Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1227 resultater

Type artikkel
Velg område
1227 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-297 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatning etter fasebrudd. Klager krevde erstatning for ødelagt elektronikk. Klager anførte at det har vært spenningsutfall og at dette er årsaken til at kjøleskap, router og komfyrvakt sluttet å fungere. Klager anførte at nettselskapet ikke i stor nok grad følger opp rydding av linjer og lignende, noe som har medført flere strømbrudd i området. VOKKS Nett AS avviste erstatningsansvar, da nettselskapet har teknisk løsning med sikringer i alle tre faser som løser ut ved feil, uavhengig av hverandre. VOKKS Nett AS anførte at elektronisk utstyr skal tåle et fasebrudd, og at dette må sikres i hvert enkelt tilfelle av kunder. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 20-319 Klage vedrørende avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår i tilknytning til faktureringsmetode. Klager bestred krav om fakturagebyr, og krevde refusjon av innbetalte gebyrer. Klager anførte at Hafslund Strøm AS bør informere sine kunder om faktureringsmetoden ved oppstart av avtale. Klager påpekte at Hafslund Strøm AS burde visst at han ønsket fakturering elektronisk da det var dette klager hadde før han flyttet. Hafslund Strøm AS anførte at det var klagers ansvar å opprettet elektronisk fakturering for å unngå fakturagebyr og avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS erkjente at klager tidligere hadde fakturering via e-post på forrige bostedsadresse, men hevdet at faktureringsmåte ikke automatisk følger klager ved flytting. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 20-329 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro og avviste ansvar for at feilen ikke ble oppdaget tidligere. Klager reagerte på at selskapet tillegger han ansvar for å oppdage feilen da fakturaene som ble betalt ikke ga inntrykk av et forbruk på 0 kWh. Glitre Energi Nett AS viste til at det har vært manglende kontakt mellom selskapets innsamlingssystem og klagers måler. Glitre Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig fakturert og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 20-337 Klage vedrørende fakturering – SFE Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det er nettselskapets ansvar å følge opp at fakturering er korrekt, og at det ikke kan tillegges henne ansvar for at selskapet har sendt ut feilaktig faktura som har ført til forventninger om en utbetaling til klager. Klager viste til at hun ved kontakt med selskapet har stilt spørsmål til tilgodebeløpet, og at hun ikke oppgav kontonummer for utbetaling før hun var sikker på at det var rettmessig. SFE Kraft AS viste til at det har skjedd en systemfeil. SFE Kraft AS anførte at faktura med tilgodebeløpet var feilaktig, og at klager derfor urettmessig ble utbetalt et beløp. SFE Kraft AS hevdet at feilen ble rettet innen rimelig tid etter at den oppstod, og avviser på grunnlag av dette tilbakebetaling av beløpet som hevdes være utbetalt til klager ved en feil. SFE Kraft AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 20-343 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om sluttavregning og fakturert forbruk. Klager avviste sluttavregnet krav. Klager hevdet at hun har betalt alt utestående og anførte at kravet var en dobbelfakturering. Klager anførte at det var noe galt med hennes tidligere strømmåler, og mente at dette var årsaken til høy sluttavregning. LOS AS opprettholdt sitt krav. LOS AS erkjente at sluttavregningen ble produsert senere enn normalt. LOS AS anførte at faktureringen som er gjort til klager var korrekte, og avviste at det foreligger grunnlag for å redusere eller frafalle kravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-350 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at etterfakturert krav krediteres. Klager anførte at nettselskapet ikke har rettslig grunnlag for å registrere han som kontraktspart for levering av strøm til fritidseiendommen, og avviste at han har akseptert inngåelse av strømabonnement muntlig eller skriftlig. Klager anførte at han er grunneier på 50 % av eiendommen og at det finnes 3 strømmålere til 3 hytter og 3 forskjellige brukere. Agder Energi Nett AS anførte at det ikke ble opplyst om hvem som var arving av eiendommen gjennom dødsbobehandlingen. Agder Energi Nett AS hevdet at det er gitt tilstrekkelig informasjon om prosessen og rutiner i tilknytning til overføring av anlegget til en annen etter avdødes bortgang. Agder Energi Nett AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 20-367 Klage vedrørende krav om erstatning – Røros E-verk Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om erstatningsansvar etter fasebrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at fasebrudd medførte stor fare for trefase motordrifter og at dette fasebruddet medførte havari for klagers vannpumpe. Klager anførte at fasebruddet i hans anlegg er en mangel ved nettselskapets ytelse. Klager hevdet at nettselskapet ikke har godtgjort at årsaken til fasebruddet var utenfor deres kontroll. Røros E-verk Nett AS anførte at de ikke har økonomisk ansvar for klagers ødelagte utstyr, da hendelsen skyldtes noe som nettselskapet ikke kunne unngå med rimelige metoder eller midler. Røros E-verk Nett AS mente at det ikke var grunnlag for erstatning da klagers forsikringsselskap ville gått direkte til selskapet dersom skaden skyldtes feil som selskapet svarer for. Subsidiært anførte Røros E-verk Nett AS at klagers forsikringsselskap må ta opp kravet som regress mot selskapets forsikringsselskap. Røros E-verk Nett AS avviste at fasebruddet skyldtes manglende vedlikehold eller forhold som var forutsigbare for nettselskapet. Røros E-verk Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 20-379 Klage vedrørende krav om erstatning – Valdres Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om krav om kompensasjon for linjerydding og manglende varsling. Klager krevde kompensasjon for manglende varsling og linjerydding. Klager anførte at hun ikke var blitt varslet om linjerydding og at dette medførte at hun mistet sitt eneste tre i hagen. Klager reagerte på at nettselskapet har tatt seg inn på hennes eiendom uten tillatelse. Valdres Energi Nett AS erkjente at klager skulle vært varslet, men at klagers kontaktinformasjon ikke var registrert i deres varslingssystem som har ført til at dette har bortfalt. Valdres Energi Nett AS opplyste at ryddingen ble varslet i lokal presse i forkant. Valdres Energi Nett AS anførte at kvisting av treet ikke ville blitt gjort annerledes selv om klager hadde blitt varslet på forhånd. Valdres Energi Nett AS avviser klagers krav og påstander i tilknytning til selve ryddearbeidet og hvordan dette ble utført. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-385 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om varsling i tilknytning til stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at han aldri er blitt varslet om stenging av anlegget i forkant av frakoblingen. Klager hevdet at han ikke forstod hva SMS-varsel om rekommandert sending fra nettselskapet var, og at det derfor ikke ble hentet. Klager hevdet at tvisten ligger i det klager mener er manglende varsling av stengingen. Agder Energi Nett AS anførte at vilkårene for stenging var oppfylt. Agder Energi Nett AS anførte at klager var tilstrekkelig informert om stenging på forhånd og påpekte at klager selv valgte å ikke hente det rekommanderte brevet med stengevarsel. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-388 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og fakturering av dette. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han jevnlig har levert målerstander til nettselskapet, da innsamling av forbruk fra hans AMS-måler ikke fungerer som forutsatt. Klager anførte at han ikke kan lastes for nettselskapets feil ved innmeldinger til Elhub, da han regelmessig har levert målerstander til nettselskapet og at han dermed har vært i god tro om at fakturering som er mottatt har vært korrekt. Tensio TS AS viste til at avlesningen som er mottatt er meldt inn til Elhub og det har vært Elhubs beregninger av forbruk, og ikke nettselskapets reelle avlesninger. Tensio TS AS erkjente at overføring av målerverdier for klagers målepunkt feilet ved overføring til Elhub og at dette ble rettet den 09.03.20. Tensio TS AS mente at slike feil må påregnes i kompliserte systemer. Tensio TS AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.