Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1363 resultater

Type artikkel
Velg område
1363 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-234 Klage på fakturering– Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at de har betalt de løpende strømfakturaene etter avtalens ordlyd. Klager hevdet at selskapet har drevet villedende markedsføring. Klager påpekte at en forbruker må kunne forvente at stipuleringen skal være noenlunde korrekt.  Fortum Strøm AS anførte at det ikke ble fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i klagers forbruk grunnet feil i selskapets system. Fortum Strøm AS hevdet at det ikke er grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester. Fortum Strøm har kompensert 50 % av det totale restbeløpet og opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-227 Klage vedrørende avtaleinngåelse – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale i forbindelse med leverandørbytte. Klager anførte at det er umulig som kunde å forstå at selskapet setter oppstartsdato to uker senere enn oppgitt dato, med den følge at hun går glipp av markedsført tilbud om prismatch.  Klager viste til at hun registrerte krav om prismatch etter at hun ble kunde og at dette ikke ble gitt. Klager påpekte at avtalen er inngått da hun aksepterte tilbudet. Klager krevde at hennes strømavtale gis tilbud om prismatch. NorgesEnergi AS anførte at for å gi kundene mulig til å angre sin bestilling i henhold til angrerettloven, må startdato være to til tre uker frem i tid for mulighet til å stanse leverandørbytte i tide. NorgesEnergi AS så at dette var en uheldig situasjon for klager, ettersom hun ønsket å benytte seg av prismatch. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-191 Klage på avtalevilkår – Wattn AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet fakturerte på nytt etter spotpris. Klager hevdet at selskapet hadde fått tilbakemelding om at e-postadressen ikke var i bruk og at det påhviler den profesjonelle aktøren å ta kontakt med kunden per brev eller SMS. Klager hevdet at det ikke ble sendt varsel om prisoppgang. Wattn AS viste til at det ble sendt varsel om prisoppgang skriftlig til klagers e-postadresse. Wattn AS anførte at det påhviler kunden et ansvar å oppdatere endringer i sin kontaktinformasjon. Wattn AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-107 Klage på fakturering – NEAS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert kraftforbruk. NEAS AS hadde kun fakturert for nettleie og ikke for kraftforbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at dette var en feil fra selskapets side og at selskapet burde ha kontrollert og oppdaget feilen. NEAS AS viste til at det var splitt av databaser rundt årsskiftet hvor det ble avdekket at klager ikke har vært avregnet for kraft siden han ble kraftkunde. NEAS AS anførte at det fremkom tydelig at det kun var nettleie som ble fakturert på de løpende fakturaene. NEAS AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 22-050 Klage vedrørende erstatningskrav – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på strømforsyningen til hans styringssystem til smartbolig. Klager påpekte at strømbruddet medførte overbelastning av anlegget. Klager anfører at skaden er dokumentert ved bekreftelse fra elektriker. Elvia AS viste til at det oppstod bryterfall i høyspentnettet på avgangen fra transformatorstasjonen som forsyner nettstasjoner der kunden er tilknyttet. Virkningen for sluttkunde er som en ordinær inn- og utkobling av strøm, og det er ikke loggført overspenninger. Elvia AS avviste at det er årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Klage vedrørende angrerett og tilbakebetaling – Haugaland Kraft Energi AS

  Sakene gjaldt uenighet om tilbakebetaling ved påberopelse av angrerett. Siden sakene i det alt vesentlige har reist likeartede spørsmål, ble de forent til felles behandling og avgjørelse. Innklagede sendte 23. desember 2022 ut informasjon til sine kunder med opplysning om angrerett under allerede inngåtte avtaler og om at kundene kunne gjøre angrerett gjeldende innen 14 dager fra mottaket av brevet. Klagerne viste til at selskapet ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt etter angrerettloven § 8 og at de hadde sin angrerett i behold. De krevde fritak for fremtidige betalingsforpliktelser samt tilbakebetaling av foretatte betalinger for strøm med grunnlag i at de hadde utøvd angreretten. Selskapet bestred at det forelå grunnlag for tilbakebetaling. Selskapet gjorde gjeldende at det etter en fornyet gjennomgang av omstendighetene rundt avtaleinngåelsen fant at selskapet hadde gitt de opplysninger om angrerett som det skulle. Selskapet bestred i ethvert tilfelle at det hadde plikt til å tilbakebetale foretatte betalinger for levert kraft. Under dissens ble alle klagerne med unntak av to gitt medhold.

 7. Sak: 22-090 Klage på fakturering – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår tilknyttet tilleggstjenesten "Lik betaling". Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at han har tatt en gjennomgang av mottatte fakturaer og påpekte at sluttavregningen ikke stemmer. Klager anførte at han han ble informert av Fortum Markets AS at utestående var på kr 0, - og dette dessuten fremgikk av appen. Fortum Markets AS anførte at forbruk og prisene på Nord Pool hadde blitt høyere enn antatt og klager derfor ble reberegnet. Fortum Markets AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-083 Klage på tilknytning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om plassering av fordelingsskap. Klager krevde kompensasjon fra nettselskapet med grunnlag hvordan et utvendig forelingsskap ble plassert utenfor huset. Subsidiært krevde klager at fordelingsskapet blir tilbakeført til sin opprinnelige stand før det ble skiftet ut. Klager påpekte at det nye fordelingsskapet var til sjenanse og at hagen har mistet noe av sin funksjonalitet, og at dette vil påvirke husets verdi negativt. Klager anførte at han ikke hadde gått med på utskiftningen dersom han var informert om at det nye fordelingsskapet var vesentlig større og at det ville bli plassert lenger ut fra husveggen. Elvia AS anførte at slikt bytte av fordelingsskap ikke utløser noe krav om erstatning da dette er små innretninger som ikke påfører grunneier et økonomisk tap. Elvia AS anførte at fordelingsskapet måtte plasseres på denne måten for å få en god nok avstand til husveggen på grunn av sikkerhet. Elvia AS anførte at det er kommet nye krav som skal gi nok plass innvendig i et fordelingsskap og at dette er årsaken til at fordelingsskapet er større. Elvia AS avviste klagers krav. Under disses ble klager gitt medhold.

 9. Sak: 22-037 Klage på avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager krevde at det skulle faktureres etter korrekt pris i henhold til sone NO3. Klager hevdet at det har blitt lagt til grunn en høyere kWh-pris gjennom hele avtaleforholdet. Klager anførte at selskapet må følge Nord Pool sine priser og prisgrupper.  Klager viste til avtaleloven § 36 og hevdet at denne bestemmelsen kan gjøres gjeldende da det er brudd på avtale om best alternativ pris. Bærum Energiomsetning AS viste til at klager har inngått strømavtalen kalt "Energifondet 365". På denne forvaltningsavtalen blir det gitt samme pris til hele kundegruppen, uavhengig av hvilken sone kunden bor i. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de foretrekker skriftlige avtaleformer som forsikrer kundene komplett informasjon om avtalen. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold.