Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1035 resultater

Type artikkel
Velg område
1035 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 19-203 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun delte strømmåler med en annen etasje i boligen. Klager påberopte seg god tro. Klager pekte på at hun har betalt fakturaer fortløpende. BKK Nett AS anførte at avregningsfeilen skyldes feil innrapportering av målerstand. BKK Nett AS viste til standardavtalen og anførte at det ikke var nødvendig med en vurdering av klagers aktsomhet da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet.  BKK Nett AS viste til foreldelsesloven § 10 og anførte at foreldelsesfristen kan utvides.  BKK hevdet at kravet er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 19-076 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømutkobling. Klager krevde erstatning for skade på datamaskin, programvare redigering og økonomisk tap. Klager hevdet at det elektriske utstyret ble skadet på grunn av manglende varsling fra nettselskapet. Hafslund Nett AS anførte at slike hendelser er utenfor nettselskapets kontrollsfære. Hafslund Nett AS anførte at elektriske apparater skal tåle inn- og utkoblinger. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 19-009 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at den ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Klager viste til at det var rapportert inn måleravlesning per telefon. Klager påpekte at det ble gitt beskjed om at måleravlesningene skulle bli registrert og mente derfor at dette var gyldig.  Skagerak Nett AS har lagt inn klagers uregistrerte avlesninger og sammenlignet forbruket og kan ikke se noe unormalt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 20-089 Klage vedrørende fjernvarme – Statkraft Varme AS

  Saken gjaldt fjernvarme. Nemnda er enig i sekretariatets avgjørelse. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-754 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at ansvaret for feilkoblingen er hos Skagerak Nett AS. Klager anførte at han aldri har eid en bolig og derfor ikke hadde grunnlag til å vite hvor mye strømforbruket skulle være. Klager stilte spørsmål ved registrert årsforbruk. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måleren ble det avdekket av måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at de ikke kan sikre på når feilen oppsto, men etter ombygging av anlegget i 2013 har forbruket hatt en markant nedgang. Skagerak Nett AS har avskrevet noe forbruk som foreldet og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 19-002 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav og krever dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at måleren som ble montert i 2005 er av den typen at det er flere avlesningsmuligheter. Klager hevdet at målerens funksjoner har vært villedende og at hun ikke kan klandres for feilen som har oppstått. Klager hevdet at beregningsgrunnlaget for kravet ikke var korrekt og mente at det må beregnes på nytt ut fra de faktiske strømprisene i de ulike periodene. Skagerak Nett AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det var meldt inn antall timer og ikke antall kWh. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-548 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager stilte spørsmål ved registrert forbruk på AMS-måleren. Klager anførte at hun har hatt et strømbrudd etter målerbytte. Klager hevdet at AMS-måleren viste et veldig høyt nummer etter tilkobling. Klager anførte at hun ikke ønsker å ha AMS-måleren og hevdet at de har fått helseplager av anlegget. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at AMS-måleren har fungert tilfredsstillende etter at den ble installert. Lyse Elnett AS hevdet at strømbrudd uansett ikke skal påvirke AMS-måleren slik at den måler et strømforbruk som klager faktisk ikke har hatt. Lyse Elnett AS har gitt klager informasjon om søknad av fritak for AMS-måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 18-753 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager krevde kompensasjon for medgått tid. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få korrigert feilinnmeldingen. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS viste til at feil inn/utmeldinger dessverre skjer fra tid til annen. Hafslund Strøm AS påpekte at da det har skjedd en feil fra deres side grunnet en manuell feilregistrering, tilbys klager en kompensasjon på kr. 850. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-744 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at kravet var urimelig da han har sendt inn målerstand og betalt fakturaene fortløpende. Klager anførte også at han ikke har fått noe varsel om manglende måleravlesning, samt at det ikke var foretatt noen kontrollmåling av målepunktet. Skagerak Nett AS beklaget at klagers måleravlesninger ikke har blitt registrert av deres tjenesteleverandør som håndtere utsendelser og mottak/registrering av SMS-varsler. Skagerak Nett AS anførte at strømmen er forbrukt og opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 18-727 Klage vedrørende krav om erstatning – Helgeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde forsikrings egenandel dekket. Klager krevde også at hans forsikringsselskap skal få refundert utgifter i saken. Klager hevdet at jordfeilbryter og overspenningsvernet i hans fritidsbolig ble ødelagt grunn av overspenning i nettet. Klager viste til rapport fra installatør og anførte at det ble konstatert at det i sikringsskapet og i utvending koblingsskap er tydelige spor av overspenninger. Klager hevdet at Helgeland Kraft Nett AS må ta ansvar for skader som følge av overspenning og feil i nettet. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det ble påvist feil på jordfeilbryteren som gjorde at den ikke løste ut, og at det var påvist at overspenningsvernet var utløst. Helgeland Kraft Nett AS har henvist klager til sitt forsikringsselskap for taksering og oppgjør. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det er utenfor selskapets kontroll og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.