Avgjørelser på saker om strømavtaler

 1. Sak: 20-548  Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke kan lastes for feil i selskapets systemer og påpekte at han ikke kunne forutsett faktureringsproblemene. Klager anførte at han ikke fikk opplyst at det var målt et gjennomsnittlige forbruk på målerne og at dette også ga han grunn til å tro at det var fakturert etter korrekt månedsbeløp. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen dokumentasjon om A-konto eller informasjon om at han selv må følge med på at det var beregnet riktig pris. Hafslund Strøm AS anførte at på grunn av feil i deres system for overvåking av klagers strømforbruk ble det ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk. Dette medførte at klager opparbeidet en negativ saldo som først ble avdekket da klager avsluttet betalingstjenesten. Hafslund Strøm AS erkjente at tilleggstjenesten ikke har fungert som forutsatt og har derfor ikke gjort gjeldende krav om betaling for tjenesten. Hafslund Strøm AS opplyste at klager var kompensert for ulempene som dette har medført, hvor beløpet dekket strømutgiftene samt kostnaden av tilleggstjenesten. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-487 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilgodebeløp utbetalt. Klager viste til avregning med et tilgodebeløp og reagerte på at selskapet ikke ville utbetale tilgodebeløpet. Klager anførte at i henhold til norsk lovgivning vedrørende fusjon/fisjon er selskapet forpliktet til å overholde forpliktelser. Kraftriket AS anførte at det har vært en glipp i systemet som har ført til at klager har fått tilgodebeløp på grunn av en rabatt, noe klager ikke skulle hatt. Kraftriket AS påpekte at om klager hadde bestilt strømavtalen på et senere tidspunkt slik at vilkårene var gjeldende, så hadde klager likevel ikke fått dette utbetalt da klager sa opp avtalen. Kraftriket AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-416  Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet NorgesEnergi AS ikke hadde grunnlag for å ilegge bruddgebyr og hevdet at NorgesEnergi AS ikke har overholdt avtalen. Klager anførte at kravet gjelder en leveranse som ikke ble gjort til avtalt tidspunkt. Klager påpekte at oppstart skjedde 6 måneder senere og kostet han tid og ekstra utgifter da uteblivelse av strømlevering utløste leveringspliktig strøm. NorgesEnergi AS viste til at strømbestilling ikke ble gjennomført da oppgitt adresse ikke var registrert på klagers navn. NorgesEnergi AS anførte at kundeforholdet varte i to perioder og at klager ikke overholdt avtaletiden i henhold til avtalevilkårene. NorgesEnergi AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-405 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at Hafslund Strøm AS har brutt avtalen som ble inngått ved å ikke justere klagers månedlige beløp, og ved å ikke informere om avviket før oppsigelse ble gitt. Klager anførte også at opphørsfaktura var uspesifisert og at det er vanskelig å skaffe oversikt over fakturagrunnlaget. Hafslund Strøm AS anførte at det ikke var grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester. Hafslund Strøm AS erkjente at det er oppstått en feil i deres systemer, slik at klagers økte strømforbruk ikke ble fanget opp. Hafslund Strøm AS viste til avtalens vilkår hvor det fremgår at klager fortsatt vil være ansvarlig for betaling av eget forbruk. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 20-316 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggsproduktet Strømkonto. Klager bestred skyldig beløp på Strømkonto. Klager anførte at hun aldri har godkjent at NorgesEnergi kan opparbeide kreditt i hennes navn som ikke er et fastsatt beløp. Klager hevdet at NorgesEnergi ikke har forholdt seg til generell god forretningsskikk i behandlingen av hennes klage og at dette har medført en uoversiktlig situasjon hvor klager sitter med utestående kreditt. NorgesEnergi AS anførte at det utestående beløp på Strømkonto kan finnes i "min side"-funksjonen på deres hjemmesider, og at dette statueres på hver faktura som tilsendes kunder med dette produktet. NorgesEnergi anførte at de ikke kan bebreides for at klager ikke har satt seg inn i avtalens vilkår. NorgesEnergi avviste klagers påstand. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 20-410 Klage vedrørende avtale – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om oppsigelse av strømavtale. Klager avviste fakturert krav for tidligere bolig etter meldt flytting. Klager anførte at hun sendte melding om flytting og at dette var ment som en oppsigelse på hennes tidligere adresse. Klager anførte at hun registrerte ny måler på sin avtale samtidig som hun meldte flytting, og mente at dette bør være godt nok for å vise at hennes intensjon var å si opp på tidligere adresse. Fjordkraft AS bekreftet at klager meldte flytting i deres systemer den 04.02.20, men anførte at det ikke var registrert noen oppsigelse av avtale på dette tidspunktet. Det ble påpekt at klager i skjemaet for registrering av flytting ikke har huket av for oppsigelse. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-234 Klage vedrørende fakturering og avtalevilkår – Elevo Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetoder og avtalevilkår. Klager avviste fakturert opphørsfaktura og krevde tilgodebeløpet utbetalt. Klager anførte at selskapet ikke opplyste om bindingstid på avtalen da avtalen ble inngått. Klager hevdet at selskapet systematisk overfakturerer. Klager hevdet at selskapet ikke vil utbetale et tilgodebeløp som partene tidligere har vært enige om, men at de ønsker å trekke dette fra faktureringer som er gjort. Elevo Norge AS hevdet at avtaleinngåelsen var rettmessig inngått, og at avtalens vilkår ble tilsendt klager per SMS via en lenke. Elevo Norge AS anførte at de fakturerte krav var korrekte. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 20-277 Klage vedrørende avtalevilkår - Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pris på 2,13 øre/kWh gjaldt for avtaleforholdet. Klager viste til at det følger av MinSide at avtalen har en fastpris på 2,13 øre/kWh, og at appen viste 2,12 øre/kWh. Klager hevdet at avtalen som følger av selskapets nettsider forplikter selskapet. Ustekveikja Energi AS hevdet at informasjon i avtalens vilkår er riktig, selv om det på innloggingsbilder har vært opplyst feil pris. Ustekveikja Energi AS opprettholdt sitt standpunkt og anførte at pris ved avtaleinngåelse sammenholdt med bestillingsbekreftelse er det gjeldende for avtalen. Ustekveikja Energi hevdet at visningsfeil ikke kan endre aksepterte vilkår ved avtaleinngåelsen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-282 Klage vedrørende avtaleinngåelse – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og sluttavregning. Klager krevde at avtaleinngåelsen dokumenteres, og at kostnader ved fordelsproduktet tilbakebetales. Klager hevdet at selskapets avtalevilkår har vært underkommunisert gjennom hele avtaleforholdet, og at klager derfor ikke har forstått at han har inngått en avtale hvor det ble opprettet en Strømkonto. Klager påpekte at han ikke har samtykket til avtalen om Strømkonto. NorgesEnergi AS hevdet at det var gitt tilstrekkelig informasjon om avtalen da klager ble tilsendt avtalens vilkår i en ordrebekreftelse per e-post. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers ansvar å sette seg inn i vilkår for avtaler som inngås, og erkjente ikke at det var gjort noe feil ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 20-319 Klage vedrørende avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår i tilknytning til faktureringsmetode. Klager bestred krav om fakturagebyr, og krevde refusjon av innbetalte gebyrer. Klager anførte at Hafslund Strøm AS bør informere sine kunder om faktureringsmetoden ved oppstart av avtale. Klager påpekte at Hafslund Strøm AS burde visst at han ønsket fakturering elektronisk da det var dette klager hadde før han flyttet. Hafslund Strøm AS anførte at det var klagers ansvar å opprettet elektronisk fakturering for å unngå fakturagebyr og avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS erkjente at klager tidligere hadde fakturering via e-post på forrige bostedsadresse, men hevdet at faktureringsmåte ikke automatisk følger klager ved flytting. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 11. Sak: 20-228 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at avtalen Skredderstrøm settes til side. Klager hevdet at Hafslund har brutt avtalens vilkår. Klager viste til selskapets markedsføring om 6 måneders prisløfte og anførte at Hafslund gjennom avtalen har operert med en pris som er høyere enn den gjennomsnittlige strømprisen i markedet. Klager hevdet at selskapets påstand om rimelig prisavtaler ikke var overholdt og at dette oppfylte avtaleloven § 36 ditt vilkår om vesentlig kontraktsbrudd og hevdet at avtalen må settes til side. Hafslund Strøm AS viste til at klager ble tilbudt en avtale etter å ha hatt Skredderstrøm i en måned. Hafslund Strøm AS hevdet at avtalen vilkår er fulgt, at klager har blitt tilstrekkelig informert om avtalens vilkår samt at han har blitt tilbudt andre avtaler som var rimeligere uten at klager har reagert på deres opplysninger. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 12. Sak: 20-196 Klage vedrørende avtalevilkår – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturagebyr. Klager bestred fakturert fakturagebyr. Klager hevdet at ilagt gebyr var urettmessig da klager hevdet å ha betalt via elektronisk faktura. Klager anførte at en e-fakturaavtale bør være tilstrekkelig for å regnes som elektronisk fakturering, og at det ikke kan kreves en Avtalegiro-avtale i tillegg. Klager anførte også at han aldri er blitt opplyst om at det kreves opprettelse av Avtalegiro for å unngå gebyr. Fortum Markets AS anførte at fakturert gebyr var korrekt. Fortum Markets AS hevdet at deres utsendelse av bestillingsbekreftelse inneholdt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår. Fortum Markets AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 13. Sak: 20-187 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Nordvest Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at selskapet har holdt standard tilknytningsvilkår skjult og at han aldri har akseptert å være registrert som abonnementseier. Klager anførte at det var feil at selskapet registrerte han som kunde, da det ikke var klager selv som opprettet avtalen, men klagers huseier. Klager hevdet selskapet ikke har tilstrekkelig dokumentert at avtale er inngått. Nordvest Nett AS anførte at klager har akseptert abonnementsforholdet via betaling av faktura. Nordvest Nett AS opplyste at det ble informert om at ved å betale fakturaer så var dette å forstå som aksept av leveringsvilkår. Nordvest Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 14. Sak: 20-180 Klage vedrørende avtale og leverandørbytte – Ishavskraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og leverandørbytte. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Ishavskraft AS urettmessig har overtatt leveranse på begge hans adresser uten samtykke. Klager hevdet også at det ble lovet en måneds gratis strøm for å fortsette avtalen, men at dette ikke var levert som avtalt. Klager anførte at selskapet urettmessig har sagt opp hans kraftleveranse og at konsekvensen for klager er at han må betale leveringspliktig strøm fra netteier. Ishavskraft AS avviste at klager har krav på en måned gratis strøm. Ishavskraft AS erkjente at de ved en feil har gjenopptatt leveranse for klagers to ulike adresser, og at ett av målepunktene ikke skulle vært overført til selskapet. Krav på strøm og nettleie for dette målepunktet er frafalt. Ishavskraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 15. Sak: 20-163 Klage vedrørende avtalevilkår – SkandiaEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og hevdet at det har vært en dobbelfakturering. Klager viste til at det ble inngått avtale om ToppGaranti med en fornøydhetsgaranti for tre målepunkt. Klager anførte at avtalevilkårene ikke var overholdt. Klager hevdet at garantien innebar at klager skulle få tilbakebetalt det hun har betalt ettersom hun ikke var fornøyd med avtalen. SkandiaEnergi AS hevdet at klager har mottatt tilstrekkelig informasjon om avtalens vilkår, samt vilkår for fornøydhetsgaranti. SkandiaEnergi AS avviste klagers anførsel om dobbelfakturering. SkandiaEnergi AS hevdet at de har overholdt lovverket rundt avtaleinngåelse og avtalens vilkår, og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 16. Sak: 20-144 Klage vedrørende avtalevilkår – Eidsiva Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han var blitt overfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at Eidsiva Energi AS har endret avtalevilkårene om prismatch og at han derfor ikke har fått anledning til å benytte seg av den årlige prismatchen som følger av avtalen. Klager hevdet at vilkårsendringen ikke kan gis tilbakevirkende kraft, og at hans siste forespørsel om prismatch derfor burde vært godkjent. Eidsiva Energi AS anførte at deres generelle prismatchvilkår ble endret og publisert på hjemmesiden og at dette ikke har hatt noen konsekvenser eller innvirkning på klagers avtale. Eidsiva Energi AS hevdet at avtalens vilkår som prismatch er fulgt, da klager ble gitt prismatch for 1 tilfelle. Eidsiva Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 17. Sak: 20-110 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår ved inngåelse av avtale. Klager hevdet at han var overfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det ble bestilt en spotprisavtale. Klager hevdet også at LOS AS ikke har kunnet dokumentere at det var en variabel avtale han inngikk. Klager anførte at det var brukt feil priser i faktureringen og mente feilen skyldtes at han er blitt satt på feil strømavtale. LOS AS anførte at det fremkom klart av ordrebekreftelsen at avtalen som ble inngått var en variabel strømprisavtale. LOS AS anførte at klager har fått det produktet som er bestilt og at fakturaene og deres grunnlag var korrekte. LOS AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 18. Sak: 20-109 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår. Klager krevde klarering av selskapets avtalevilkår, og at eventuell feilfakturering tilbakebetales. Klager hevdet at det ikke var presisert at strømavtalen var inkludert handelskostnaden da avtalen ble inngått. Klager anførte at avtalens vilkår gjør det vanskelig for kunder å kontrollere at fakturagrunnlaget er korrekt og hevdet at vilkårene var misvisende. Klager påpekte at handelskostnadene bør inkluderes i påslaget. Fjordkraft AS anførte at handelskostnader inkluderes i pris på innkjøpsprisavtalene da det er den reelle innkjøpsprisen. Fjordkraft AS hevdet at klager ble tilstrekkelig opplyst om vilkårene og at det er klagers ansvar å sjekke avtalens vilkår ved avtaleinngåelse. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 19. Sak: 20-101 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at påstått avvik fra 2019 ble kreditert og at merkostnader i 2018 ble delt mellom partene. Klager anførte at avtalen ble endret uten hans samtykke og uten at han ble informert. Klager anførte at det er lagt til tilleggsprodukter som klager ikke har vært klar over. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers eget ansvar å sette seg inn i avtalevilkårene til strømavtalen som han inngår. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 20. Sak: 20-100 Klage vedrørende avtale – fakturering – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred sluttavregnet krav. Klager hevdet å ha vært i god tro om at det ikke var noe utestående beløp. Klager hevdet å ha blitt informert om at det ikke ville bli en større faktura ved avslutning av avtale. Klager stilte spørsmål ved nødvendigheten av avtale om "Lik betaling" dersom selskapet ikke justerer det månedlige beløpet. Fortum Markets AS anførte at klager har vært aktiv med avtale om "Lik betaling". Avtalen inkluderer fakturering for hjemmelader, hurtiglading av elbil, strøm og nettleie. Fortum Markets AS erkjente at det er blitt formidlet feil informasjon til klager vedrørende nedbetaling av hjemmelader til bil. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 21. Sak: 20-081 Klage vedrørende avtalevilkår – Polar Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde at inngått avtale heves. Klager anførte at den forsinkede faktureringen utgjør et vesentlig mislighold av avtalen. Polar Kraft AS anførte at klager var rettmessig fakturert for sitt forbruk, men at nettkostnadene var fakturert dobbelt på grunn av forsinket mottak av nettkostnader i forbindelse med gjennomfakturering. Polar Kraft AS fremholdt at de har tilbudt klager betalingsavtaler dersom fakturert forbruk var for høyt, og at klager har anledning til å avslutte kundeforholdet. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 22. Sak: 20-059 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke oppfyller avtalen om en forutsigbar og jevn fakturering av forbruk. Det ble påpekt at månedsbeløpene ikke ble korrigert i henhold til klagers forbruk. Klager anførte at det ble gitt for lite informasjon om at klager selv måtte følge opp strømkontoen, og at han ikke ble informert om behovet for å opprette ny e-fakturaavtale som medførte manglende betaling i oppstart av avtalen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS anførte at klager var varslet om beløpsendringer og at klager da ble oppfordret til å øke det månedlige beløpet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 23. Sak: 20-045 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om kompensasjon – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og tilleggsprodukter. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktene Grønt valg og Maksprisgaranti. Klager hevdet at det ikke ble opplyst om tilleggsproduktene ved oppstart av kundeforholdet i 2015 og frem til 2020. Klager påpekte at hans aksept via SMS ikke godkjente tilleggsproduktene. Klager hevdet at tilleggsproduktene var blitt lagt til hans avtale uten samtykke. Hafslund Strøm AS anførte at klager ble informert om tilleggsproduktene via salgssamtale i 2015, og at disse produktene ble bekreftet av klager. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 24. Sak: 20-035 Klage vedrørende avtaleinngåelse – krav om kompensasjon – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde kompensasjon for tort og svie. Klager hevdet at salgsperson hos NorgesEnergi AS har forfalsket hans underskrift og at avtalen derfor er ugyldig. Klager hevdet at han ikke er kjent med at selskapet har forsøkt å komme fram til en minnelig løsning, og anførte at selskapet har trenert saksbehandlingen slik at det har blitt en uforholdsmessig saksbehandling. Klager hevdet at han har hatt et økonomisk tap i form av saksomkostninger. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke er påført et økonomisk tap og viste til at avtalen ble annullert da de ble informert om at avtalen var inngått på uriktig grunnlag. NorgesEnergi AS erkjente svikt i rutinene ved avtaleinngåelsen, og hevdet at dette er beklaget ovenfor klager ved flere anledninger. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 25. Sak: 20-031 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste faktura for perioden 02.01.20 til 01.02.20. Klager hevdet at dørselger informerte om at strømavtalen ikke skulle igangsettes før det hadde gått tre dager fra avtaleinngåelsen. Klager anførte at Hafslund Strøm AS ikke vil anerkjenne angreskjema som ble sendt inn. Klager avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS anførte at det ble lagt inn gratis strøm for 1 måned, slik at klager kunne starte ny avtale hos ønsket leverandør uten fakturering fra Hafslund. Hafslund Strøm AS anførte at det kun var fakturert for nettleie for måneden klager var registrert med gratis strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 26. Sak: 19-613 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han ble tilbudt avtale som skulle gjelde begge hans eiendommer, og hevdet at han ikke ble informert om andre tillegg enn fast årsgebyr på kr 990. Klager hevdet at Agva Kraft AS har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som var avtalt. Agva Kraft AS fastholdt at klager har blitt informert om tilbud om ny avtale. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene vedrørende pris. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 27. Sak: 19-368 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke har forholdt seg til avtalens prisgaranti eller avtalen som ble inngått. Klager hevdet også at det ble opplyst i salgssamtalen at prisgarantien gjaldt per måned, og ikke per år slik som selskapet hevder. Klager anførte også at det ikke er redegjort for hvilke andre priser hos kraftleverandører som ble lagt til grunn ved vurdering av prisgarantien. NorgesEnergi AS anførte at saken består av en misforståelse av salgssamtalen, ved at garantien for avtalen utregnes årlig, og ikke månedlig. NorgesEnergi AS påpekte at klager muntlig har bekreftet avtalen via salgssamtalen, samt at all nødvendig informasjon om vilkår ved avtalen ble tilsendt klager per e-post etter samtalen. NorgesEnergi AS hevdet at det er fakturert med riktig pris i henhold til produktet Topp 10 Garanti og gjeldende avtalevilkår, og avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold. Dissens.

 28. Sak: 19-354 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Hafslund Strøm AS skulle stå for kostnadene ved omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere. Klager viste til at det ble inngått en avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester mellom klager og Hafslund Strøm AS den 19.05.05, og at kun den administrative delen av avtalen ble overført til Techem Norge AS den 07.10.11. Hafslund Strøm AS anførte at de ikke er riktig rettssubjekt for kravet og avviste saken. Hafslund Strøm AS anførte at ved transportavtalen ble alle forpliktelsene etter avtalen transportert til Techem Norge AS med samtykke fra klager ved signering av avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 29. Sak: 19-803 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at da det ble tilbudt strømavtalen Skredderstrøm ble det opplyst at dette var en spotprisavtale og at han ville motta et tilbud om passende strømavtale etter en måned. Klager hevdet at det ble fakturert uten at det var inngått en avtale. Hafslund Strøm AS viste til at klager fikk oppstart gjennom en prøveperiode med strømavtalen Skredderstrøm. Prøveperioden påløper i en måned med et formål om å kartlegge kundens forbruk, og deretter anbefale en passende strømavtale. Hafslund Strøm AS hevdet at det ikke var blitt gjort feil i saken. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 30. Sak: 19-766 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalegebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han som forbruker ikke har noen innflytelse under leverandørbytteprosessen og at han ikke har kunnskap om hvor mange dager leverandørbyttet vil ta. Rauma Energi AS anførte at krav om bruddgebyr er noe som ligger automatisk i avtalen og gjelder for alle kunder. Rauma Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 31. Sak: 19-470 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om utgifter til leveringspliktig strøm. Klager krevde at Agva Kraft AS betalte utgifter til leveringspliktig strøm. Klager anførte at det tok ca. 3 måneder for å få en avklaring på om Agva Kraft AS har klart å levere til avtalt betingelser, og at dette påkostet henne 3 måneder med leveringspliktig strøm. Agva Kraft AS anførte at klager ble informert om at de ville refundere mellomlegget for de ekstra utgiftene klager hadde fått i forhold til leveringsplikt. Agva Kraft AS beklaget at klager ikke fikk oppstart og opplyste at de ikke har mulighet til å kompensere klager da klager har valgt en annen leverandør. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 32. Sak: 19-395 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lyse Energisalg AS

  Saken gjaldt tvist om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde utgifter fra 07.03.19 til 15.06.19 tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse Energisalg AS har opprettet avtale uten hans samtykke. Klager anførte at han ikke har mottatt noen bestillingsbekreftelse eller annet som tilsier at det er gjort en bestilling. Lyse Energisalg AS hevdet at det ble gitt et tilbud til klager etter at klager byttet til annen kraftleverandør. Lyse Energisalg AS påpekte at klager har bekreftet avtalen via bestillingslenke i tilbudet. Lyse Energisalg AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 33. Sak: 19-716 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at inngått avtale var ugyldig og ønsket å heve avtalen. Klager krevde tilbakebetalt differansen mellom fakturert kWh pris og kWh pris i tilbudet. Klager anførte at han oppdaget etter avtaleinngåelsestidspunktet at prisen var endret. Klager anfører også at det ikke fremgår av strømportalen eller på selskapets nettsider at prisen på strømavtalen er eks. mva. Meløy Energi AS hevdet at klager har fått korrekt opplysning om pris. Meløy Energi AS viste til bekreftelsesepost og påpekte at det fremgår tydelig frem pris på inngått avtale og at prisen er eks. mva. Meløy Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 34. Sak: 19-756 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matchet prisen og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager anførte at Lærdal Energi AS reklamerte med 2 måneders kampanjepris og prismatch mot tilbud fra andre strømleverandører. Klager viste til avtalevilkårene og påpekte at det følger tydelig et tilbud om prismatch. Klager anførte at det ikke var blitt kommunisert på deres nettsider eller avtalevilkår som tilsa at tilbudet var opphørt. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at på det tidspunkt klager ba om prismatch så var dette et tilbud som ikke gjaldt lenger. Lærdal Energi AS har valgt å fortsatt ha prismatch i deres avtalevilkår da de fortsatt har kunder som var aktive på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 35. Sak: 19-676 Klage vedrørende uenighet om avtale og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtale om produktet Strømkonto var ugyldig. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om kontoen og hevdet at Strømkontoen ble opprettet uten hans samtykke. Klager anførte at det var tatt trekk i Strømkontoen uten at det var gitt beskjed. NorgesEnergi AS viste til at Strømkonto er en betalingsform som gir kundene anledning til å jevne ut strømkostnadene. NorgesEnergi AS anførte at klager ble informert i lydfilen om kreditt og rente. NorgesEnergi AS hevdet at de ikke har gjort feil eller opptrådt klanderverdig. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 36. Sak: 19-706 Klage vedrørende avtale – Glitre Energi Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde refundert differansen mellom fakturert kWh pris og Nord Pool-pris fra kundeforholdet ble opprettet til kundeforholdet ble avsluttet. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han fikk en bekreftelse av selger på spørsmål om det ikke påløp noen andre kostnader enn et fast månedlig beløp for produktet. Klager viste til fakturerte krav og hevdet at fakturert kWh pris er i gjennomsnitt på mer enn 30 % over Nord Pool-prisen. Klager hevdet at han er utsatt for avtalebrudd. Klager stiller spørsmål ved forskjellen på avtalt pris og fakturert pris. Glitre Energi Strøm AS avviste klagers krav. Glitre Energi Strøm AS hevdet at klager har fått god informasjon om saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 37. Sak: 19-673 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri har vært kunde hos NordlysEnergi AS da bestillingen ble kansellert fra Fjordkraft AS innenfor angrefristen. Klager hevdet at NordlysEnergi AS har forsøkt å kapre hans abonnement fem ganger uten hans samtykke. NordlysEnergi AS hevdet at det ble inngått en gyldig avtale. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke har angret innen angrefristens utløp på 14 dager. NordlysEnergi AS opprettholdt fakturert strøm i avtaletiden og krav om bruddgebyr. NordlysEnergi AS krevde at klager må betale saksomkostningene som de har hatt i forbindelse med oppfølgning av saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 38. Sak: 19-642 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at det aktuelle tilgodebeløpet skulle bli utbetalt til hans bankkonto. Klager anførte at det er visse krav som må være oppfylt for at et krav kan bringes i motregning og påpekte at et av kravene er at kravet er forfalt og kravet derfor bringes i motregning. Klager hevdet at selskapet på det aktuelle tidspunktet ikke hadde noen krav mot han. NorgesEnergi AS viste til at ved tilbakebetaling av Fornøydhetsgarantien, blir beløpet lagt inn i deres faktureringssystem med en identifiserbar merknad og periode. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er gjort noen feil ved tilbakebetalingen. NorgesEnergi AS har fulgt egne retningslinjer for fakturering og anførte at de beklageliges ikke har hatt mulighet til å oppfylle ønsket til klager om direkte utbetaling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 39. Sak: 19-263 Klage vedrørende avtale – Trøndelag Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye og en kompensasjon for medgått tid og tort og svie. Klager anførte at det ble inngått en avtale om spotpris med Trondheim Energi AS, og at i forbindelse med oppkjøpet av Trondheim Energi AS, ble avtalen endret til innkjøpspris uten at han ble informert eller varslet. Klager viste til at han ikke har huket av for automatisk varsling på MinSide og hevdet derfor at kraftleverandører er pliktig til å varsle skriftlig om endring av strømavtalen. Trøndelag Kraft AS anførte at det var inngått en avtale om innkjøpspris fra kundeforholdet ble opprettet. Trøndelag Kraft AS anførte at da klager sin avtale ble avsluttet i 2010, er det vanlige at man automatisk blir flyttet over på en lignende avtale. Trøndelag Kraft AS påpekte at klager har blitt varslet hver gang det har skjedd en endring på hans strømavtale. Trøndelag Kraft AS hevdet at avtalen var gyldig og avviste klager krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 40. Sak: 19-146 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde tilbakebetalt differansen mellom garantipris og webspot. Klager påpekte at det ikke er fremlagt hva som er gjennomsnittsprisen og hvordan dette beregnes. Klager påpekte også at han ikke har mottatt noen årsavregning. Klager hevdet at kunder i referansegruppen med variabel garantipris betaler jevnt en for høy pris. Hafslund Strøm AS viste til at klager har en garantipris-strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at klager ikke fritt kan trekke sammenlikninger mellom variable og spotavtaler. Hafslund Strøm AS hevdet at de ikke kan klandres for at klager ikke har stått med den avtalen han selv ønsket. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 41. Sak: 19-293 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og fakturert krav. Klager hevdet at hun mottok et tilbud om gratis strøm i 6 måneder ved at det ble inngått en avtale med Fortum Markets AS. Klager anførte at hun ikke har inngått noen avtale om å betale strøm uten å få opplyst strømprisen og hevdet at avtalen var ugyldig. Fortum Markets AS viste til velkomstbrev og anførte at det ble inngått en avtale om produktet Strømdeal. Fortum Markets AS anførte at inngått strømavtale går ut på at klager ikke skal betale noe påslag på spotpris de første 6 månedene. Fortum Markets AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 42. Sak: 18-778 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktet Norgespakken. Klager hevdet at han ikke har bestilt eller vært klar over tilleggsproduktet. Klager anførte at det fremgår dårlig av fakturaen opplysning om tilleggsproduktet. Klager viste til selskapets ordrebekreftelse og hevdet at dette ikke var et reelt dokument. NorgesEnergi AS viste til at klager ved kjøp i butikk mottok en rabatt ved oppgradering av strømavtale på eksisterende strømabonnent. Med denne oppgraderingen ble det endret strømavtale Strøm til Innkjøpspris som inkluderte tilleggsproduktet. NorgesEnergi AS har tilbudt et år av Norgespakken kreditert på hvert av klagers anlegg. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 43. Sak: 18-752 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte renter og krevde dette refundert. Klager viste til at det ble inngått strømavtale med hennes funksjonshemmede datter og pekte på regler om varsomhet ved salg av strømavtale til en funksjonshemmet kunde som ikke forstår hva tilbudet innebærer. Klager reagerte på etterfakturert krav på hennes strømavtale. Klager mente at det var urimelig at selskapet ikke har gjort henne oppmerksom på at det har opparbeidet en gjeld. NorgesEnergi AS viste til lydfil og mente at de ikke har noen forutsetninger til å vite at dette var en kunde som ikke kan eller bør ta avgjørelser om eget strømabonnement. NorgesEnergi AS viste til at klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto. NorgesEnergi AS anførte at det har blitt sendt jevnlig varsling med informasjon om Strømkonto til klagers e-postadresse. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 44. Sak: 18-684 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering av strømavtalen Variabel Online. Klager anførte at innholdet i avtalene må være det avgjørende og ikke navnet på avtalen. Klager påpekte at begge avtalene har en fast pris over en periode som kan justeres uavhengig av navnet. Fjordkraft AS anførte at klager får prismatch på variable avtaler, med de vilkårene som hører til de type avtaler. Fjordkraft påpekte at de ikke har fastprisavtaler og derfor matcher de ikke avtaler med strømavtaler med typen fastpris. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 45. Sak: 18-643 Klage vedrørende fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at det var fakturert for mye og påpekte at det er en markant differanse mellom faktisk spot pris med Agvas avtalefestede påslag og Agvas fakturerte pris. Agva Kraft AS påpekte at den avtalen klager viser til ikke er den avtalen som er inngått. Agva Kraft AS viser til avtalevilkårene om pris og hevdet at det ikke er feil i klagers pris. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 46. Sak: 18-406 Klage vedrørende feilinnmelding – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert krav. Klager avviste fakturerte krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at han aldri har meldt opphør av målernummer eller kundeforholdet. Klager hevdet at han har vært i aktsom god tro på at han har hatt et aktivt kundeforhold til Fjordkraft AS. Klager anførte at han har blitt registrert på feil målernummer og hevdet at han ikke kan belastes for feilinnmeldingen. Fjordkraft AS hevdet at det er utenfor deres kontroll at klager ikke har blitt fakturert for korrekt måler og anførte at det er en feil fra nettselskapets side. Fjordkraft AS anførte at det er strøm som er forbrukt. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 47. Sak: 19-260 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering og krevde tilbakebetalt. Klager viste til selskapets anførsel om at selskapet ikke lenger tilbyr prismatch og anfører at alle endringer i vilkårene skal varsles med minimum 14 dagers frist. Klager viste til selskapets anførsel om varsel ved prisendringer og anfører at han forutsetter at generelle avtalevilkår gjelder alle kunder og at alle avtaleendringer må varsles alle kunder. Lærdal Energi AS hevdet at klager har tolket avtalevilkårene feil. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at det var uheldig at klager ikke har sendt inn vilkår for den avtalen han ønsket prismatch på, da ønsket avtale hos Agva Kraft AS ikke oppfylte vilkår for å kunne få prismatch. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 48. Sak: 18-666 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at angreretten var i behold og at han var innenfor angrefristen. Klager påpekte at det kun var levert strøm i 5 virkedager. Klager hevdet at det ikke ble gitt opplysninger om bindingstid eller bruddgebyr. GNP Energy AS viste til at klager ble tilbudt strømavtale med verifisering i telefonsamtalen og deretter bekreftelse via SMS. GNP Energy AS anførte at det ble opplyst i telefonsamtalen om avtaletid på 12 måneder, og at ved brudd på avtalen vil det tilkomme et brytningsgebyr på 150 kr per gjenstående måned. GNP Energy AS anførte også at det er opplyst om mulighet for angrefrist og informasjon om angreskjema i utstedt SMSen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 49. Sak: 18-200 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at opprinnelig avtale gjaldt for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det ble inngått spotavtale kampanje med lavere kWh-pris enn det som var fakturert. Klager hevdet også at krav om bruddgebyr var urettmessig. Klager hevdet at han ikke har fått informasjon om bruddgebyr ved avtaleinngåelsen. Lærdal Energi AS opprettholder sitt krav. Lærdal Energi AS anførte at klager selv har bestilt en spotavtale med 2 måneders avtaletid og påpekte at dette fremgår av avtalevilkårene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 50. Sak: 18-532 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at selskapet har hatt villedende markedsføring. Klager anførte også at GNP Energy AS opplyste at selskapet hadde et samarbeid med LOS AS. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at klager mottok tilbud om strømavtale via telefon, med verifisering i samtalen og deretter bekreftelse via SMS. GNP Energy AS anførte at salgsgrunnlaget var reelt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 51. Sak: 18-540 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at det ikke er gitt informasjon om angrerett, dokumentasjon på inngått avtale med avtalevilkår på et varig medium. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at bekreftelsesmeldingen inneholdt avtalevilkårene samt en lenke til angreskjema. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 52. Sak: 18-461 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at selskapet har hatt villedende markedsføring. Klager anførte også at GNP Energy AS opplyste at selskapet hadde et samarbeid med LOS AS, samt at avtalen skulle være garantert rimeligere enn strømavtalen han hadde hos sin daværende leverandør. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS anførte at klager fikk tydelig opplysninger om nettleie, avtaletid og brytningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 53. Sak: 18-681 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi Kraft AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om 47,30 øre/kWh inklusiv aktuelle avgifter gjelder for perioden 09.08.18 til 09.08.19. Klager hevdet at det var inngått en avtale om fastpris inkludert alle avgifter. Klager anførte at selskapet har oppdatert nettsidene med informasjon som ikke var på nettsidene da han inngikk avtalen. Meløy Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Meløy Energi Kraft AS hevdet at de har oppgitt korrekte priser ved prisvarsling og i kontraktsform. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 54. Sak: 18-150 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at det ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde, i tillegg til en måned gratis og garantistrøm. Klager viste til en sammenligning av prisene og hevdet at han var blitt villedet og feilinformert. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig og avviste krav om bruddgebyr. GNP Energy AS anførte at klager ble informert om bruddgebyr både i salgssamtalen og i bekreftelsesmeldingen. GNP Energy AS hevdet at avtalen er gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 55. Sak: 18-465 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det ble inngått en avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager hevdet at det ikke ble opplyst at det var en avtale om et kredittprodukt ved avtaleinngåelsestidspunktet. Klager hevdet at selskapets markedsføring var villedende, da de ikke har fått informasjon om produktet ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS viste til at årsaken til negativ saldo på opphørt Strømkonto skyldes at det ble inngått avtale med netteier om gjennomfakturering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 56. Sak: 18-008 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet må forholde seg til det som var avtalt. Klager hevdet at selskapet har brutt avtalevilkårene om at han skal være sikret topp-5 pris i standard variabel. Klager viste til prisjusteringene samt den negative saldoen på strømkontoen. Trøndelag Kraft AS viste til at betalingstjenesten Full Kontroll innebærer at kunden har betalt et jevnt beløp per måned. Trøndelag Kraft AS viste til at klager ble informert om alle justeringer av månedlig beløp via SMS. Trøndelag Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

 57. Sak: 18-544 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjaldt. Klager reagerte på selskapets prisendring. Klager anførte at dersom selskapet hadde varslet om prisendring, ville han hatt mulig til å bytte leverandør og dermed unngått prisøkningen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS mente at de hadde informert klager tilstrekkelig om prisendringer, møtt klager med forståelse og rettet opp i feil i deres system. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 58. Sak: 18-538 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned gjaldt. Klager viste til varsel om prisendring til kr. 799 per måned. Klager reagerte på selskapets prisøkning. Klager hevdet at dette ikke var i henhold til det avtalte. GNP Energy AS viste til avtalevilkårene og anførte at de står fritt til å endre prisen dersom det er endringer i markedet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 59. Sak: 18-537 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til avtalevilkårene og reagerte på selskapets prisendring uten varsel. GNP Energy AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at avtalevilkårene og påpekte at dersom kunden ikke oppfylte krav om avtalegiro og efaktura så står GNP Energy AS fritt til å endre avtalen til en forvaltningsavtale kalt Folkepakka. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 60. Sak: 18-445 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at GNP Energy AS betalte faktura fra netteier for leveringspliktig strøm. Klager hevdet at GNP Energy AS ikke har gitt nødvendig informasjon til netteier, slik at det ikke var blitt opprettet en strømavtale. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at flere ganger har vært i kontakt med GNP Energy AS og gitt opplysninger om målerstand og målepunktid, og at han fikk inntrykk av at alt var i orden. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at de ikke kan klandres for at oppkobling av kundeforholdet har tatt lang tid. GNP Energy AS pekte på at tilkoblingen har blitt avvist av netteier og det er sendt flere tilbakemeldinger til klager på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 61. Sak: 18-394 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned samt en gratis måned gjaldt frem til 09.03.19. Klager anførte at selskapet ikke kan endre på vilkårene frem til bindingstiden var over. Klager hevdet at prisøkningen var et brudd på en gjensidig forpliktelse. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til sine vilkår og anførte at pris kan endres ved prisendringer i markedet. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 62. Sak: 18-070 Klage vedrørende avtale – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt tvist om avtalevilkår. Klager krevde at Fortum Markets AS beregnet forbruket i henhold til avtale om eSpot Kampanje med påslag på 0,5 øre kWh. Klager hevdet at han hadde et tilgodebeløp på kr. 5 792. Klager anførte at selskapets varsel om prisendring ikke er tilstrekkelig. Fortum Markets AS anførte at prisendringer er varslet via flere fakturaer. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 63. Sak: 18-069 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at Agva Kraft AS aksepterte fastprisavtale i 12 måneder. Klager stilte spørsmål ved at det ble foretatt en kredittsjekk etter at han mottok en ordrebekreftelse via tjenesteleverandøren om at alt var i orden. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene og påpekte at det fremgår tydelig av vilkårene at det foretas en kredittvurdering av nye kunder. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 64. Sak: 18-042 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig. Klager anførte at GNP Energy AS opplyste at de hadde et samarbeid med nettselskapet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at klager ble informert om avtalen og avtalevilkår via SMS-bekreftelse. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 65. Sak: 18-207 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at NorgesEnergi AS sender en sluttfaktura på forbrukt strøm, inkludert kr. 500, samt at NorgesEnergi AS trekker fakturakravene fra inkassoselskapet. Klager hevdet at han ble lurt av selgeren til NorgesEnergi AS og at NorgesEnergi AS ikke har overholdt inngått avtale. NorgesEnergi AS beklaget at klager følte seg lurt og anførte at det er klagers ansvar å vite om han har en avtaleperiode pågående hos en annen strømleverandør. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at klager kan gå i fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

 66. Sak: 18-197 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at det avgjørende for at hun godtok avtalen var tilbud om fast strømpris på 29 øre den første måneden og gratis strøm for den andre måneden. Klager stiller spørsmål ved prisøkningen. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig. GNP Energy AS viste til at salget var gjennomgått og at alt har blitt informert korrekt i henhold til avtale og avtalevilkår via SMS. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 67. Sak: 18-158 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager viste til at hun hadde en avtale om fast lavpris per måned og mente at selskapet måtte forholde seg til det som var avtalt. Trondheim Kraft AS viste til at klager har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Dette innebærer at klager har betalt ett jevnt beløp per måned, beløpene settes ut i fra forventet årsforbruk. Trondheim Kraft AS viste til at beløpet ble oppjustert, da årsforbruket endret seg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 68. Sak: 18-117 Klage vedrørende avtale - krav om erstatning - Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for medgått tid. Klager anførte at feilinnmelding av klagers samboer har ført til at klager ble satt på ventestrøm hos nettselskapet samt mottok et bruddgebyr fra tidligere kraftleverandør. Klager krevde kompensasjon for medgått tid. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS erkjente feilinnmelding og valgte å dekke bruddgebyret og de økte kostnadene i forbindelse med ventestrøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 69. Sak: 17-611 Klage vedrørende tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff - Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden 1992 til 2017. Klager viste til at det ble oppdaget i forbindelse med målerbytte at han var registrert med feil hovedsikring. Klager viste til at det ikke har blitt foretatt noen endringer på det elektriske anlegget siden overtakelse i 1992. Klager mente at Eidsiva Nett AS burde ha oppdaget feilen ved målerbytte i 2009. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 70. Sak: 18-075 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være kr. 2 500 rimeligere enn avtalen han hadde i LOS AS. GNP Energy AS viste til salgsverifiseringen og hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Etter nemndas syn har ikke GNP Energy AS sannsynliggjort at opplysningsplikten er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 71. Sak: 18-065 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav og avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at hun ble tilbudt en annen strømavtale enn den som ble inngått. Klager påpekte at samfakturering var en forutsetning for å inngå avtalen. GNP Energy AS viste til salgsverifiseringen og bekreftelses-SMS og hevdet at salget var gjort i henhold til deres retningslinjer. GNP Energy AS hevdet at inngått avtale var gyldig og opprettholdt sitt krav. Nemnda kom til at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr og at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til ordinære spotprisavtalevilkår. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 72. Sak: 17-609 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr - GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det var en forutsetning for å inngå avtalen at han fikk nettleie og kraft på en faktura. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til transkripsjon av telefonsamtalen ved avtaleinngåelse og påpekte at det fremkommer at klager ble informert om at alt vil komme på en faktura når det er klart i hans område. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 73. Sak: 17-566 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr - GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde i LOS AS. Klager viste til en prissammenligning. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at salgsverifiseringen og bekreftelsesmeldingen var i henhold til deres avtalevilkår og retningslinjer. Etter nemndas syn har GNP Energy AS ikke sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 74. Sak: 17-531 Klage vedrørende inngåelse av avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han ikke har fått den strømavtalen han ble tilbudt. Klager hevdet at angrerettloven ikke var oppfylt. GNP Energy AS viste til at klager mottok all informasjon om avtalen ved bekreftelses-SMS og påpekte at det var en lenke til avtalevilkår. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Etter nemndas syn har GNP Energy AS ikke sannsynliggjort at opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 75. Sak: 17-530 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav for oktober 2017. Klager påpekte at hun ble fakturert for estimert forbruk til en pris på 47 øre per kWh selv om hun hadde meldt inn målerstand. Klager viser til at dette ble korrigert etter at hun kontaktet selskapet, men ble da fakturert for en pris på 63 øre kWh. GNP Energy AS påpekte at det ikke foreligger måleravlesning fra netteier innen faktureringsdato slik at resterende periode av måneden blir stipulert. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Nemnda kan ikke se at GNP Energy AS har begrunnet eller dokumentert hjemmelsgrunnlaget for prisøkningen. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at klager blir fakturert for 45,75 øre per kWh for oktober 2017.

 76. Sak: 17-481 Klage vedrørende avtale - Akraft AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og oppsigelsesgebyr. Klager avviste krav om oppsigelsesgebyr. Klager anførte at hun mottok avtalevilkårene sammen med bestillingsbekreftelsen, og ikke i forkant av avtaleinngåelsen. Klager viste til avtalevilkåret om bruddgebyr og anførte at størrelsen på gebyret ikke fulgte av avtalevilkårene. Akraft AS anførte at det er klagers ansvar å lese avtalevilkårene ved bestilling. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold. Nemndas vurdering er at klager ikke plikter å betale bruddgebyr. Akraft AS hadde ikke oppfylt opplysningsplikten i angrerettloven § 8 bokstav h, og angrefristen ble utvidet med 12 måneder. Angreretten var i behold da klager gikk fra avtalen 01.08.17.

 77. Sak: 17-469 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr - GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviser krav om bruddgebyr. Klager anførte at det burde vært informert om angrerettskjema og bruk av dette skjema ved avtaleinngåelsen. GNP Energy Norge AS viser til at angrerettskjema og avtalen ble sendt klager per e-post etter avtaleinngåelsen. GNP Energy Norge AS opprettholdt sitt krav. Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at bindende avtale ikke er inngått og at klagers betalingsplikt bortfaller. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 78. Sak: 17-359 Klage vedrørende avtale - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager reagerte på faktureringen av sin strømavtale, som er fakturert med betalingstjenesten Full Kontroll. Klager stilte spørsmål ved fakturaøkningen og hevdet at han ikke har blitt varslet om den negative saldoen i betalingsavtalen. Klager avviste fakturert krav. Fjordkraft AS viste til at beløpet ble oppjustert grunnet høyere årsforbruk. Fjordkraft AS viste til at varsling skjer på hver faktura som blir utstedt. Fjordkraft AS har tilbudt å dekke halvparten av kravet som en minnelig løsning. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 79. Sak: 17-353 Klage vedrørende avtale - krav om tilbakebetaling - Rauma Energi Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Rauma Energi Kraft AS beregner forbruket i henhold til avtale om Spot web. Klager hevdet at han har et tilgodebeløp, og krever dette tilbakebetalt med renter. Klager hevdet at han aldri har mottatt noen informasjon om avtalen eller avtalevilkår. Klager hevdet at selskapet har endret strømavtale uten å informere han. Rauma Energi Kraft AS hevdet at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det var informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. Rauma Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 80. Sak: 17-272 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr - GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette refundert. Klager anførte at det avgjørende for at han godtok avtalen var at det skulle være gratis strøm for februar, ikke mars. Klager mente at GNP Energy Norge AS har villedende markedsføring. GNP Energy Norge AS viste til deres avtalevilkår og påpekte at klager har blitt gjort kjent med vilkåret om bruddgebyr. GNP Energy Norge AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 81. Sak: 17-063 Klage vedrørende avtale - Rauma Energi Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om Spot Web gjelder for hele avtaleperioden og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at kravet om avtalegiro er urimelig da han har etablert en e-faktura-avtale i tråd med selskapets forutsetninger. Rauma Energi Kraft AS hevdet at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det var informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. Rauma Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 82. Sak: 17-051 Klage vedrørende avtale - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet å ha blitt overfakturert. Klager krevde at Fjordkraft beregnet forbruket i henhold til avtale om Fjordkraft Spotpris. Klager krevde også det som er betalt for mye tilbakebetalt. Klager hevdet at det var brudd på informasjonsplikten i forbindelse med endring av avtaler. Fjordkraft AS viste til at klager ble opplyst om kombinasjonen av avtalegiro og efaktura i bestillingsøyeblikket og i vilkårene. Fjordkraft AS har tilbudt klager kompensasjon på bakgrunn av at klager føler seg lurt. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 83. Sak: 17-420 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det ble inngått avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager anførte at informasjon om avtalen ble sendt i etterkant av avtaleinngåelsen til en e-postadresse som han ikke hadde tilgang til. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelse mottok klager avtalevilkårene hvorav det var informert om endringene i månedsbeløp ved avtalen Strømkonto. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 84. Sak: 16-253 Klage vedrørende kundebehandling – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt kundebehandling. Klager har fremsatt flere ulike krav. Klager krevde for det første at Hafslund startet på null fra saken var avgjort i nemnda, samt at alle feilaktige fakturaer og eposter ble frafalt. For det andre krevde klager kr. 2 800 for medgått tid og ekstraarbeid. For det tredje krevde klager at Hafslund bedret sine rutiner og innførte et feilkontrollsystem. Hafslund viste til at alle forhold var avklart med klager og at det kun gjensto et krav om kompensasjon for tidsbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 85. Sak: 17-164 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – Akraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke var opplyst noe om bindingstid eller bruddgebyr i etterkant av bestilling. Klager hevdet at hun var innenfor angrefristen og mente at angrefristen må gjelde fra man mottar produktet og får bekreftelse på kundeforholdet. Akraft viste til at det tok tid med registrering da avtalen ble bestilt i klagers navn og hos netteieren var av avtalen i samboerens navn. Akraft viste til at det fakturerte kravet består av et bruddgebyr samt forbruk for den aktive perioden. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 86. Sak: 16-259 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager bestilte strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at det var avtalen Agva Variabel Online som var bestilt, men han ble fakturert etter avtalen Agva Flyt Online. Klager avviste fakturerte krav. Agva Kraft AS viste til at klager bestilte avtalen Agva Flyt Online. Agva Kraft AS viste til at prisene på avtalen kan variere og det er ingen bindingstid på avtalen. Agva Kraft AS hevdet at det ikke er noen feil fakturering av avtalen. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

 87. Sak: 16-377 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager reagerte på selskapets varsling av endringer ved avtalen. Klager hevdet at han ikke har mottatt noe varsel om endring. Klager mente at avtalen ikke kan endres uten direkte varsel. Telinet Energi AS viste til sine særvilkår. Telinet Energi AS viste til at selskapet har endret til 2 ukers prisvarsel på alle sine avtaler fra 01.02.17. Nemnda bemerker at det kan reises kritikk mot Telinet Energi AS sin tidligere praksis på varsling av prisendringer på deres hjemmeside, men nemnda finner det ikke nødvendig da Telinet Energi AS har endret praksisen og nå følger varslingsreglene i den omforente standardavtalen. Klager har fått gjennomslag for sine økonomiske krav gjennom saksbehandlingen for nemnda, og ble enstemmig gitt medhold.

 88. Sak: 16-358 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft AS beregnet forbruket i henhold til avtale om spotpris. Klager bestilte strømavtalen Agva Spot Online. Et av kravene for avtalen var at klager måtte etablere avtalegiro og efaktura. Klager anførte at Agva Kraft AS ikke har informert noe om at vilkåret om efaktura ikke var fullført. Agva Kraft AS hevdet at det fremgår tydelig på bestillingssiden og i avtalevilkårene at avtalen har som forutsetning at kunden oppretter efaktura og avtalegiro. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med mangelfulle opplysninger ved avtaleinngåelse og lojalitetshensynet i kontraktsforhold, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Klager ble enstemmig gitt medhold. Nemnda anbefaler at klager avregnes i henhold til prisene for produktet Agva Spot Online og at selskapet tilbakebetaler det som er betalt for mye.

 89. Sak: 16-370 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav, og krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjaldt for hele avtaleperioden. Klager hevdet at han har inngått en spotprisavtale. Klager viste til ordrebekreftelsen og fakturaene og sa at det ikke fremkommer noe sted at det var en variabelavtale. Telinet Energi AS hevdet at det var fakturert etter avtalens reelle pris og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold ved at klager må betale for strømmen som er forbrukt i henhold til spotprisvilkår.

 90. Sak: 16-314 Klage vedrørende inngåelse av avtale – LOS AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager stilte seg utenforstående til at det ble inngått avtale med LOS i forbindelse med overtakelse av bolig. Klager hevdet at avtalen var ugyldig. Klager krevde at han ble tilbakeført til Gudbrandsdal Energi AS og at innbetalt beløp for kraftleveranse fra LOS ble tilbakebetalt. LOS viste til at klager signerte strømavtalen. LOS avviste at det var forsøkt ugyldig avtaleinngåelse overfor klager og avviste klagers krav. Etter nemndas syn har ikke LOS i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at angrerettlovens krav er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 91. Sak: 16-360 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at avtale om spotpris gjaldt for hele perioden. Klager hevdet at han bestilte en strømavtale med spotpris uten påslag. Klager hevdet at Agva Kraft AS har overført ham til en annen strømavtale enn den han bestilte. Agva Kraft AS viste til velkomstbrev samt ordrebekreftelse og hevdet at klager ikke har bestilt en spotprisavtale. Agva Kraft avviste klagers krav. Nemnda viste til at innklagede ikke hadde oppfylt angrerettlovens krav om å gi skriftlig bekreftelse på avtaleinngåelsen til kunden på et varig medium. Det var tvil om hvilken strømavtale som var bestilt som følge av at Agva Kraft ikke hadde dokumentert avtaleinngåelsen skriftlig på et varig medium, og nemnda kom til at denne tvilen måtte løses i forbrukerens favør. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 92. Sak: 16-331 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager mente at det var urimelig at hun skulle betale bruddgebyr da hun ikke var blitt informert om når angrefristen starter eller slutter, samt at hun ikke har mottatt angreskjema. Klager hevdet at hun har angret innen angrefristen. Oslo Kraft AS mente at kravet var rettmessig etter SMS-bekreftelsen fra klager og fordi klager ikke tok kontakt innen angrefristens utløp. Oslo Kraft AS opprettholdt sitt krav. Etter nemndas syn har ikke innklagede oppfylt angrerettlovens krav til at informasjon om avtalen og dens vilkår skal gis på et varig medium. Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke anses som et varig medium da det er anledning til å endre innholdet som lenkene viser til i etterkant. Nemnda har kommet frem til at klager kan gå fra avtalen uten å betale bruddgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 93. Sak: 16-308 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en 30 % rimeligere avtale enn den avtalen han hadde i LOS. Klager sa at inngått strømavtale ikke hadde bindingstid på innklagedes hjemmeside, samt at det ikke fulgte noe om bindingstid eller bruddgebyr på Min Side. Klager avviste krav om bruddgebyr. Oslo Kraft AS viste til at klager mottok et tilbud med gratis strøm i 1 måned og påfølgende måned med garantipris. Oslo Kraft AS viste til at klager mottok SMS med avtalens vilkår, angreskjema og informasjon om avtalen. Oslo Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda har kommet frem til at innklagede har hatt en urimelig handelspraksis i strid med markedsføringsloven § 6, at innklagede ikke har oppfylt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse etter angrerettloven, samt at det ikke var samsvar mellom aksept og tilbud iht. avtaleloven. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 94. Sak: 15-198 Klage vedrørende kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt kundebehandling/saksbehandling ved leverandørbytte. Klager ble fakturert for leveringspliktig strøm da leverandørbyttet ikke ble gjennomført. Klager ønsket bedre kundebehandling og hevdet at selskapet ikke hadde svart på hans henvendelser. Hafslund stilte seg utenforstående til klagers påstander. Hafslund opprettholdt sitt krav, men har unntaksvis kommet med et forlikstilbud. Nemnda la til grunn at Hafslund hadde gitt klager gode og fyllestgjørende svar innen rimelig tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.