Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1363 resultater

Type artikkel
Velg område
1363 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-652 Klage på erstatning – Klepp Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for merutgifter som følge av kabelfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det foreligger en mangel da klager manglet strøm i boligen. Klager hevdet at mangelen utgjorde et forhold innenfor selskapets kontroll da feilen var på en nettkabel. Klager anførte også at det foreligger en mangel da det var avtalt med selskapet at de vil dekke hennes merutgifter i forbindelse med mangelen. Klepp Energi AS anførte at klagers bolig var delvis strømløs på grunn av en kabelfeil. Klepp Energi AS hevdet at denne kabelfeilen skyldes forhold som er utenfor selskapets kontroll og avviste derfor erstatningsansvar. Klepp Energi AS anførte at klager valgte selv å kontakte elektriker først for å feilsøke og at klager da fratok selskapet mulighet til å feilsøke med egne mannskap. Klepp Energi AS avvist klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-641 Klage på avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalen og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han ikke ble informert om avtalens vilkår. Klager reagerte på fakturert bruddgebyr samt størrelsen på gebyret.  Bærum Energiomsetning AS viste til at klager bekreftet en fastprisavtale. Bærum Energiomsetning AS anførte at dersom det ikke er ønskelig å fullføre avtalt bindingstid medfører det et bruddgebyr i henhold til avtalen og avtalevilkårene. Bærum Energiomsetning AS viste til at de ikke bruker lydfiler og de foretrekker skriftlig avtaleform SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Under dissens ble klager gitt medhold.

 3. Sak: 21-636 Klage på avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen er ugyldig og krevde tilbakebetalt det som er betalt. Klager reagerte på 14 dagers varsel på selskapets nettsider med en makspris økning på rundt 249 % og påpekte at varslingen ikke var tilstrekkelig. Klager påpekte at det bør sendes ut varsler når avtalen økes i denne størrelsesordenen. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært registrert med tilleggsavtalen Maksprisgaranti. Hafslund Strøm AS påpekte at det ikke var mulig å innhente klagers bekreftelse da denne er foreldet. Hafslund Strøm AS viste til at de legger ut oppdatert informasjon om sikringsperiodens lengde og maksprisen for gjeldende sikringsperiode på deres nettsider. Hafslund Strøm AS anførte at deres prisvarslig med 14 dagers varsling er normal varslingstid. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-633 Klage på strømbrudd – krav om erstatning – Ymber Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at om han hadde fått melding om strømbruddet på et tidligere tidspunkt så kunne skaden vært unngått. Klager anførte at feilen skjedde på utsiden av hans hus og at det derfor må være under selskapets ansvarsområde. Ymber Nett AS viste til standardavtalen i forhold til ansvarsforhold ved strømbrudd. Ymber Nett AS anførte at det ikke fremgår av leveringsforskriften et krav om overvåkning av lavspentnett. Ymber Nett AS anførte at basert på skadeårsak, omfang og hendelsesforløpet, så er deres konklusjon at klemmefeilen og påfølgende skade skyldes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelig kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ymber Nett AS påpekte at det ikke er registrert henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. Ymber Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-596 Klage på erstatningskrav etter jordfeil – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det var urimelig at han skal betale for at elektriker skal finne feil i selskapets nett. Klager påpekte at det ikke er feil i hans bolig. Klager viste til rapport fra elektriker hvor det fremgår at det manglet en fase fra Elvia AS. Klager anførte at han har betalt for tjenester som han ikke har mottatt ifølge den avtalen som er inngått. Klager anførte også at han heller ikke har blitt varslet om feilen og at han selv måtte kalle inn elektriker. Elvia AS anførte at DLE bekreftet at det ikke var feil i deres installasjon, de har søkt etter jordfeil i trafokretsen og lokalisert den til en annen adresse i samme trafokrets. Elvia AS påpekte at jordfeilen ikke er forårsaket av Elvia AS og jordfeil i samme trafokrets forårsaket av andre kunder er utenfor selskapets kontrollsfære. Elvia AS anførte at det ikke er en mangel ved deres ytelse. Elvia avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-537 Klage på avtale og avtalevilkår – Andøy Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale skal gjelde for hele avtaleperioden. Klager anførte at Andøy Energi AS avsluttet produktet kun for de som ikke bor i område N04. Klager påpekte at det ikke var noe informasjon på deres nettsider om at produktet var for en annonsert tidsperiode eller at tilbudet ikke gjaldt alle da han bestilte produktet. Andøy Energi AS viste til at klager bestilte produktet og at produktet gjaldt alle kunder, uansett hvilket prisområde. Andøy Energi AS anførte at endringen på avtalen ble gjort da de plutselig fikk store prisforskjeller mellom deres strømområder i Norge. Andøy Energi AS anfører at de har to ukers varslingsfrist, men at de har varslet kundene 3 uker i forveien. Andøy Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 21-521 Klage på fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at selger registrerte feil målernummer ved overtakelse av leiligheten. Klager påpekte at de ikke har vært kunde på måleren før 23.09.21 og hevdet at det er urettmessig å sette opp et kundeforhold med tilbakevirkende kraft uten samtykke. Elvia AS hevdet at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at de ikke er kilden til at feilen har oppstått. Elvia AS hevdet at de har opptrådt etter gjeldende regelverk og har rett til å korrigere for enhver avregningsfeil. Elvia opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-520 Klage på avtalevilkår – Smart Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om praksis for fakturering av fast månedsbeløp. Klager reagerte på selskapets praksis om fakturering av fastbeløp per måned. Klager anførte at selskapet krever fullt ut månedsbeløp uavhengig av hvor lenge man har vært kunde. Klager viste til at han var kunde hos Smart Energi AS kun i en kort periode på en til to dager og at selskapet fakturerte for fullt månedsbeløp. Smart Energi AS anførte at de har kostnader ved en kunde selv om kundeforholdet bare varer i noen få dager. Dette er blant annet kostnader relatert til fakturering og fastbeløpet som er ment til å dekke disse kostnadene.  Smart Energi AS anførte at fastbeløpet gjelder for en måned. Smart Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-508 Klage på etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at kravet var urimelig og påpekte at nettselskapet har et vesentlig ansvar da de selv er skyld i målerforvekslingen og at dette ikke ble oppdaget før det var gått rundt 4 år. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at det ikke lenger er rutine for abonnenten å lese av måleren og det brukes Avtalegiro. Norgesnett AS viste til at det har skjedd en målerforveksling ved målerbyttet. Norgesnett AS viste til at målermontør scannet inn feil måler og koblet til klagers målepunkt. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 21-465 Klage på fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at Agva Kraft AS benytter seg av feil tall i faktureringen, og at de tallene som oppgis ikke stemmer overens med de tall som er hentet fra Elhub eller direkte fra nettselskapet. Agva opprettholder fakturert krav. Agva Kraft AS anførte at de kun har benyttet seg av de måledata som er mottatt fra nettselskapet, og forstår ikke klagers anførsel om at de ikke benytter disse tallene. Agva Kraft AS viste til at de er avhengige av at nettselskapet legger inn måledata i Elhub om det er avvik eller annet, og anførte at de til enhver tid har forholdt seg til de avlesninger som er registrert i Elhub. Agva Kraft AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.