Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1157 resultater

Type artikkel
Velg område
1157 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-470 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om utgifter til leveringspliktig strøm. Klager krevde at Agva Kraft AS betalte utgifter til leveringspliktig strøm. Klager anførte at det tok ca. 3 måneder for å få en avklaring på om Agva Kraft AS har klart å levere til avtalt betingelser, og at dette påkostet henne 3 måneder med leveringspliktig strøm. Agva Kraft AS anførte at klager ble informert om at de ville refundere mellomlegget for de ekstra utgiftene klager hadde fått i forhold til leveringsplikt. Agva Kraft AS beklaget at klager ikke fikk oppstart og opplyste at de ikke har mulighet til å kompensere klager da klager har valgt en annen leverandør. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 19-417 Klage vedrørende linjerydding – Nordvestnett AS

  Saken gjaldt tvist etter linjerydding. Klager krevde at nettselskapet tok stilling til om rydding ble gjort i henhold til egne rutiner, at nettselskapet fjernet alt av virke som var kuttet og kompensasjon. Klager hevdet at han kun mottok et varsel om linjerydding i etterkant av at trærne ble kuttet og at nettselskapet har unnlatt å forhåndsvarsle grunneier om rydding av trær på klagers eiendom. Nordvestnett AS avviste klagers krav. Nordvestnett AS påpekte at de ikke var oppmerksomme på at eiendommen var overdratt til klager. Nordvestnett AS anførte at praksisen ved rydding er at hogd trevirke blir lagt ved treet og skat i haugen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-395 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lyse Energisalg AS

  Saken gjaldt tvist om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde utgifter fra 07.03.19 til 15.06.19 tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse Energisalg AS har opprettet avtale uten hans samtykke. Klager anførte at han ikke har mottatt noen bestillingsbekreftelse eller annet som tilsier at det er gjort en bestilling. Lyse Energisalg AS hevdet at det ble gitt et tilbud til klager etter at klager byttet til annen kraftleverandør. Lyse Energisalg AS påpekte at klager har bekreftet avtalen via bestillingslenke i tilbudet. Lyse Energisalg AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 19-053 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det var urimelig at hun skulle være ansvarlig for at Fjordkraft AS har hatt en feil i sitt faktureringssystem. Klager anførte at fakturaene var betalt fortløpende og at fakturabeløpene ikke har vært unormalt lave. Klager anførte at det var uklart hva som var fakturagrunnlaget. Klager påpekte at hun gjentatte ganger har kontaktet Fjordkraft AS uten at hun har fått en forklaring på fakturaen. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft AS anførte at det har vært en systemfeil i deres fakturasystem. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 19-841 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – BKK Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til reparasjon av elektrisk utstyr og til feilsøking dekket. Klager hevdet at vasspumpeanlegget ble skadet på grunn av overspenning. Klager anførte at lynnedslag var innenfor selskapets kontrollsføre og at nettselskapet må dokumentere at årsaken var utenfor deres kontroll. BKK Nett AS viste til at deres nettstasjon var utstyrt med relevante vern mot lynnedslag. BKK Nett AS anførte at dersom lyn slår ned i fordelingstransformator, så hjelper det normalt lite hvilken verneutrustning nettselskapet har og hvilket overspenningsvern kunden har innmontert i sin tavle. BKK Nett AS hevdet at det ikke var påvist årsakssammenheng mellom feil i BKK sitt nett og klagers skade. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-840 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det kun var Skagerak Nett AS som har koblet noe i deres sikringsskap og at han ikke hadde noen forutsetninger for å vite at måleren var feilkoblet eller at feilen var rettet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det var urimelig at han skal være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS var av den oppfatning at aktsom god tro ikke kan vurderes i denne saken da forbruket har vært særlig lavt i alle år. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har hatt noen grunn til å kontrollere måleren tidligere da klager har lest av måleren og det heller ikke har vært avvik i forbrukskontroll. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-833 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging. Klager krevde kompensasjon for uteblitt strøm i 23 dager. Klager hevdet at stenging av anlegget den 25.11.19 var urettmessig. Klager anførte at han hadde forståelse av at det var tilstrekkelig å slå av solcelleanlegget og hevder at nettselskapet ikke på noe tidspunkt har informert om at solcelleanlegget må fysisk kobles fra av montør. Klager påpekte at det heller ikke er krevd dokumentasjon på noe tidspunkt. Agder Energi Nett AS anførte at det er et krav om at plusskunder og innmatingskunder må ha AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timesmåling. Agder Energi Nett AS påpekte at klager nektet å velge mellom å beholde både AMS-måler uten kommunikasjon og solcellepanel, og anlegget ble derfor stengt. Agder Energi Nett AS hevdet at det var et vesentlig kontraktsbrudd og at vilkårene for stenging var oppfylt. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Sak: 19-822 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det var urimelig at han skulle være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Klager påpekte at nettselskapet må ta en beregning av forbruket hvor det tas hensyn til de faktiske forholdene. Skagerak Nett AS anførte at det må forventes et visst forbruk i utbyggingsperioden selv uten bruk av elektromekaniske hjelpemidler. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.