Sak: 22-208 Klage over avtalevilkår – Fortum Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at det var betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det var inngått en fastprisavtale med Fortum Strøm AS. Klager påpekte at det ble gitt løfte om billigere strøm ved avtaleinngåelsen. Han hevdet at selskapet endret avtalen uten samtykke. Fortum Strøm AS anførte at systemet for overvåking av kundens strømforbruk fanget opp at det hadde skjedd en økning i klagers forbruk og derfor ble terminbeløpet oppjustert. Fortum Strøm AS påpekte at det fremgikk av vilkårene at kunden var ansvarlig for betaling av eget forbruk. Fortum Strøm AS hevdet det ikke var grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenesten «Lik Betaling». Fortum Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Fortum Strøm AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.     

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.     

Historikk:  
02.07.2021 – Innklagede starter strømleveranse til klager.  
17.08.2021 – Klager inngår avtale om tilleggstjenester «Prisfrys» og «Lik Betaling». 
10.05.2022 – Innklagede oppjusterer fastbeløp på «Lik betaling» fra kr 1550 til kr 2350.  

Krav: Klager hevder at det er betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler:   

Klager hevder at det er inngått en fastprisavtale med Fortum Strøm. Han hevder at det er betalt for mye og krever dette tilbakebetalt.   Klager påpeker at det ble gitt lovnad om billigere strøm ved avtaleinngåelsen. 

Klager reagerer på at terminbeløpet ble oppjustert. Klager hevder at selskapet endrer avtalen uten samtykke. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.    

Fortum Strøm AS (Fortum Strøm) har hatt strømleveranse til klagers adresse fra 2. juli 2021. Klager har vært aktiv med tilleggstjenesten «Lik Betaling» siden 17. august 2021 og var på tidspunktet for klageinngivelsen fremdeles aktiv med denne tilleggstjenesten. 

Fortum Strøm anfører at systemet for overvåking av kundens strømforbruk fanget opp at det hadde skjedd en økning i klagers forbruk. Terminbeløpet ble derfor oppjustert fra kr 1550 til kr 2350. 

Fortum Strøm anfører at tilleggstjenesten er en løsning som skal bidra til å jevne ut betalingene av kundens strømforbruk som kunden plikter å betale etter sin strømavtale. Fortum Strøm påpeker at det fremgår av vilkårene at kunden fortsatt vil være ansvarlig for betaling for eget forbruk.    

Fortum Strøm hevder det ikke er grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenesten «Lik Betaling». Fortum Strøm opprettholder sitt krav.    

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Nemnda bemerker innledningsvis at den ikke kan se at klagers påstand om at det ble inngått en fastprisavtale har støtte i de fremlagte dokumentene. Nemnda legger til grunn at det i august 2021 ble inngått avtale om tilleggstjenestene «Prisfrys» og «Lik betaling». Sakens tvistepunkt gjelder den prisregulering som har skjedd under «Lik betaling»-tjenesten. Slik saken er opplyst, reiser ikke saken spørsmål knyttet til tilleggsproduktet «Prisfrys». 

Etter standard kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata eller ved faktureringsfeil med mindre klager var i aktsom god tro. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro. 

I tillegg til selve kraftavtalen har kunden tegnet betalingstjenesten «Lik betaling». Denne betalingstjenesten innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en konto hos strømleverandøren som er ment å jevne ut strømkostnadene gjennom året. Betalingen bør forutsetningsvis være litt høyere enn forventet strømkostnad i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet strømkostnad i vinterhalvåret.  De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot «Lik Betaling»-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo.  

Nemnda bemerker at den ut fra sin erfaring med klagesaker har inntrykk av at betalingstjenesten kan virke forvirrende. Enkelte kunder misforstår ordningen og tror at det faste månedlige beløpet er den endelige avregningen for strøm/nettleie. Nemnda viser videre til at RME (reguleringsmyndigheten for energi i NVE) høsten 2020 påla en rekke selskaper, deriblant Fortum Strøm å avvikle denne tjenesten, som følge av at RME mener tjenesten ikke er i samsvar med reglene for avregning av strøm. Fristen for Fortum Strøm til å avvikle tjenesten ble av RME satt til 31. desember 2020. Fortum Strøm påklaget vedtaket, men klagen førte ikke frem, se Energiklagenemndas vedtak 2001-0703 av 1. september 2021, og det ble satt ny frist for avvikling. Nemnda legger for ordens skyld til grunn at Fortum Strøms ytelse av tjenesten i denne saken ikke i seg selv var i strid med vedtaket. 

Betalingstjenesten forutsetter en regulering av terminbeløpet ved endring i strømprisene eller endringer i klagers forbruk. Nemnda legger til grunn i denne saken at selskapets system fanget opp at det hadde skjedd en økning i klagers forbruk og selskapet har derfor oppjustert det faste betalingsbeløpet fra kr 1550 til kr 2350 fra mai 2022. Betalingstjenesten har derfor fungert som den skulle. Nemnda kan ikke se at det foreligger en faktureringsfeil som tilskrives innklagede, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere om klager var i aktsom god tro. Det er heller ikke grunnlag for å vurdere om klagers ansvar for å betale den underdekning som har oppstått skal nedsettes som en følge av en feil ved innklagedes produkt.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder  

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.