Sak: 22-1061 Klage knyttet til varsel om prisendring – Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det ble sendt ut prisvarsel i samsvar med standard kraftleveringsavtale § 6. Klagerne bestred betalingsplikt for krav oppstått etter endringen og krevde å bli stilt som om endringen aldri ble gjennomført. Klagerne viste til at de ikke hadde mottatt prisvarsel fordi varsel ble sendt til en ukjent e-postadresse. Agva Kraft AS opprettholdt kravet og fastholdt at korrekt varsel var sendt. Klagerne ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om hvorvidt prisendring er varslet korrekt.    

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.   

Historikk:    

29.08.2022 – Agva Kraft AS sender ut omtvistet varsel.   

12.09.2022 – Vilkårsendring trer i kraft.   

03.10.2022 – Klager mottar omtvistet faktura.   

Krav: Klager bestrider betalingskrav etter vilkårsendring og krever å bli stilt som om endringen ikke ble gjennomført. 

Partenes anførsler: 

Klagerne hevder at det ikke foreligger grunnlag for betalingskravet fordi Agva Kraft AS aldri varslet om vilkårsendringen som lå til grunn for dette. De viser til at varsel ble utsendt til feil e-postadresse og at de dermed ikke fikk mulighet til å innrette seg.  

Klagerne hevder at vilkårsendringen i alle tilfeller fremstår så urimelig at den ikke kan anses bindende. De viser til at endringen medfører et tillegg på 120 % av gjeldende spotpris og understreker at de aldri ble gitt anledning til å ta stilling til denne vilkårsendringen.   

Agva Kraft AS fastholder betalingskravet og hevder at selskapet har overholdt sin varslingsplikt. Det viser til at det ble sendt ut tre varsel, senest den 29.08.2022. Selskapet peker på at klager sa opp nyhetsbrevabonnementet den 02.09.2022 og at klagerne dermed må ha mottatt varslingene.

Selskapet mener at det foreligger tilstrekkelig med tid til å innrette seg i løpet av perioden mellom varsel og ikrafttredelse.  

Nemnda ser slik på saken:   

Saken gjelder uenighet om hvorvidt prisendring er varslet korrekt. Spørsmålet er om klagerne er bundet av vilkårsendringen og dermed underlagt betalingsplikt for omtvistet krav.  

Nemnda legger til grunn at klagerne hadde et standard variabelt kraftprodukt kalt «Agva Kraft Variabel». Standard variabel-avtaler har den egenskap at de, i motsetning til fastprisavtaler, fluktuerer i samsvar med markedsprisene på kraft, men ikke på samme måte som spotpriser. Prisingen bygger på markedets prognoser for fremtidige kraftpriser, og settes til en fastpris for alle døgnets timer i en nærmere angitt periode. Produktet har en iboende risiko for at prognosene kan avvike fra den faktiske markedsutviklingen. Produktet samsvarer heller ikke med den innførte stønaden for ekstraordinære strømkostnader, som bygger på faktiske markedspriser. Selv om produktet var vanlig før overgangen til spotpriser, er det nemndas erfaring av produktet har en iboende risiko som ikke forbrukere nødvendigvis er fullt ut kjent med. 

Endringer av vilkår er regulert i standard kraftleveringsavtale § 6. Selskapet kan gjøre endringer i vilkårene ved behov. For at endringen skal få virkning, må den imidlertid varsles korrekt. Alle endringer i pris skal, med unntak av løpende endringer i spotpris o.l., varsles kunden direkte. Endringene kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunden, jf. § 6 første ledd siste pkt. Med ‘direkte varsling’ menes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må likevel aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel.   

Nemnda bemerker for ordens skyld at endringene i prisopplysningsforskriften § 22 – som legger til grunn en varslingsplikt senest 30 dager før endringen trer i kraft – ikke ennå hadde tredd i kraft på tidspunktet for prisendringen.  

Nemnda legger til grunn at prisendringen som tredde i kraft den 12. september 2022 var en varslingspliktig endring. Spørsmålet er om denne vilkårsendringen ble varslet korrekt.  

Agva Kraft AS har under saksforberedelsen fremholdt at det ble sendt ut løpende varsler om prisendring til klager, og at endringen som tredde i kraft 2. september 2022 ble varslet ved e-post den 19. august 2022 og endringen som tredde i kraft den 12. september 2022 ble varslet ved e-post den 29. august 2022. Før dette var det utsendt varsel om prisendring 15. august 2022 som skulle tre i kraft 1. september 2022. Klager bestrider å ha fått varsel på e-post. I korrespondansen med klager i forbindelse med sin håndtering av klagesaken, har Agva Kraft AS vist til at varsel ble sendt til e-postadresse [e-postadresse A]. Klagerne har vist til at denne e-postadressen er uriktig, og at riktig e-postadresse har vært [e-postadresse B]. I det etterfølgende tilsvaret til nemnda har Agva Kraft vist til utskrift av kundesystemet, som viser at e-postadressen [e-postadresse B] – den korrekte – har vært registrert på kundeforholdet. Slik saken står, tillegger imidlertid ikke nemnda denne senere utskriften noen særlig betydning, ettersom denne adressen kan ha blitt oppdatert i ettertid. 

Nemnda har imidlertid merket seg at det i utskriften fra kundesystemet fremgår at kunden den 2. september 2022 skal ha meldt seg av («unsubscribed») e-postutsendelsen med årsak «No longer interested». Isolert sett er dette en indikasjon på at e-posten har kommet frem til en mottaker på det tidspunktet den ble sendt ut, og at den har blitt håndtert av denne mottakeren.  

Det alminnelige utgangspunktet er at kunden selv er ansvarlig for å holde sine kontaktopplysninger oppdatert. Denne saken står imidlertid i en særstilling, ettersom den aktuelle e-postadressen etter det opplyste aldri har blitt benyttet av klager. Selv om opplysningen om at noen har meldt seg av e-postutsendelsen skaper adskillig tvil, må uklarheten i saken om hvorvidt varslingen er sendt til rett e-postadresse gå utover selskapet.   

Etter dette legger nemnda – under en del tvil – til grunn at klager ikke ble varslet direkte om prisendringene som tredde i kraft i september 2022, som er faktureringsterminen saken gjelder.  

Som følge av at prisendringene som ble gjennomført for september 2022 ikke er varslet korrekt, kan de ikke legges til grunn ved faktureringen for denne måneden. Nemnda har ikke grunnlag for å gi anvisning på hvilken pris som skal legges til grunn for faktureringen, utover å peke på at dette ikke kan være høyere enn den pris som det ble endret fra ved prisendringen som tredde i kraft 1. september 2022. 

Nemndas konklusjon er at klagerne gis medhold.   

Uttalelsen er enstemmig.   

VEDTAK   

Klagere gis medhold.   

 

Oslo, 12. juni 2023   

Henrik E. Kolderup, leder  

Gustav Norman, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge    

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.