Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1051 resultater

Type artikkel
Velg område
1051 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-124 Klage vedrørende krav om erstatning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter feil ved måler. Klager krevde kompensasjon for medgått tid og for påførte kostnader. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilmålingen. Klager påpekte at det er foretatt et overslag over tid som er brukt på egne kontrollmålinger. Klager påpekte også at det var tatt opp et banklån for å betale de utilsiktede utgiftene som var basert på feilmåling. BKK Nett AS avviste klagers krav. BKK Nett AS anførte at de har bedt klager om å dokumentere påløpte utgifter. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-073 Klage vedrørende AMS-måler – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at fakturert forbruk er feil og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager reagerte på registrert forbruk og mente at det ikke kan stemme at det er brukt så mye strøm. Klager anførte at det var urimelig at han skal påkoste kontrollmåling. VOKKS Nett AS opprettholdt sitt krav. VOKKS Nett AS hevdet at registrert forbruk var korrekt. VOKKS Nett AS har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-072 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at kravet reduseres med 50 %. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at det var rapportert inn måleravlesninger fortløpende. Klager hevdet at det har vært en feil i systemet. Klager anførte at han ikke har blitt kontaktet om at forbruket ble stipulert. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Norgesnett AS hevdet at det er sendt tilstrekkelig med informasjon og varslet klager angående måleravlesninger. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 19-067 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav og krevde det tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at måleren er avlest forløpende og forbruket er innrapportert som pålagt. Klager hevdet at det var urimelig at de skal belastes økonomisk for fagtekniske feil, som de ikke kan kontrollere, ha kjennskap til og ikke har ansvar for. Skagerak Nett AS viste til at ved kontroll av måleren ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS viste til at feilen har oppstått ved omlegging til 3 fase. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-022 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at BKK Nett AS ga beskjed om at hun skulle legge på 3000 timer for hver gang målerstand ble rapportert. Klager reagerte på registrert forbruk. Klager stilte spørsmål ved at nettselskapet ikke har undersøkt tidligere at det er rapportert inn likt forbruk over en lang periode. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett anførte at kunden plikter å foreta korrekte måleravlesninger og underrette nettselskapet. BKK Nett AS påpekte at det er helt umulig for en husholdning å bruke nøyaktig likt forbruk over så lange perioder og at det er lite sannsynlig at disse innleveringene representerer reelle målerstander. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-014 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det har vært en unormal økning av forbruket etter målerbytte og mente at dette ikke kunne stemme. Klager anførte at det var urimelig at hun må påkoste kontroll av måler da det er et høyt avvik mellom gammel og ny måler. Hafslund Nett AS viste til at ved målerbytte ble det avdekket at anlegget var utvidet fra 1- 3 fase, men at måleren aldri ble byttet til 3 fase. Hafslund Nett AS beklaget at feilkoblingen ikke ble avdekket tidligere. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-010 Klage vedrørende krav om erstatning – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble ødelagt etter hendelser i nettet fra den 21.08.18 til 22.08.18. Klager anførte at manglende vedlikehold av nettet er årsak til skaden på det elektriske utstyret. Troms Kraft Nett AS viste til at det var en hendelse i nettet den 21.08.18 og at årsaken til hendelsen var svikt i bendslingen som er festet på isolatoren. Troms Kraft Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom jordslutning i høyspentnettet og skaden som oppstod i klagers elektriske anlegg. Troms Kraft Nett AS hevdet at hendelsen falt utenfor deres kontrollansvar og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-463 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpeker at det er tekniske faktorer som en vanlig forbruker ikke har noen forutsetning for å mene noe om. Klager viste til endringer i faktureringstermin og beløp som faktureres, og hevdet at det er umulig for klager å oppdage en feil. Klager anførte at nettselskapet må ta ansvar for at feilen ikke ble avdekket før målerbytte. Elvia AS viste til at i forbindelse med målerbytte ble avdekket at klagers anlegg var registrert med feil trafokonstant. Elvia AS anførte at klager burde ha forstått at fakturert forbruk var for lavt. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-392 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Gudbrandsdal Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at det var et smell i sikringsskapet og at det oppsto gnister ut av sikringsskapet. Klager viste til graf over spenningsmåling og anførte at grafen bekrefter hendelsen. Klager hevdet at nettselskapet er ansvarlig for skadene på det elektriske utstyret. Gudbrandsdal Energi Nett AS viste til at strømforsyningen ble utkoblet på grunn av jordfeil. Årsaken til utkoblingen på jordfeil var en overspenningsavleder hadde løst ut. Gudbrandsdal Energi Nett AS viste til at målinger i trafostasjonen viste at det ikke har vært overspenning på høyspenningsnettet. Gudbrandsdal Energi AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

 10. Sak: 19-388 Klage vedrørende etterfakturering – NEAS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at hun i 10 år har hatt automatisk avlesning av strøm og mente at det var uforståelig at bytte til ny måler skulle føre til at avregningsformen ble endret til profilbasert. Klager hevdet at NEAS AS burde ha utvist særlig aktsomhet etter at feilen ble oppdaget i januar 2018. Klager anførte at avlesningsmetoden ikke har vært opplyst på fakturaer fra og med april 2018. NEAS AS viste til utstedte fakturaer og påpekte at det fremgår at avlesningsmetoden er beregnet og at målerstand er lagt ved. NEAS AS har tilbudt klager et fratrekk på kr. 5 500 og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.