Sak: 22-332 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Kraftriket AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om prisgaranti på 75 øre/kWh gjaldt for hele avtaleforholdet. Klager hevdet at det var inngått en særskilt avtale med prisgaranti på 75 øre/kWh og spotpris til innkjøpspris 48 øre/kWh. Klager hevdet også at inngått avtale ikke kunne endres uten begge parters samtykke. Klager påpekte at det ikke var tatt forbehold om fremtidige prisendringer i inngått avtale. Kraftriket AS viste til at selskapet fusjonerte med Akraft AS. Kraftriket AS anførte at strømavtalen som klager hadde inngått med Akraft AS ikke var noen særavtale, men en innkjøpspris med prisgaranti. Kraftriket AS hevdet at de kunne endre prisgarantien med 14 dager direkte varsel. Under dissens ble klager gitt medhold.

Kraftriket AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 6.

Historikk:   

20.12.18 – Kundeforholdet opprettet hos Akraft AS.  

01.10.20 – Akraft AS fusjonerer med Kraftriket AS.

Krav: Klager fastholder avtale om prisgaranti på 75 øre/kWh og bestrider endring.   

Partenes anførsler:  

Klager viser til at han mottok et tilbud på strømavtale fra Akraft AS den 20.12.18 med tilbud om strøm til innkjøpspris.   

Klager anfører at årsaken til at han benyttet seg av tilbudet, var tilbudet om prisgaranti. Klager viser til formuleringen i avtalen: "I tillegg får du med prisgaranti. Uavhengig om strømprisen går over 75 øre/kWh får du ikke høyere enn 75 øre/kWh på måneds regningen som en sikkerhet." Klager hevder at det er inngått en særskilt avtale med prisgaranti på 75 øre/kWh og spotpris til innkjøpspris 48 øre/kWh.   

Klager reagerer på at Kraftriket AS har økt prisgarantien, og hevder at inngått avtale ikke kan endres uten begge parters samtykke. Klager peker på at det ikke er tatt forbehold om fremtidige prisendringer i inngått avtale.

Klager anfører at Kraftriket må forholde seg til inngått avtale mellom klager og Akraft av 20.12.18, og at prisen derfor ikke skal overstige 75 øre/kWh.   

Kraftriket AS viser til at Akraft AS fusjonerte med Kraftriket AS den 01.10.20. Kundene fra Akraft beholdt sine strømavtaler med tilhørende vilkår. Selskapet påpeker at strømavtalen som kunden inngikk med Akraft ikke var noen særavtale, men en avtale om innkjøpspris med prisgaranti.   

Ved fusjonen den 01.10.20 var prisgarantien 75 øre/kWh. Denne prisgarantien var uendret i ett år frem til den ble endret den 01.10.21. Innklagede anfører at de kunne endre prisgarantien med 14 dager direkte varsel. Endringer i prisgaranti ble tidligere varslet i vilkår på web og "Min Side". Praksisen ble endret i desember 2021, slik at alle kunder etter dette tidspunktet skulle få direkte varsel om endring av pris og/eller vilkår. Selskapet påpeker at klager i e-post av 14.12.21 og i tillegg ved direkte varsel av 17.12.21 fikk beskjed om ny prisgaranti med virkning fra 01.01.22.

Selv om Kraftriket AS fastholder at klager ikke har krav på en prisgaranti på 75 øre/kWh, har selskapet valgt å gi klager samme prisgaranti ut året 2021 ettersom klager ikke ble direkte varslet før ved prisendringen den 01.10.21.  

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår og om endringsadgang.  

Nemnda bemerker innledningsvis at den omstendighet at Akraft AS har fusjonert med Kraftriket AS med sistnevnte som overtakende selskap ikke har betydning for rettsforholdet mellom klager og Kraftriket. Dette styres av avtaleforholdet som ble inngått med Akraft AS. 

Klager mottok tilbud fra Akraft AS den 20. desember 2018 som han aksepterte. Tilbudet gikk ut på leveranse av strøm til innkjøpspris uten påslag, men med et fastbeløp på kr. 98 per måned. Videre het det i tilbudet: 

I tillegg får du med PRIS GARANTI: 

Uavhengig om strøm prisen går over 75 øre/kWh får du ikke høyere enn 75 øre/kWh på måneds regning som en sikkerhet. 

(Dette er spesielt viktig å ha nå som vi går inn mot en vinter med forventet kWh pris på mellom 1,2-1,9 kr per kWh). 

Nemnda legger videre til at klager – etter å ha gitt uttrykk for at han ville akseptere tilbudet – mottok en e-post med akseptknapp for produktet "SPOT med prisgaranti", der det i beskrivelsen fremgikk "Prisgaranti satt på 75 øre" og "Prisgaranti er 75 øre /kWh". 

Slik saken er opplyst var prisgarantien virksom fra oppstart av strømleveransen ved årsskiftet 2018/2019 og frem til den ble endret av Kraftriket med virkning fra fjerde kvartal 2021. Innklagede har gjort gjeldende at etter de ordinære forretningsvilkårene for Akraft som skal ha vært gjeldende på avtaletidspunktet, fluktuerte maksprisgarantien for produktet "Spot +" i perioden. Nemnda bemerker at dette ikke synes å ha vært det samme produktet som tilbudet omfattet, som var betegnet som "Spot med prisgaranti". Nemnda ser derfor bort fra dette. 

Nemnda legger til grunn at det var inngått en avtale om makspris på 75 øre/kWh uten noen angitt sluttdato. Spørsmålet i saken er om, og etter hvilken fremgangsmåte, maksprisgarantien kunne endres ensidig av innklagede etter standard kraftleveringsavtale § 6. 

Nemnda er av den oppfatning at Kraftriket kan endre inngått avtale om prisgaranti på 75 øre/kWh etter bestemmelsene i Standard Kraftleveringsavtale § 6. Utsagnet i velkomstbrevet kan ikke forstås som at dette var en evigvarende avtale som ikke kunne endres eller bringes til opphør. Nemnda bemerker likevel at en eventuell endring, uavhengig av fremgangsmåte for endringen, ikke kunne gjøres gjeldende før tidligst fra selskapet varslet kunden direkte om en prisendring, ettersom det ikke er godtgjort i denne saken at varsling på "Min side" er aktivt valgt av klager og dermed kan oppfylle kravet til direkte varsel, jf. standard kraftleveringsavtale § 6 andre avsnitt. Nemnda konstaterer at innklagede har lagt dette til grunn, og derfor har latt pristaket være gjeldende ut fjerde kvartal 2021. Dette beror på en riktig anvendelse av § 6 andre avsnitt. 

Når det gjelder hvilken fremgangsmåte for endring som skulle ha vært fulgt av innklagede, har nemnda imidlertid delt seg i et flertall og et mindretall. 

Nemndas leder – med dobbeltstemme – og forbrukernes representant mener – under noe tvil – at endring av et fastpristak i en spotprisavtale utgjør en vesentlig endring i vilkårene i avtalen som innebærer at fremgangsmåten for varsling i standard kraftleveringsavtale § 6 tredje avsnitt skal følges. En maksprisgaranti innebærer en vesentlig reduksjon i risikoen ved en spotprisavtale. Ved varslingen i desember 2021 ble maksprisgarantien endret fra 75 øre/kWh til 480 øre/kWh. En slik endring av maksprisgarantien vil i alle tilfeller innebære en endring av de grunnleggende vilkårene i avtalen. Konsekvensen er at kundens aksept til endringene må innhentes i forbindelse med varslingen. Hvis slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringer trer i kraft. Det varselet som ble sendt i desember 2021 fulgte ikke denne fremgangsmåten, og endringen kan derfor ikke gjøres gjeldende. 

Bransjens representanter mener derimot at saken må avgjøres på grunnlag av fremgangsmåten i standard kraftleveringsavtale § 6 første ledd. Av bestemmelsen følger det at alle endringer i vilkårene, utenom endringer i markedsprisen for spotprisavtaler, skal varsles direkte til kunden minst 14 dager før endringen trer i kraft. Disse medlemmene mener derfor at Kraftriket sto fritt til å endre prisgarantien ved å sende klager alminnelig varsel om prisendring med 14 dagers direkte varsel, og at endringen derfor er gyldig gjennomført.  

I samsvar med flertallets syn traff nemnda slikt: 

 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 12. desember 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.