Sak: 22-470 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fortum Market AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager bestred sluttavregnet krav. Klager påpekte at tjenesten ble bestilt for å sikre en stabil strømpris. Klager anførte at månedsbeløpet ble endret uten varsel. Fortum Market AS anførte at klager ble kontaktet en rekke ganger for rejustering av månedsbeløpet da det ble avdekket at månedsbeløpet ikke var i samsvar med gjeldende priser samt økt forbruk. Fortum Market AS viste til vilkårene for betalingstjenesten og påpekte at det fremgikk tydelig at kunden ville være ansvarlig for betaling for eget forbruk. Fortum Market AS hevdet at klager ikke var fritatt for sin plikt til å betale for strømforbruket sitt fordi hun hadde benyttet seg av betalingstjenesten. Fortum Market AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Fortum Strøm AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2 og 2-2.

Historikk:   

13.12.19 – Kundeforhold opprettet.   

14.04.22 – Kundeforhold avsluttet.   

Krav: Klager bestrider sluttavregnet krav.   

Partenes anførsler:

Klager hevder at fakturert krav ikke kan stemme. Klager viser til at faktura er knyttet til forbruk i en leilighet på 35 kvadratmeter, og at hun har tre store oppvarmingspanel. Klager kan ikke forstå størrelsen på det fakturerte kravet, og viser til at hun de tre siste årene har hatt en avtale med månedspris på kr 450. Klager sier at hun har bestilt tjenesten for å ha en stabil strømpris.

Klager anfører at månedsbeløpet ble endret uten varsel.   

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.   

Fortum Market AS har hatt strømleveranse til klager i perioden fra 13.12.2019 til 14.04.2022. I perioden har også klager vært aktiv med tilleggstjenesten "Lik Betaling".

Selskapet anfører at klager ble kontaktet en rekke ganger for justering av månedsbeløpet da det ble avdekket et økt forbruk og at månedsbeløpet ikke lengre var i samsvar med gjeldende priser. Da klager ikke ga svar sendte innklagede informasjon per SMS den 24.02.22 om at beløpet var justert opp til kr 2000. Klager avsluttet avtalen den 14.04.22.  

Innklagede viser til vilkårene for betalingstjenesten, og påpeker at det fremgår tydelig at kunden vil være ansvarlig for betaling for eget forbruk. Selskapet mener at klager ikke er fritatt fra sin plikt til å betale for sitt strømforbruk fordi hun har benyttet seg av betalingstjenesten.

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

I tillegg til selve kraftavtalen, har kunden tegnet betalingstjenesten "Lik Betaling". Denne betalingstjenesten innebærer at kunden betaler et fast månedlig beløp til en konto hos strømleverandøren som er ment å jevne ut strømkostnadene gjennom året. Betalingen bør forutsetningsvis være litt høyere enn forventet strømkostnad i sommerhalvåret, og litt lavere enn forventet strømkostnad i vinterhalvåret.  De løpende kostnadene for kundens strømforbruk avregnes mot "Lik Betaling"-kontoen, som kan ha positiv eller negativ saldo. 

Nemnda bemerker at den ut fra sin erfaring med klagesaker har inntrykk av at betalingstjenesten kan virke forvirrende. Enkelte kunder misforstår ordningen og tror at det faste månedlige beløpet er den endelige avregningen for strøm/nettleie. Nemnda viser videre til at RME (reguleringsmyndigheten for energi i NVE) høsten 2020 påla en rekke selskaper, deriblant Fortum Markets å avvikle denne tjenesten, som følge av at RME mener tjenesten ikke er i samsvar med reglene for avregning av strøm. Fristen for Fortum Markets til å avvikle tjenesten ble av RME satt til 31. desember 2020. Fortum Markets påklaget vedtaket, men klagen førte ikke frem, se Energiklagenemndas vedtak 2001-0703 av 1. september 2021, og det ble satt ny frist for avvikling. Nemnda legger for ordens skyld til grunn at Fortum Markets’ ytelse av tjenesten i denne saken ikke i seg selv var i strid med vedtaket. 

Utgangspunktet er at kunden skal betale for strøm som er levert og forbrukt. Etter standard kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandør kreve tilleggsbetaling ved blant annet faktureringsfeil, med mindre klager var i aktsom god tro. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for og kunden var i aktsom god tro. Slik nemnda la til grunn i sak 22-090, gir nemnda reglene om faktureringsfeil analogisk anvendelse der faktureringen av strøm overfor kunden skjer ved bruk av en betalingstjeneste som "Lik Betaling", slik at forhold ved administrering av betalingstjenesten kan bedømmes som faktureringsfeil i samsvar med § 2-2 i standard kraftleveringsavtale.

Nemnda bemerker at det i fakturaene som er utstedt i henhold til betalingstjenesten "Lik Betaling" ikke er gitt oversikt over kundens inngående og utgående saldo før i fakturaen med forfall den 20. juli 2021. Denne viste en inngående saldo på kr 4259,27, et forbruk på kr 855,25 og en fast innbetaling på kr 450, slik at utgående saldo inkludert andre kostnader utgjorde kr 4713,52 i innklagedes favør. Det faste beløpet ble opprettholdt uendret frem til fakturaen med forfall 14. februar 2022, og klagers utgående saldo hadde da økt med kr 9627,96. Fortum Market har overfor klager erkjent at det har vært en feil i deres systemer som har medført at klagers økte strømforbruk ikke har blitt fanget opp. Dette har ført til at det jevne beløpet til betalingstjenesten ikke har blitt oppjustert og det er derfor blitt opparbeidet en negativ saldo på "Lik Betaling"-kontoen. Nemnda er enig i at betalingstjenesten ikke har fungert som den skulle. Betalingstjenesten forutsetter en regulering av terminbeløpet ved endring i strømprisene eller endringer i klagers forbruk, men i denne saken har selskapet ikke oppjustert terminbeløpet. Selskapets passivitet på dette punkt må likestilles med en faktureringsfeil på selskapets hånd, jf. standard kraftleveringsavtale § 2-2. 

For at kundens ansvar skal falle bort i sin helhet, er det som nevnt et vilkår at kunden har vært i aktsom god tro om faktureringsfeilen. Nemnda bemerker at slik fakturaene var utformet frem til juni 2021 fikk kunden ingen informasjon på fakturaene om innbetalingene dekket forbrukt strøm eller ikke, samtidig som det var selskapets plikt å endre fastbeløpet dersom det oppsto avvik som følge av økt forbruk eller økte kraftpriser. Fra juli 2021 har imidlertid kunden fått informasjon om inn- og utgående saldo på de løpende fakturaene, og fikk som nevnt da vite at utgående saldo i selskapets favør var kr 4713,52. Selskapet opplyser for øvrig at det har forsøkt å kontakte klager to ganger i januar 2022 og to ganger i februar 2022, uten å få kontakt. Siste gang – 24.02.22 – skal selskapet ha sendt en SMS der selskapet varslet om en oppjustering av fastbeløpet til kr 2000 per måned fra mars 2022. Inngående saldo på denne fakturaen var på kr 9627,96, og det nye fastbeløpet innebar at utgående saldo ble redusert til kr 9085,39. Den omtvistede sluttfakturaen hadde forfall 18.05.22 og var på kr 14 129,57. Etter nemndas syn kan klager ikke anses å ha vært i aktsom god tro om den delen av underbalansen som oppsto fra hun begynte å få spesifiserte fakturaer fra juli 2021.

Når det gjelder den del av underbalansen som skriver seg fra tidligere perioder frem til betalingen i henhold til fakturaen i juli 2021, om lag kr 5000, har nemnda vært i noe mer tvil, samtidig som saken er mindre opplyst på dette punkt. Denne tvilen må i noen grad gå utover innklagede. Nemnda konkluderer derfor med at klager var i aktsom god tro så langt gjelder denne delen av underbalansen.  

Selv om klager ikke anses å ha vært i aktsom god tro når det gjelder den underbalansen som oppsto fra klager begynte å motta fakturaer med opplysning om underbalansen i juli 2021, bemerker nemnda at Fortum Market etter avtalen om betalingstjenesten hadde både en rett og en plikt til løpende å justere det månedlige beløpet ut fra endringer i kundens forbruk og kraftprisene. Denne plikten har Fortum Market ikke etterlevd i saken. Fortum Market har fremsatt et tilbud om å ettergi 50 % kravet mot klager i henhold til sluttfakturaen. Etter nemndas syn representerer tilbudet ut fra sakens omstendigheter en rimelig løsning i saken for den del av underbalansen som har oppstått fra og med kunden fikk fakturaen i juli 2021.  

Etter dette har nemnda kommet til at klager fritas for betalingsplikt for den underbalansen som forelå da fakturaen i juli 2021 ble utstedt, samt at klager holdes ansvarlig for 50 % av den underbalansen som deretter ble opparbeidet og som fremstår av sluttfakturaen. 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold. 

Oslo, 12. desember 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.