Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

812 resultater

Type artikkel
Velg område
812 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-087 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager reagerte på at hun var blitt etterfakturert for et så høyt beløp. Klager trodde hun hadde automatisk måleravlesning. Klager mente at stipuleringen av overforbruket er så skjevt fordelt ved fordeling av foreldet/ikke-foreldet forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde også saksomkostninger dekket. TrønderEnergi Nett AS avdekket etterslepet ved en kundeavlesning. TrønderEnergi Nett AS viste til at det er nettområdets innmatingsprofil som legges til grunn for fordeling av forbruket. Nemnda er av den oppfatning at TrønderEnergi Nett AS må fordele det samlede ikke-fakturerte forbruket forholdsmessig på den perioden hvor partene er enige om at foreldelse har skjedd, og den perioden hvor etterbetalingskravet ikke er foreldet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 17-062 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager reagerte på at han var blitt etterfakturert for et så høyt beløp for 2016. Klager hevdet at han har brukt mye mindre strøm enn tidligere. Klager avviste etterfakturert krav. LOS AS viste til forbrukshistorikken og hevdet at forbruksvariasjonen var innenfor normal variasjon over tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-045 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager anførte at de har tatt kontakt ved flere anledninger med Agder Energi Nett AS om det lave forbruket. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at kravet var urimelig og avviste det etterfakturert kravet. Agder Energi Nett AS påpekte at klager har avlest for få siffer. Agder Energi Nett AS viste til at de har sendt månedlig SMS, samt utstedt tre brev angående måleravlesninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 16-395 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning ved jordfeil. Klager krevde at de siste to fakturene ble slettet. Klager krevde også dekket fullt eller delvis utlegg til elektriker. Klager viste til at det hadde vært flere strømbrudd. Klager hevdet at strømbruddene ikke kan ha kommet på grunn av høy kapasitans da strømbruddene fortsatte etter at de koblet ut den aktuelle kursen. Lyse Elnett AS hevdet at jordfeil i private elektriske installasjoner er utenfor nettselskapets kontroll, og hevdet derfor at Lyse Elnett AS ikke var erstatningsansvarlig. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 16-377 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager reagerte på selskapets varsling av endringer ved avtalen. Klager hevdet at han ikke har mottatt noe varsel om endring. Klager mente at avtalen ikke kan endres uten direkte varsel. Telinet Energi AS viste til sine særvilkår. Telinet Energi AS viste til at selskapet har endret til 2 ukers prisvarsel på alle sine avtaler fra 01.02.17. Nemnda bemerker at det kan reises kritikk mot Telinet Energi AS sin tidligere praksis på varsling av prisendringer på deres hjemmeside, men nemnda finner det ikke nødvendig da Telinet Energi AS har endret praksisen og nå følger varslingsreglene i den omforente standardavtalen. Klager har fått gjennomslag for sine økonomiske krav gjennom saksbehandlingen for nemnda, og ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 16-368 Klage vedrørende fakturering – tilgodebeløp – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager krevde forsinkelsesrenter, purregebyr, sakskostnader og porto. Klager viste til Telinet Energi AS sin beregning ved forskuddsfakturering og mente at det var urimelig høyt. Klager viser til at beløpet ble utbetalt etter at påkrav ble utstedt. Telinet Energi AS viste til at klager hadde et tilgodebeløp som ble utbetalt. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at klager har krav på forsinkelsesrenter og purregebyr.

 7. Vedtak

  Sak: 16-358 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft AS beregnet forbruket i henhold til avtale om spotpris. Klager bestilte strømavtalen Agva Spot Online. Et av kravene for avtalen var at klager måtte etablere avtalegiro og efaktura. Klager anførte at Agva Kraft AS ikke har informert noe om at vilkåret om efaktura ikke var fullført. Agva Kraft AS hevdet at det fremgår tydelig på bestillingssiden og i avtalevilkårene at avtalen har som forutsetning at kunden oppretter efaktura og avtalegiro. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med mangelfulle opplysninger ved avtaleinngåelse og lojalitetshensynet i kontraktsforhold, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Klager ble enstemmig gitt medhold. Nemnda anbefaler at klager avregnes i henhold til prisene for produktet Agva Spot Online og at selskapet tilbakebetaler det som er betalt for mye.

 8. Vedtak

  Sak: 16-397 Klage vedrørende strømbrudd - krav om dekning av forsikringens egenandel – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at flere strømbrudd medførte skade på hennes kompressor. Klager hevdet også at boligen har hatt lav spenning de siste årene. AEN hevdet at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom hendelsen 2016 og skaden på kompressoren og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 16-387 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning - Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med strømbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske komponenter. Klager viste til at strømmen var gått over hele boligen og automatsikringene var av og en av disse var sotet. Klager anførte at det må være nettselskapets ansvar å ha sikkert utstyr vedlikeholdt i den stand at skader av slike årsaker unngås. TKN hevdet at lynaktivitet ikke er innenfor deres kontrollansvar og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 16-370 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav, og krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjaldt for hele avtaleperioden. Klager hevdet at han har inngått en spotprisavtale. Klager viste til ordrebekreftelsen og fakturaene og sa at det ikke fremkommer noe sted at det var en variabelavtale. Telinet Energi AS hevdet at det var fakturert etter avtalens reelle pris og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold ved at klager må betale for strømmen som er forbrukt i henhold til spotprisvilkår.