Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1092 resultater

Type artikkel
Velg område
1092 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-146 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde tilbakebetalt differansen mellom garantipris og webspot. Klager påpekte at det ikke er fremlagt hva som er gjennomsnittsprisen og hvordan dette beregnes. Klager påpekte også at han ikke har mottatt noen årsavregning. Klager hevdet at kunder i referansegruppen med variabel garantipris betaler jevnt en for høy pris. Hafslund Strøm AS viste til at klager har en garantipris-strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at klager ikke fritt kan trekke sammenlikninger mellom variable og spotavtaler. Hafslund Strøm AS hevdet at de ikke kan klandres for at klager ikke har stått med den avtalen han selv ønsket. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-418 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager har fremlagt et regnestykke for forbruket i den angjeldende perioden, og hevdet at selskapets beregning av kravet er feil. Lyse Elnett AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket et avvik mellom klagers fakturerte forbruk og det faktiske forbruket. Lyse Elnett AS har bestridt at klager har vært i aktsom god tro. Lyse Elnett AS kan ikke dokumentere at det er sendt ut påminnelser om måleravlesning til klager. Lyse Elnett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 19-399 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det ikke var informert om at det ikke har vært kontakt med måleren og hevdet at de ikke kan lastes for at måleren har vært uten kommunikasjon. Klager anførte at det må forventes at Elvia AS som måleransvarlig har rutiner for å varsle om måleravlesninger ikke mottas fra måleren, og at forbruket deres stipuleres. Elvia AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det tidligere fakturerte forbrukte i perioden uten kommunikasjon var for lavt. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 19-393 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler. Klager krevde å beholde den gamle måleren og avviste at det var stengegrunnlag. Klager viste til at hun har en 2VK-måler som fungerer som den skal og at måleren blir avlest fortløpende. Klager viste til levert legeattest og pekte på at hun har helseplager på grunn av stråling og at det vil gå ut over liv og helse dersom strømmen blir stengt. Klager viste til reglene om strømutkobling og påpekte at det kan utføres kun ved manglende betaling. Lærdal Energi AS anførte at de har forsøkt å finne en løsning med klager om å skifte ut eksisterende måler til AMS-måler. Lærdal Energi AS anførte at klager har nektet selskapet tilgang til eksisterende måler med henvisning til bekymring for stråling. Lærdal Energi AS hevdet at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd og at vilkårene for stenging er oppfylt. Lærdal Energi AS anførte at det ikke var dokumentert at det er fare for liv og helse ved stenging av strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-396 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært hevdet klager at det ikke kan kreves etterbetaling ut fra en skjønnsmessig vurdering. Klager har bestridt at nettselskapet kan foreta en slik skjønnsmessig avregning når forbruket er målt. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS må ta ansvar for egne feil og peker på at de ikke er ansvarlig for feilmålinger ved måleutstyret. Agder Energi Nett AS viste til at det i forbindelse med installasjon av AMS-måler ble oppdaget at måleromkobleren stod kortsluttet og uplombert. Agder Energi Nett AS anførte at klager er en organisasjon registrert i Enhetsregistret, og inngår i et konsern. Agder Energi Nett AS mente at klager ikke kan regnes som privatkunde, og må forholde seg til standardavtalen for næringskunder. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 6. Sak: 19-327 Klage vedrørende AMS-måler – stenging – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler. Klager hevdet at stenging av anlegget var urettmessig. Klager krevde at anlegget ble gjenåpnet. Klager krevde at det ble fremlagt en adekvat dokumentasjon for den nye måleren. Klager har bestridt at vilkårene for stenging var oppfylt. Klager anførte at nettselskapet ikke har gjort rede for forhold rundt installasjonen. Klager har bestridt selskapets anførsel om dokumentasjon på klagers helsetilstand og anførte at helseopplysninger og legeattest har vært kommunisert til nettselskapet ved gjentatte anledninger. Elvia AS anførte at klager har mottatt skriftlige varsler og at klager har motsatt seg bytte av måler. Elvia AS hevdet at det stadig ble bedt om dokumentasjon på klagers helsetilstand uten at de har fått svar fra klager. Elvia AS anførte at de har strukket seg langt for å tilfredsstille klagers ønske om informasjon og for å komme til enighet for at Elvia skal følge den offentligrettslig plikt til å bytte måler samt at klager får igjen strømmen. Elvia hevdet at stenging av klagers anlegg var rettmessig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-297 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling etter feilfakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som er feilfakturert siden 2005. Klager anførte at han har klaget gjentatte ganger i årenes løp og hevdet at han ikke kan klandres for at deres måler har vært feil. Klager anførte at han ikke har hatt mulighet til å kontrollere forbruket før etter innføringen av nye målere. Hafslund Nett AS anførte at den nedtatte måleren ved målerbytte ble kassert. Hafslund Nett AS viste til at forbruket ble stipulert i lengre perioden på grunn av manglende måleravlesninger og påpekte at det derfor var vanskelig å fastsette hva korrekt årsforbruk skulle vært dersom det var feil på den nedtatte måleren. Hafslund Nett AS hevdet at eventuelt for mye fakturert forbruk før 01.10.15 er å anse som foreldet. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-293 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og fakturert krav. Klager hevdet at hun mottok et tilbud om gratis strøm i 6 måneder ved at det ble inngått en avtale med Fortum Markets AS. Klager anførte at hun ikke har inngått noen avtale om å betale strøm uten å få opplyst strømprisen og hevdet at avtalen var ugyldig. Fortum Markets AS viste til velkomstbrev og anførte at det ble inngått en avtale om produktet Strømdeal. Fortum Markets AS anførte at inngått strømavtale går ut på at klager ikke skal betale noe påslag på spotpris de første 6 månedene. Fortum Markets AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 19-282 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviser etterfakturert krav. Klager har erkjent at det er rapportert inn feil målerstand til nettselskapet og anførte at dette ikke har vært hensikten. Klager sier at det ikke var mulig å taste inn alle tall når forbruk skulle rapporters på nett og at hun derfor utelot det siste tallet. Klager antok at dette tallet var et desimaltall og at hun ville få en feilmelding dersom dette var feil. Klager påberopte seg god tro. Klager pekte på at hun ikke har registrert noe dramatisk fall i strømregningene og at hun har avtalegiro. Klager viste til selskapets anførsel om rutinemessig kontroll, og anførte at en slik kontroll ikke er tilstrekkelig. Skagerak Nett AS viste til at i forbindelse med målerbytte i 2018 ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite siden målerbytte i 2016. Skagerak Nett AS viste til at måleren hadde 7 gjeldende sifre og ingen desimalplass. Skagerak Nett AS hevdet at avviket i forbruket relateres til endring i klagers forbruksmønster. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-280 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager påpekte at det følger av fakturaene at målerstand er avlest av nettselskapet, slik at han ikke har hatt noen grunn til å mistenke feil. Klager påpekte også at fakturaene er stipulert på tidligere forbruk og at han derfor ikke har hatt grunn til å reagere på fakturabeløpene. Klager mente at kravet var urimelig da det er nettselskapet som er ansvarlig for at måleren ikke har fungert slik den skulle og at de ikke har fått informasjon om dette. Skagerak Nett AS anførte at det var beklagelig at klager ikke ble informert om at det ikke hadde vært kontakt med den nye måleren. Skagerak Nett AS anførte at det kommer frem at nettleiefakturaen at forbruket var stipulert. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.