Sak: 21-636 Klage på avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen er ugyldig og krevde tilbakebetalt det som er betalt. Klager reagerte på 14 dagers varsel på selskapets nettsider med en makspris økning på rundt 249 % og påpekte at varslingen ikke var tilstrekkelig. Klager påpekte at det bør sendes ut varsler når avtalen økes i denne størrelsesordenen. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært registrert med tilleggsavtalen Maksprisgaranti. Hafslund Strøm AS påpekte at det ikke var mulig å innhente klagers bekreftelse da denne er foreldet. Hafslund Strøm AS viste til at de legger ut oppdatert informasjon om sikringsperiodens lengde og maksprisen for gjeldende sikringsperiode på deres nettsider. Hafslund Strøm AS anførte at deres prisvarslig med 14 dagers varsling er normal varslingstid. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 6.  

Historikk:   

02.06.14 – Avtale om tilleggsproduktet Maksprisgaranti.   

Krav: Klager hevder at avtalen er ugyldig og krever tilbakebetalt det som er betalt.   

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på selskapets fakturering og varsling av strømavtalen Maksprisgaranti.   

Klager reagerer på 14 dagers varsel på selskapets nettsider med en makspris økning på rundt 249 % og påpeker at varslingen ikke er tilstrekkelig. Klager sier at det bør sendes ut varsler når avtalen økes i denne størrelsesordenen.   

  

Klager hevder at avtalen er ugyldig og krever tilbakebetalt det som er betalt.   

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at klager har vært registrert med tilleggsavtalen Maksprisgaranti siden 02.06.14. Hafslund Strøm påpeker at det ikke er mulig å innhente klagers bekreftelse da denne er foreldet.   

Hafslund Strøm anfører at Maksprisgaranti er en garanti som sikrer kunder mot høye strømpriser. Denne garantien endrer seg etter markedet og årstidene. Hvis strømprisen øker over garantien, så vil kundene aldri betale mer enn gjeldende garanti. Taket på maksprisgarantien speiler forventningene til fremtidig pris i markedet. Avtalen koster kr 29 og 2 øre/kWh i påslag.   

Hafslund Strøm viser til at de legger ut oppdatert informasjon om sikringsperiodens lengde og maksprisen for gjeldende sikringsperiode på deres nettsider. I selskapets vilkår fremgår det at oppdaterte betingelser publiseres på selskapets nettsider og at de blir publisert minimum 14 dager før endringen trer i kraft. Hafslund Strøm anfører at deres prisvarslig med 14 dagers varsling er normal varslingstid.   

Hafslund Strøm avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om avtalevilkår, herunder hvorvidt prisvarsel på selskapets nettsider er tilstrekkelig.  

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale med Hafslund Strøm før den nye kraftleveringsavtalen ble tatt i bruk. Strømavtalen og avtale om tilleggsproduktet kalt Maksprisgaranti ble inngått 02.06.14. Videre legger nemnda til grunn at Hafslund Strøm har varslet om sikringsperiodens lengde og makspris for gjeldende sikringsperiode på selskapets nettsider.  

I 2016 ble det fremforhandlet nye standardvilkår for kraftlevering, som ble tatt i bruk fra 2017. Både de gamle og de nye standardvilkårene for kraftleveringsavtaler krever at prisendringer som i denne saken varsles direkte til kunden, på en av flere mulige måter. Nemnda er av den oppfatning at varsling ved informasjon på selskapets nettsider var tilstrekkelig etter gamle standardvilkår, men er imidlertid ikke tilstrekkelig etter nye standardvilkår.  

 

I henhold til den nye kraftleveringsavtalen § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside.  

 

I dette tilfellet har Hafslund Strøm varslet om vilkårsendring/prisendringer via selskapets nettsider fra kundeforholdet ble opprettet. Etter nemndas syn har Hafslund Strøm varslet om prisendringer tilstrekkelig fra kundeforholdet ble opprettet og til og med 31.12.16 i medhold av den gamle standardavtalen. Fra og med 01.01.17 har Hafslund Strøm ikke oppfylt vilkårene i henhold til den nye standardavtalen. Varsling ved informasjon på kraftleverandørens generelle nettsider er ikke tilstrekkelig. Nemnda har derfor kommet frem til at vilkårsendringene etter 01.01.17 ikke er gjeldende for klager frem til det blir utstedt et korrekt varsel om prisendring i henhold til kraftleveringsavtalen § 6. Nemnda har derfor kommet frem til at det foreligger en tilbakebetalingsplikt for Hafslund Strøm. 

Tilbakebetalingskravet begrenses av foreldelsesreglene. Foreldelseslovens alminnelige frist er tre år etter at feilen ble oppdaget, jf. foreldelsesloven § 2. Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om vilkårsendringen, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1. I denne vurderingen har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. 

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representant, er av den oppfatning at klager ikke burde ha skaffet seg kunnskap om vilkårsendringene, da han ikke hadde noen praktisk mulighet for dette. Etter flertallets syn er vilkårene for tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr. 1 oppfylt.  

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at klager ikke kan kreve tilbakebetaling ut over tre år. Etter mindretallets syn er det ikke naturlig at en slik passivitet fra klager skal medføre at foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år.  

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.