at dette reduseres med 20 %.  Klager hevdet at han ble tilbudt en avtale som skulle være 20 % rimeligere enn den avtalen han hadde hos sin daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS viste til at det ble inngått forvaltningsavtale med klager. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de har forklart klager ved gjentatte anledninger at forvaltningsavtalen som klager har inngått ikke faktureres ut fra soneinndeling i landet. Bærum Energiomsetning AS har valgt å sette til side avtaletiden til klager og har fristilt ham fra avtalen han har inngått uten å fremsette krav om bruddgebyr. I tillegg har Bærum Energiomsetning tilbudt klager en kompensasjon på fire ganger månedsgebyret på kr 59, - som en minnelig løsning. For øvrig har Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om fakturert forbruk. Under dissens ble klager gitt medhold.

 7. Sak: 21-466 Klage på avtalevilkår og fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager inngikk avtale for flere strømmålere. Klager hevdet at det var inngått avtale om tre måneder gratis strøm og krevde dette. Klager anførte at det var inngått avtale om elektronisk fakturering og påpekte at han har mottatt noen fakturaer elektronisk, noen fakturaer til ferieadressen og noen fakturaer til tidligere adresse. Klager anførte også at det var to fakturaer han ikke hadde mottatt og avviste derfor krav om omkostninger. NorgesEnergi AS anførte at de ikke har lovet klager gratis strøm utover én måned for kontrakt 1 og 8. NorgesEnergi AS anførte at det ikke fremkommer noen avtale om ytterligere gratis strømforbruk per måler på lydfilen av salgssamtalen mellom selger og klager. NorgesEnergi AS viste til inkassosakene og hevdet at det ikke er utført feil som har gitt kunden ekstra omkostninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-136 Klage på avtale og avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager viste til inngått avtale med Fjordkraft AS og anførte at avtalen har et pristak på 54,9 øre/kWh i perioden fra 01.05.21 til 31.07.21, og samme pristak i perioden fra 01.11.21 til 30.04.22. Klager påpekte at han valgte å inngå avtale med Fjordkraft AS grunnet tilbud om forutsigbare priser og hevdet at Fjordkraft AS ikke har overholdt dette. Klager hevdet at vilkårene ikke kan tolkes annerledes enn at maksimumsprisen for to perioder per år fremover er det oppgitte beløpet i avtalen. Fjordkraft AS anførte at klager ved oppstart hadde et pristak på 54,9 øre/kWh. Fjordkraft AS påpekte at dette imidlertid ikke er en garanti for at tilsvarende tak opprettholdes i senere perioder. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 21-844 Klage på fakturering – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste sluttavregning.  Klager viste til at han sa opp avtalen med GNP Energy Norge AS september 2021 og at han først ble trukket i nettbanken for dette desember 2021. Klager påpekte at han ikke hadde mottatt noen faktura. GNP Energy Norge AS viste til at kundeforholdet ble avsluttet september 2021 og at sluttfaktura ble utstedt november 2021. GNP Energy AS anførte at de ikke har mulighet til å belaste klagers konto uten at et samtykke for AvtaleGiro eller eFaktura foreligger. GNP Energy AS hevdet at de har forholdt seg til inngått avtale og at det er fakturert for faktisk forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.