Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1278 resultater

Type artikkel
Velg område
1278 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-001 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for medgått tid og strømkoster. Klager krevde også vederlag for perioden hvor utleieboligen var uten strøm. Klager hevdet at Tensio urettmessig har stengt strømmen i hennes utleiebolig. Klager anførte at hennes henvendelse til selskapet per SMS må være tilstrekkelig grunnlag for at selskapet skulle avvente stenging av anlegget, og reagerte på at stenging likevel ble iverksatt. Tensio TS AS viste til deres henvendelse til klager med spørsmål om hvem som skulle overta målepunktet, og påpekte at dette ikke ble besvart av klager og at anlegget derfor måtte stenges. Tensio TS AS anførte at de ikke kan bære noe ansvar og påpekte at det som var avtalt via leiekontrakt mellom klager og leietaker er utenfor deres ansvarsområde. Tensio TS AS fastholdt at stengingen av anlegget var rettmessig og i henhold til deres rutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-590 Klage vedrørende avtale og fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngått avtale og fakturering. Klager hevdet at det var fakturert etter feil pris i henhold til avtalen og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager anførte at Fjordkraft AS har sendt en ordrebekreftelse på en strømavtale han ikke har inngått, og at dette beviser det han hevdet er selskapets trakassering. Fjordkraft AS avviste klagers påstand om at han var fakturert med feil pris og viste til at klager har inngått en spotprisavtale. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-584 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Enida AS

  Saken gjaldt uenighet om rettmessighet av stengegebyr. Klager avviste krav om stengegebyr. Klager krever sakskostnader dekket. Klager anførte at nettselskaper ikke har hjemmel til å ilegge stengegebyr. Klager anførte at hjemmel for å ilegge stengegebyr ikke var oppfylt da klager betalte regningen før stenging ble iverksatt. Enida AS anførte at stengegebyr var utstedt på korrekt måte. Enida AS hevdet at deres opplysningsplikt ovenfor kunden er overholdt. Enida AS anførte at klagers betaling ble registrert 59 dager etter forfall på første faktura. Enida AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 20-568 Klage vedrørende fakturert gebyr etter strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med utrykning. Klager avviste krav om utrykningsgebyr. Klager anførte at hun kontaktet nettselskapet etter strømstans i sin bolig i god tro om at det var riktig prosedyre. Klager avviste at nettselskapet har opplyst henne om utrykningsgebyr før utrykningen fant sted. Agder Energi Nett AS anførte at de har stilt kontrollspørsmål til klager og hevdet at det ble informert om utrykningsgebyret. Agder Energi Nett AS anførte at strømstansens direkte årsak var jordfeilbryter i klagers eget anlegg. Agder Energi Nett AS avviste at det har vært en forsinkelse eller mangel ved selskapets ytelse og viste til at klager svarer for feil og mangler i eget anlegg. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-567 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for elektrisk utstyr. Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske apparater. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for jordfeil i klagers trafokrets, og hevdet at dette var årsaken til at flere elektriske apparater er blitt ødelagt. Klager viste til målerbyttet og anførte at det oppstod ytterligere feil da sikringene for vaskemaskin og komfyr ble utløst. Glitre Energi Nett AS avviste klagers påstand om at målerbytte var årsak til at elektriske apparater ryker. Glitre Energi Nett AS avviste erstatningsansvar for klagers ødelagte elektriske apparater da de ikke finner noen hendelser i nettet som skulle tilsi at apparater ikke lenger skulle virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-562 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om erstatning og tilbakebetaling – Elevo Norge AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og avtale. Klager krevde at hele bruddgebyret tilbakebetales, at avtalen avsluttes og utgifter til rettslig bistand dekket. Klager anførte at han ikke har mottatt angreskjema etter avtaleinngåelsen, og at han ikke har fått fremlagt noe dokumentasjon på at dette er tilsendt ham. Klager reagerte på at selskapet startet opp avtalen da han ved salgssamtalen opplyste om bindingstid hos daværende kraftleverandør. Elevo Norge AS anførte at de ikke var ansvarlige for konsekvenser av eventuelt avtalebrudd med en annen kraftleverandør. Elevo Norge AS viste til avtalevilkårene og hevdet at de har en bindende avtale med klager og at klager har brutt avtalen. Elevo Norge AS avviste klagers krav om erstatning for utgifter tilknyttet rettslig bistand. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 20-559 Klage vedrørende etterfakturering – Lede AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for at strømmåleren ikke har levert korrekt forbruk, og hevdet at nettselskapets grunnlag for å kreve etterfakturering ikke var tilstrekkelig. Klager anførte at selskapets kontroll av måleren ikke var nødvendig og at beregnet forbruk ikke kan være korrekt. Klager antydet at det selskapet hevdet var bevis for "magnetic tampering" av måleren var forfalsket og vurderer derfor å anmelde selskapet. Lede AS viste til at det var satt opp en måler i kabelskapet tilknyttet klagers bolig og anførte at det viste et avvik på 70 %. Lede anså avviket som mistenkelig og hevdet at det var noen som bevisst manipulerte måledata for å unngå å betale hele forbruket for boligen. Lede AS reagerte på at de har mottatt varsel i sine systemer om "magnetic tampering". Lede AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-558 Klage vedrørende avtale og fakturering – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår og fakturering. Klager krevde tilbakebetaling av fakturaelementet "handelskostnader" for hele avtaleperioden. Klager hevdet at det var overfakturert ved at det er fakturert for priselementer som ikke var tilstrekkelig kommunisert ved avtaleinngåelsen. Klager anførte at det å inkludere "handelskostnader" i særvilkårene er et alvorlig tillitsbrudd. Ustekveikja Energi AS anførte at avtalens vilkår ble tydelig formidlet i deres velkomstbrev til klager. Ustekveikja Energi AS opplyste om å ha endret sine rutiner vedrørende avtalevilkår og endringer av disse etter at Forbrukerrådet innklaget selskapet med flere til Forbrukertilsynet. Ustekveikja Energi AS er uenige med klagers beregning av kostnaden for handelskostnader. Ustekveikja Energi AS avviste klagers krav, og hevdet det ikke kan være et krav om endring tilbake i tid. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 20-556 Klage vedrørende stenging – krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og stenging av anlegg, samt krav om erstatning. Klager krevde erstatning for tapt leieinntekter, erstatning for frostskader på bad, samt at Elvia AS tar opp faktureringsrutinene til inkassoselskapet. Klager viste til at det var påløpt kostnader for nettleie selv om anlegget har vært frakoblet for utleiehuset. Klager anførte at Elvia AS var ansvarlig for at han ikke fikk leid ut den nå ubebodde boligen, ved at de stengte anlegget. Det ble hevdet at stengingen har medført skader på sanitæranlegg i boligen. Elvia AS anførte at det ikke var mulig å fjernstenge den ubebodde boligen, trolig fordi klager selv hadde stengt av hovedsikringen. Elvia AS avviste klagers krav om erstatning, da de mener dette ikke kan ha sammenheng med stengingen av anlegg som kun varte en dag i september 2018. Elvia AS hevdet at anlegget aldri ble stengt i 2020, og avviste derfor klagers krav om erstatning for skader, samt krav om erstatning for tapt leieinntekt. Elvia AS opprettholdt sine innbetalte og utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-552 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Linea AS

  Saken gjaldt tvist om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde at nettselskapet bekreftet at det har vært spenningsvariasjoner slik at forsikringsselskapet kan utbetale erstatning for ødelagt gjenstand. Klager anførte at det har vært flere strømbrudd i hans bolig, og at flere gjenstander har blitt ødelagt som følge av dette. Klager hevdet de feilende gjenstandene skyldes over- eller underspenning i hans bolig. Linea AS bekreftet at det har vært et strømbrudd hvor klagers bolig ble berørt. Linea AS anfører at de ikke har noen indikasjon på overspenninger i forbindelse med feilen som førte til strømbruddet, og avviste derfor klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.