Sak: 21-817 Klage på avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at det ble fakturert etter inngått avtale om fastpris. Klager krevde også tilbakebetalt det som var betalt for mye samt forsinkelsesrenter på differansen mellom fastprisavtalen og spotprisavtalen. Klager påpekte at avtalen har løpt uforandret i over tre år frem til Agva Kraft AS endret avtalen til en spotprisavtale i oktober 2021 uten forutgående varsel. Agva Kraft AS anførte at klager har fått varsel om at de har sluttet å tilby avtaletypen kalt "Agva Fastsum". Agva Kraft AS påpekte at det ikke fremgikk av vilkårene at det var tale om en evigvarende avtale og at avtalen dessuten hadde tolv måneder gjensidig binding som for lengst hadde utløpt. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om endring av avtalevilkår.   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.   

  

Historikk:   

20.08.18 – Kundeforhold opprettet.

  

Krav: Klager krever at det blir fakturert etter inngått avtale om fastpris. Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye samt forsinkelsesrenter på differansen mellom fastprisavtalen og spotprisavtalen.   

Partenes anførsler:  

Klager inngikk en strømavtale kalt "Agva Fastsum" den 20.08.18.   

Klager viser til at det ble inngått avtale om fastpris og en bindingstid på tolv måneder. Klager påpeker at avtalen har løpt uforandret i over tre år frem til selskapet endret avtalen til en spotprisavtale i oktober 2021 uten forutgående varsel. Klager påpeker at avtaleendringen medførte en prisøkning på ca. 360 %. Klager mener at dette er urimelig og krever at Agva Kraft AS gjenopptar inngått fastprisavtale.

Klager viser til selskapets anførsel om varsel og påpeker at det ikke medfører riktighet at det ble utstedt varsel om endringsoppsigelsen.   

Klager reagerer på at Agva lokker kunder med løfter om forutsigbarhet og forutberegnelighet og at Agva – når strømprisene øker – setter kunden over på andre avtaleprodukt med vilkår som er gunstigere for selskapet, til tross for inngåtte avtaler. 

Klager krever at det blir fakturert etter inngått avtale om fastpris. Klager krever tilbakebetalt det som er betalt for mye og forsinkelsesrenter på differansen mellom fastprisavtalen og spotprisavtalen.   

Agva Kraft AS anfører at klager har fått varsel om at selskapet har sluttet å tilby avtaletypen "Agva Fastsum".   

Agva anfører at det ikke fremgår i vilkårene at dette er en evigvarende avtale. Agva påpeker at avtalen hadde tolv måneder gjensidig binding som for lengst har utløpt.  

Agva avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om endring av avtalevilkår.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager inngikk strømavtale med innklagede om avtaleproduktet "Agva Fastsum" i august 2018.  

Agva Kraft AS anfører at det er utstedt varsel om at de har sluttet å tilby produktet. Klager bestrider at han har mottatt varsel om produktendring.

I henhold til standard kraftleveringsavtale § 6 første ledd skal alle endringer i vilkårene, utenom endringer i markedsprisen for spotprisavtaler, varsles direkte til kunden minst 14 dager før endringen trer i kraft. Etter samme bestemmelses tredje ledd kreves det uttrykkelig aksept fra kunden ved vesentlige endringer i vilkårene. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som 'vesentlige endringer' regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.     

Agva Kraft AS har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at klager ble varslet om endringer i strømavtalen i samsvar med standard kraftleveringsavtale § 6 første ledd. Uklarheten om hvorvidt slikt varsel er sendt, må da gå utover selskapet. Nemnda kan heller ikke se at Agva Kraft AS har dokumentert at det er innhentet klagers uttrykkelige aksept til produktendring, noe den i dette tilfellet mener at produktendringen krevde.  

Når det ikke er sannsynliggjort at kravene til varsling ved produktendringer er fulgt, har nemnda kommet til at kunden har krav på å bli fakturert i henhold til vilkårene for "Agva Fastsum" frem til det blir innhentet aksept fra klager. Agva Kraft AS må derfor kreditere kunden slik at klager faktureres i tråd med vilkårene i den opprinnelige avtalen, "Agva Fastsum". 

Nemnda bemerker at dersom Agva Kraft AS ikke lenger vil tilby et produkt og overføre kundene til et annet produkt, må selskapet varsle kundene om produktendring og, om nødvendig innhente aksept til endringen. Dersom slik aksept ikke gis, opphører kundeforholdet. 

Klager har fremsatt krav om forsinkelsesrenter. Krav om forsinkelsesrente reguleres i forsinkelsesrenteloven av 1978 § 2. Av bestemmelsen fremgår det at renten begynner å løpe 30 dager etter at fordringshaver har sendt skyldneren skriftlig påkrav. Etter nemndas syn har klager tilstrekkelig dokumentert et skriftlig påkrav ved innsendelse av saken til Elklagenemnda den 29.11.21. Nemnda har derfor kommet frem til at klager har krav på lovens forsinkelsesrente fra 29.12.21 for de feilfakturerte beløp – og eventuelt fra betalingsdato for senere betalte terminer – frem til oppgjør skjer.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.