Sak: 22-144   Klage på etterfakturering – Arva AS

Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at Arva AS var ansvarlig for merforbruket da Arva AS selv var skyld i dette på grunn av manglende tilbakemelding om problemer med fjernavlesningsmåleren. Arva AS viste til at de mistet kontakt med klagers måler. Arva AS anførte at de har enkelte områder med dårlige signaler som kan føre til manglende kommunikasjon med måleren. Arva AS hevdet at klager må betale for forbruket og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Arva AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk.

Regelverk: Standard nettleieavtale § 5-4.

Historikk:   

06.10.2018 – Målerbytte.   

Krav: Klager avviser etterfakturert krav.  

Partenes anførsler:  

Klager avviser etterfakturert forbruk.    

Klager viser til at han mottok SMS den 31.12.2021 med påminnelse om måleravlesning. Klager sier at han antok at dette var forsøk på svindel, da fjernavlesningsmåler (AMS-måler) ble installert den 06.10.2018. Klager kontaktet Arva tidlig i januar 2022 og fikk opplyst at det var manglende kontakt med strømmåleren, at klager måtte avlese måleren manuelt og at Arva hadde stipulert forbruket siden 04.07.2021. Klager avleste deretter måleren og ble etterfakturert for merforbruket utover det stipulerte. 

Klager hevder at Arva er ansvarlig for merforbruket da Arva selv er skyld i dette på grunn av manglende tilbakemelding om problemer med fjernavlesning. Klager mener at det utelukkende er Arva sitt ansvar da Arva var klar over driftsfeil ved fjerneavlesning og lot det gå i et halvt år uten å varsle. Klager stiller spørsmål ved at det ble utstedt varsel om avlesning den 31.12.2021 uten at det ble sendt varsel om feil ved måleren.   

Klager opplyser at han bygde et drivhus som ble tatt i bruk i 2021 og at han fulgte nøye med på fakturaene for å se hvor store utslag dette ble.   

Arva AS har ikke inngitt uttalelse i saken. I korrespondansen med klager fremgår det at de mistet kontakt med klagers måler, og at de har enkelte områder med dårlige signaler som kan føre til manglende kommunikasjon med måleren. Arva opplyser at de ikke ønsker at dette skal skje og jobber med forbedring av det.   

I korrespondansen beklager Arva at klager ikke ble varslet om manglende kommunikasjon med måleren, men gjør gjeldende at klager må betale for forbruket og opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken:  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.    

Etter standard nettleieavtale § 5-4 (Feil ved måleutstyr) første avsnitt kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. I et slikt tilfelle beregnes forbruket på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode.  

Etter § 5-4 andre avsnitt har kunden plikt til å betale for avviket mellom stipulert forbruk og faktisk forbruk når det faktiske forbruket avklares ved kontrollmåling. Det følger imidlertid av § 5-4 fjerde avsnitt at der feil ved måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.  

Tilsvarende følger det av standard nettleieavtale § 6-5 (Avregningsfeil) at nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil, med mindre nettkunden var i aktsom god tro.    

Slik saken er opplyst for nemnda legger den til grunn at det har vært installert en fjernavlesningsmåler (AMS-måler) i klagers strømanlegg, men at denne ikke fungerte som den skulle. Feilen består i at måleverdiene ikke har blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Dette er en feil som må tilskrives nettselskapet, Arva.    

Spørsmålet nemnda derfor må ta stilling til, er om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde ha oppdaget at han ble fakturert for mindre enn det reelle forbruk. Relevante momenter ved bedømmelsen vil være hva som fremgår av tidligere fakturaer om avlesningsmåte, hva som er gjort for å etterspørre måleravlesninger og i hvilken grad klagers forbruk i den perioden forbruket ble stipulert har avveket fra forbruk i tidligere perioder. Klager har opplyst at måleren ble avlest etter samtale med Arva etter å ha fått påminnelse om det. Elklagenemndas sekretariat har gjentatte ganger oppfordret Arva til å inngi uttalelse og dokumentasjon som blant annet viser hva slags informasjon kunden måtte fått i stipuleringsperioden, uten at Arva har gjort dette. I en slik situasjon må den bevistvil som knytter seg til spørsmålet om klager har vært i aktsom god tro, gå ut over Arva AS.  

Nemnda har derfor kommet til at klager har vært i aktsom god tro om avviket mellom stipulert forbruk og faktisk forbruk, og at Arva AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk. Nemnda tilføyer at Arvas avlesninger av forbruk også danner grunnlag for kraftleverandørens fakturering av kunden. Nemndas løsning tilsier at også klagers kraftselskap bør legge samme løsning til grunn for sin fakturering av kunden, så langt kraftselskapet har etterfakturert kunden med grunnlag i samme forbruk som Arvas etterfakturering.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

  

VEDTAK  

Klager gis medhold.  

Oslo, 21. november 2022  

 

Henrik E. Kolderup, leder  

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Gry Pedersen, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.