Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1278 resultater

Type artikkel
Velg område
1278 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-200 Klage på avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er inngått en gyldig avtale. Klager anførte at ved slike salg skal avtalen bekreftes skriftlig fra selskapet etter samtalen, og det er et krav om at det i tilbudet opplyses om at forbrukeren ikke er bundet før avtalen er akseptert skriftlig og påpekte at dette ikke fulgte av SMS-tilbudet. Videre påpekte klager at han aldri har bedt om oppstart av tjenesten og hevdet derfor at han ikke har noen plikt til å betale for fakturert forbruk. NorgesEnergi AS viste til at strømavtalen ble akseptert per SMS og det ble utstedt ordrebekreftelse til klager. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er utført feil i henhold til angrerettloven og opplysningsplikten for at klager skal kunne kreve at angreretten omgjøres til 12 måneder. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 2. Sak: 22-054 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde at avtalen annulleres og at han faktureres etter inngått avtale om fastpris. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager opplyste at han ble informert om en strømavtale kalt "Vinterkampen" og at avtalen består av en variabel pris på sommeren og en fastpris på vinter halvåret og en månedspris på 69 kr. Klager hevdet at han ble fakturert for en annen avtale enn den avtalen som ble inngått. Klager reagerte på at han ikke ble informert om den korte angrefristen. Bærum Energiomsetning AS viste til avtalebekreftelsen og anførte at SMS er den mest brukte og vanligste avtaleformen. Bærum Energiomsetning AS anførte at klager har benyttet seg av angreretten for sent. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalen er rettmessig og avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 3. Sak: 21-139 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde at innbetalt bruddgebyr tilbakebetales. Klager anførte at informasjon om bindingstid og bruddgebyr ikke fremkom tilstrekkelig av SMS-bekreftelsen med lenke til avtalevilkårene. Klager hevdet at kravet om bruddgebyr er urimelig, og krevde dette tilbakebetalt. Bærum Energiomsetning AS anførte at SMS er en juridisk godkjent avtaleform, og at dette også er den mest brukte og vanlige avtaleformen innenfor bransjen. Bærum Energiomsetning AS anførte at lenken i SMS ved avtaleinngåelse inneholder tilstrekkelig informasjon om avtalevilkårene, også om bruddgebyr og bindingstid. Bærum Energiomsetning AS opplyste at de følger angjeldende regler om angrerett, og at de forholder seg til de skriftlige avtaler som inngås med forbrukere. Bærum Energiomsetning AS avviser klagers krav. Klager ble gitt medhold med dissens.

 4. Sak: 21-070 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om gyldighet av avtale og avtalevilkår. Klager krevde seg løst fra avtale med bindingstid, og avviste selskapets fakturerte krav. Klager anførte at hun aldri har gitt inntrykk av at hun ønsket å tegne en avtale med Bærum Energiomsetning. Ved avtaleinngåelse hevdet klager at hun trodde hun snakket med sin daværende kraftleverandør, og at hun slik ble villedet til å inngå en avtale med Bærum Energi. Klager avviste at hun i telefonsamtalen ved avtaleinngåelse ble informert om bindingstid på 12 måneder, og opplevde at Bærum Energiomsetning har vært fraværende og frekke i sin kundebehandling i ettertid av avtaleinngåelsen. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalen er gyldig, og at klager må etterleve avtalen som ble inngått. Bærum Energiomsetning AS anførte at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov ved å tilby en forsinket oppstart av leveransen, slik at klager kunne unngå bruddgebyr fra daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS avviste klagers krav. Klager ble gitt medhold med dissens.

 5. Sak: 21-056 Klage vedrørende avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager hevdet at det ikke er inngått en gyldig avtale og avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at avtalen som ble inngått ikke svarer til de lovnader som ble gitt ved avtaleinngåelsen, og mente at faktureringen er uoversiktlig og uforutsigbar. Klager reagerte på fakturerte strømpriser og hevdet at strømregningene etter inngått avtale med Bærum Energi er fire ganger så høye som tidligere faktureringer fra andre kraftleverandører, og at dette var et klart brudd på avtalen som ble inngått. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalens vilkår tydelig viser hvilke kostnader som medfølger avtalen, og opprettholdt sitt krav om bruddgebyr. Bærum Energi hevdet at det var gitt tilstrekkelig informasjon om faktureringsmodellen deres i avtalen og avtalevilkårene. Klager ble gitt medhold med dissens.

 6. Sak: 21-020 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde avtalen hevet og avviste fakturert sluttavregning. Klager hevdet at selskapet har kommet med villedende opplysninger. Klager hevdet at selskapet fraskriver seg ansvaret for inngått muntlig avtale om de skulle ordne opp med daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS anførte at klager har bekreftet avtalen og gitt samtykke til at de skal avslutte kundeforholdet med daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS hevdet at de har strukket seg langt for å imøtegå klager ved å legge til rette for «senerelegging» av avtaleoppstarten til etter utløpt bindingstid hos daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS hevdet at fakturert krav er en reell fakturering av klagers forbruk. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturert sluttavregning. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 21-169 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde tilbakebetalt det som hevdes å være betalt for mye. Klager hevdet at Fjordkraft opererer med en for høy spotpris i forhold til markedsprisen. Klager anførte at innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen og hevdet at det derfor er oppgitt uriktig pris ved avtaleinngåelsen. Klager viste til at innkjøpskostnadene varierer og at dette vanskeliggjør utregning av hva som er betalt for mye. Fjordkraft anførte at klager benytter feil sammenligningsgrunnlag i sine utregninger da utregningene hans ikke inkluderer MVA eller påslag. Fjordkraft påpekte at klager har hatt en standard variabel-avtale, slik at sammenligning med spotpris kan avvike noe. Fjordkraft avviser klager sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 21-255 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Arva AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket, samt erstatning for ødelagte matvarer og nye lyspærer. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på flere elektriske apparater. Klager anførte at det er en direkte årsakssammenheng mellom strømbruddet og skadene. Arva AS anførte at strømbruddet skyldtes brudd i en kabeltilførsel i et kabelskap, og at feilen ble rettet så snart de ble gjort oppmerksomme på feilen. Arva AS anførte at klager har en plikt til å begrense tapet og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 21-227 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet var innenfor selskapets kontroll. Klager anførte at det var overspenning fra Tensios nettstasjon som førte til strømbrudd. Klager viste til at det ikke var skader på kurssikringer eller el-installasjonen i fritidsboligen, kun overslag på inntakssikring. Tensio TS AS opplyste at årsaken til strømbruddet var utfall hos Statnett, noe som medførte at alle sluttkunder som hadde forsyning under samme trafostasjon som klager ble berørt. Tensio TS AS opplyste at det ikke var skader i nettstasjonen eller andre nettkomponenter etter utfallet, og avviste derfor at skaden på klagers anlegg har oppstått som følge av overspenning. Tensio TS AS avviste erstatningsansvar, og påpekte at det ikke er påvist tilstrekkelig årsakssammenheng til å utløse erstatningsansvar. Tensio TS AS anførte at skadene skyldes stor lynaktivitet i området, og dette er utenfor deres kontrollsfære. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 21-216 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om ansvar etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble skadet etter strømbrudd. Klager anførte at det ikke var et normalt strømbrudd, men mulig for høy spenning som førte til skaden. Klager reagerte på at Glitre Energi Nett AS ikke har dokumentert spenningsmålinger. Glitre Energi Nett AS viste til at strømbruddet skyldtes ødelagt lavspentsikring. Glitre Energi Nett AS vist til at feilen berørte 34 andre kunder og påpekte at det ikke er meldt inn andre erstatningskrav. Glitre Energi Nett AS hevdet at strømbruddet var innenfor hva elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS viste til logg fra klagers måler og påpeker at loggen ikke viser feilmeldinger. Glitre Energi Nett AS hevdet at det ikke har vært spenning som har vært utenfor forskriftskravet og at det ikke foreligger en årsakssammenheng mellom strømavbruddet og klagers skader, og avviste på denne bakgrunn erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.