Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1255 resultater

Type artikkel
Velg område
1255 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-469 klage vedrørende stenging og installasjon av AMS-måler - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager hevdet at han ikke har motsatt seg installasjon av AMS, men at det har vært uenighet om installasjon av kommunikasjonsdelen. Klager påpekte at han har forsøkt å inngå en avtale med nettselskapet om demontering av kommunikasjonsdelen. Klager hevdet at det var inngått muntlig avtale om installasjon av AMS-måler med demontert kommunikasjonsdel og påpekte at nettselskapet har forholdt seg passivt til inngått avtale. Klager hevdet også at det er gitt feilaktig faktum/diverse usannheter i utstedt stengevarsel. Agder Energi Nett AS hevdet at det foreligger hjemmel for å stenge strømmen til klager som en følge av at klager nekter installasjon av AMS-måler med deaktivert kommunikasjon. Agder Energi Nett AS viste til at det var tilbudt klager en AMS-måler med deaktivert kommunikasjon og påpekte at det ikke kan tilbys en slik løsning som klager forlanger. Agder Energi Nett AS anførte at måler med deaktivert kommunikasjon imøtekommer i realiteten alle klagers innsigelser knyttet til stråling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-431 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsgrunnlag. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at fakturaen ikke oppfylte krav til faktura i henhold til forskrift. Klager påpekte at det fremgår av fakturaen to linjer med sum tilhørende volum. Klager hevdet også at fakturaen er foreldet. LOS AS anførte at det var en teknisk begrensning som medførte at to beløp ikke fremkom av fakturagrunnlaget. LOS AS avviste klagers anførsel om at gjeldende regler ikke er fulgt for fakturering og at han på grunnlag av dette ikke skal betale fakturaen. LOS AS opprettholdt sitt krav med fratrekk av to beløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-460  Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav periodiseres og reduseres med 25 %. Klager hevdet at det må ha vært en feil med strømmåleren da målt forbruk virker unormalt høyt. Klager anførte at nettselskapet ikke har fulgt opp sin plikt i henhold til standardavtalen § 5-2. Klager anførte også at mottatt faktura ikke har korrekt periodisert forbruket. Agder Energi Nett AS anførte at det er sendt månedlige påminnelser om avlesninger per SMS. Agder Energi Nett AS påpekte at det er kundens ansvar å påse at det er registrert riktig kontaktinfo og å avlese måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at klager er varslet tilstrekkelig om måleravlesning. Agder Energi Nett AS anførte at de ikke har mottatt noen henvendelser fra klager som indikerer at det skulle vært feil ved måleren. Agder Energi Nett AS hevdet at fakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-416  Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet NorgesEnergi AS ikke hadde grunnlag for å ilegge bruddgebyr og hevdet at NorgesEnergi AS ikke har overholdt avtalen. Klager anførte at kravet gjelder en leveranse som ikke ble gjort til avtalt tidspunkt. Klager påpekte at oppstart skjedde 6 måneder senere og kostet han tid og ekstra utgifter da uteblivelse av strømlevering utløste leveringspliktig strøm. NorgesEnergi AS viste til at strømbestilling ikke ble gjennomført da oppgitt adresse ikke var registrert på klagers navn. NorgesEnergi AS anførte at kundeforholdet varte i to perioder og at klager ikke overholdt avtaletiden i henhold til avtalevilkårene. NorgesEnergi AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 20-409  Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk. Klager krevde tilbakebetalt innbetalte avlesningsgebyr. Klager krevde også erstatning for arbeid med saken, samt erstatning for tort og svie eller 1 år med gratis nettleie. Klager avviste fakturert forbruk og hevdet at selskapet bedriver svindel. Klager anførte at forbruk som Elvia AS har registrert ikke var reelle og hevdet at Elvia AS gir falske opplysninger når han tar kontakt med dem. Videre anførte klager at Elvia AS tar betalt for avlesninger som de ikke utfører, samt at Elvia AS ikke godtar innsendte avlesninger. Elvia AS anførte at feil måleravlesning fra klager førte til problemer med faktureringen. Elvia AS opplyser at det ble sendt et bilde av måler i klagers bolig, men som ble registrert på fritidsbolig. Feilen ble oppdaget ved henvendelse fra klager og faktura ble da kreditert. Elvia AS anførte at de har fulgt interne rutiner i saken, og at de innvilget målerkontroll etter at klager avviste fakturert forbruk. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-405 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at Hafslund Strøm AS har brutt avtalen som ble inngått ved å ikke justere klagers månedlige beløp, og ved å ikke informere om avviket før oppsigelse ble gitt. Klager anførte også at opphørsfaktura var uspesifisert og at det er vanskelig å skaffe oversikt over fakturagrunnlaget. Hafslund Strøm AS anførte at det ikke var grunnlag for å frita klager fra ansvaret for å betale for levert kraft og nettleie, samt tilleggstjenester. Hafslund Strøm AS erkjente at det er oppstått en feil i deres systemer, slik at klagers økte strømforbruk ikke ble fanget opp. Hafslund Strøm AS viste til avtalens vilkår hvor det fremgår at klager fortsatt vil være ansvarlig for betaling av eget forbruk. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 20-401 Klage vedrørende avtale og faktureringsmetode – Orkland Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om faktureringsmetode. Klager krevde at kraftleveranse og nettleie faktureres separat. Klager anførte at faktureringsmetoden ikke var etter avtalen som ble inngått og hevdet at selskapet har brutt sin informasjonsplikt. Klager anførte at gjennomfakturering ikke var et krav etter avregningsforskriften, og at selskapet derfor ikke kan pålegge han å motta slike fakturaer. Orkland Energi AS anførte at klager inngikk avtalen i forbindelse med en kampanje. Orkland Energi AS anførte at klager har akseptert avtalen via SMS, og at ordrebekreftelsen ble sendt ut til klager med utfyllende leveringsvilkår og angrerettskjema per e-post. Orkland Energi AS anførte at det klart fremgår av avtalens vilkår at avtalen innebærer gjennomfakturering av nettleie via netteier, samt at dette følger av avregningsforskriften. Orkland Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-400 Klage vedrørende krav om erstatning etter strømutfall – Hardanger Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømutfall. Klager krevde utgifter til kjøp av nytt kjøle- og fryseskap dekket. Klager hevdet at spenningsfall og stadig oppkobling og utfall er årsak til skade på hans kjøle- og fryseskap. Klager påpekte at de gjentatte inn- og utkoblinger førte til skaden og hevdet at dette skyldtes en hendelse som var innenfor nettselskapets kontroll. Hardanger Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Hardanger Energi Nett AS anførte at trafokretsen som klager var tilkoblet var lagt over på reserveforsyning og at han derfor ikke var berørt av videre kobling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-370 Klage vedrørende krav om erstatning  – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om krav om kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager anførte at han ikke har nektet selskapet tilgang på eiendommen natten hvor strømbruddet oppstod. Lyse Elnett AS avviste klagers krav om kompensasjon og hevdet at klager selv var skyld i at strømbruddets varighet oversteg 12 timer. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.