Sak: 22-252 Klage over avtale og avtalevilkår – Polar Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår.  Klager krevde at inngått avtale ikke ble endret i avtaletiden på seks måneder. Subsidiært anførte klager at avtalen ikke kunne endres uten 14 dagers varsel. Klager viste til at det ble informert ved avtaleinngåelsen at avtalen hadde lik pris for hele landet, og at det ville fortsette slik. Polar Kraft AS viste til at strømavtalen kalt «Idrettsstrøm» var en forvaltningsavtale hvor pris settes etterskuddsvis. Polar Kraft AS hevdet at de ikke var pliktig til å varsle kundene da prissettingen på avtalen gjøres etterskuddsvis og er basert på bl.a. markedssituasjonen. Polar Kraft AS hevdet at de ikke har brutt egne vilkår, kraftleveringsavtale eller varslingsplikt ved å splitte pris i soner. Polar Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Polar Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.    

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.    

Historikk:    

20.10.21 – Kundeforhold opprettet for forvaltningsavtaleproduktet «Idrettsstrøm».  

01.11.21 – Prisingsmodell endret fra ren nasjonal prising til ulik prising i flere områder. 

07.12.21 – Selskapet orienterer i nyhetsbrev om at «Idrettsstrøm» splittes i tre prisområder.  

12.01.22 – Klager reklamerer på mottatt faktura. 

Krav: Klager krever at inngått avtale ikke endres i avtaletiden på seks måneder. Subsidiært krever klager at avtalen ikke kan endres uten 14 dagers varsel.  

Partenes anførsler:   

Klager viser til inngått avtale om «Idrettsstrøm» for tre anlegg, og anfører at det i salgssamtalen ble informert om at avtalen var lik/prisen var det samme for hele landet og at det ville fortsette slik.    

Klager anfører at det ble inngått avtale med seks måneder bindingstid og hevder derfor at avtalevilkårene skal gjelde i avtaletiden. Subsidiært hevder klager at avtalen ikke kan endres uten 14 dagers varsel i henhold til standard kraftleveringsavtale § 6.    

Klager viser til nemndas sak 18-394.    

Polar Kraft AS (Polar Kraft) viser til at klager bestilte en strømavtale kalt «Idrettsstrøm». «Idrettsstrøm» er en forvaltningsavtale hvor pris settes etterskuddsvis. Det fremgår ikke av bestillingsbekreftelse eller vilkår hvordan prisen beregnes da dette er noe som varierer fra måned til måned basert på flere forskjellige parametere.    

Frem til 01.11.21 var det en felles portefølje på «Idrettsstrøm» for hele landet. På grunn av store prisforskjeller i de ulike sonene ble porteføljen inndelt i to soner.    

Polar Kraft anfører at årsaken til at det er bindingstid på dette kampanjeproduktet er at man slipper fastbeløpet i en periode på 12 måneder. Polar Kraft påpeker at bindingstiden ikke har noe med hvordan kWh-pris beregnes.    

Selskapet hevder at det ikke er pliktig til å varsle kundene når prissettingen på avtalen gjøres etterskuddsvis og er basert på bl.a. markedssituasjonen. Polar Kraft valgte likevel å informere i nyhetsbrev 07.12.21 at «Idrettsstrøm» f.o.m. 01.11.21 var splittet i to soner.    

Polar Kraft hevder at de ikke har brutt egne vilkår, kraftleveringsavtale eller varslingsplikt ved å splitte pris i soner. Polar Kraft avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Klager inngikk strømavtalen «Idrettsstrøm» i oktober 2022. Det ble avtalt en bindingstid på seks måneder ved inngåelsen. Avtalen gjaldt leveranse til strømmåler i NO2  

Polar Kraft anfører at kundene ble informert i nyhetsbrev av 07.12.21 om at produktet «Idrettsstrøm» fra og med 01.11.21 blir splittet i ulike prisområder, «Sør», «Midt» og «Nord».   

Klager bestrider at dette nyhetsbrevet oppfyller kravene til prisvarsling.   

Etter standard kraftleveringsavtale § 6 første ledd skal alle endringer i vilkårene, utenom endringer i markedsprisen for spotprisavtaler, varsles direkte til kunden minst 14 dager før endringen trer i kraft. Etter samme bestemmelses tredje ledd kreves det uttrykkelig aksept fra kunden ved vesentlige endringer i vilkårene. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som ‘vesentlige endringer’ regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.      

Etter nemndas syn utgjør ikke nyhetsbrevet korrekt varsling av to grunner.  

Nemnda viser for det første til at varsel skal gis minst 14 dager før endringen trer i kraft. Nyhetsbrevet ble sendt 07.12.21, med den følge at en endring uansett ikke kunne tre i kraft før tidligst 21.12.21. Slik nemnda forstår saken, ble imidlertid endringen gitt virkning fra november 21, ved at oppsplittingen ble lagt til grunn ved den etterskuddsvise fastsettelsen av prisen for «Idrettsstrøm» som fant sted etter at måneden var utløpt. Slik nemnda ser det kunne prisomleggingen ikke under noen omstendighet vært lagt til grunn for fastsettelsen av forbruk før 21.12.21. Dette er imidlertid ikke den avgjørende omstendigheten i saken. 

Nemnda er av den oppfatning at vilkårsendringene i nyhetsbrevet av 07.12.21 må ses i lys av det produktet klager ble forespeilet ved avtaleinngåelsen, som var et produkt med én felles pris for hele landet. En slik prismodell vil innebære et vektet gjennomsnitt av de regionale kraftprisene, noe også selskapet bekrefter i sitt tilsvar til nemnda, der det blant annet heter:  

«En raskt voksende kundemasse i sør, hvor spotprisene var over dobbelt så høye som i nord, bidro til å dra opp totalprisen på denne avtalen. Dette slo naturlig nok uforholdsmessig og urettferdig ut for kundene i nord. En splitting av porteføljen bidro til en mer rettferdig fordeling, basert på spotprisene i det området kundene tilhører.»  

Etter nemndas syn må oppsplittingen av produktet i ulike prisområder anses som en vesentlig endring av vilkårene i denne saken. Nemnda har ved denne vurderingen også sett hen til at det gjaldt en bindingstid for klager på seks måneder i saken, som ga klager en særlig forventning til at det produktet han forpliktet seg til ikke ville bli endret. Nemnda kan ikke se at Polar Kraft har dokumentert at det er innhentet klagers uttrykkelige aksept til vilkårsendringen, noe den i dette tilfellet mener at endringen krevde. Nemnda har derfor kommet til at vilkårsendringen ikke er gjeldende for klager frem til det blir innhentet aksept fra klager.  

Klager har også vist til at det ble inngått en avtaletid på seks måneder som selvstendig grunnlag for at produktendringen ikke kunne gjennomføres. Innklagede har bestridt at avtaletiden utgjorde et selvstendig hinder mot å foreta vilkårsendringer, og har vist til at avtaletiden må ses i sammenheng med den avtalte prisen for produktet. Etter nemndas syn er rekkevidden av bindingen på seks måneder for lite opplyst til at nemnda kan ta stilling til om denne bindingen i seg selv forhindret innklagede fra å foreta endringer som den som ble gjennomført i saken.  

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda også nevne at det ikke fremgår i saken at det har vært gitt noen forståelige prisopplysninger om strømavtalen før avtale ble inngått. Dette er i strid med kravet i angrerettloven § 8 første ledd bokstav e, som pålegger den næringsdrivende å gi opplysninger om avtalens samlede pris, eller i det minste «metoden for beregning av prisen», på en klar og forståelig måte før avtalen inngås.    

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK

Klager gis medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder  

Gustav Norman, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge    

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.