Sak: 22-068 Klage vedrørende avtalevilkår – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at det ikke er varslet tilstrekkelig om endring av påslaget og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager hevdet at varsel om e-post ved melding i innboksen har vært aktivert. Klager påpekte at det er mottatt en rekke e-poster, men ingen eposter som varsler endring av inngått avtale.  Fjordkraft AS viste til at klager har hatt strømavtalen kalt «Strøm til innkjøpspris» siden 2016. Avtalens påslag er i klagers avtaleperiode endret to ganger og klager ble etter selskapets syn begge ganger varslet i samsvar med gjeldende vilkår. Fjordkraft AS krevde at saken avvises fra behandling. Subsidiært hevdet Fjordkraft AS at det ikke foreligger brudd på regelverket. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

Fjordkraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.  

 

Historikk:   

01.09.2016 – Kundeforhold opprettet.  

 

Krav: Klager hevder at det ikke er varslet tilstrekkelig om endring av påslaget og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye.  

 

Partenes anførsler:  

 

Klager anfører at Fjordkraft AS har unnlatt å varsle og redegjøre for påslaget. Klager krever det som er betalt for mye tilbakebetalt.

 

Klager hevder at varsel om e-post ved melding i innboksen har vært aktivert. Klager opplyser at det er mottatt en rekke e-poster, men ingen e-poster som varsler endring av inngått avtale. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager mener at han ikke har hatt mulighet til å oppdage forholdet. Han hevder at det er uoverensstemmelse mellom avtalt påslag som er tilgjengelig på «Min Side» og skjult fakturert tillegg.

 

Videre hevder klager at det er en bortgjemt kommunikasjonskanal på «Min Side», at det ikke er mulig å iverksette e-postmelding dersom Fjordkraft sender melding på denne kanalen og at selskapet har en rutinemessig fjerning av meldinger eldre enn 18 måneder for å skjule historisk prispåslag. Klager påpeker at kundene ikke har noen mulighet til å se reelle tillegg på faktura til og med juli 2021.   

 

Fjordkraft AS viser til at klagen gjelder endring i påslag på klagers strømavtale. Fjordkraft motsetter seg ikke behandling av saken i nemnda, men påpeker at selskapets rutiner for prisvarsling ble vurdert av Forbrukertilsynet i januar 2021. Saken ble avsluttet uten ileggelse av sanksjoner.

 

Selskapet viser til at klager har hatt strømavtalen kalt «Strøm til innkjøpspris» siden 2016. Avtalens påslag er i klagers avtaleperiode endret to ganger, henholdsvis den 16.05.2018 og 03.09.2018. Klager ble begge ganger varslet i samsvar med gjeldende vilkår. Klager hadde ikke aktivt valgt å bli varslet per e-post eller SMS i tillegg til innboksen på «Min side». Klager mottok derfor varsler i sin innboks. Etter implementering av «Trygg Strømhandel» fremkommer påslaget eksplisitt på fakturaene.

 

Selskapet krever at saken avvises fra behandling. Subsidiært hevder det at det ikke foreligger brudd på regelverket.

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om hvorvidt varslingsreglene er fulgt. 

Fjordkraft har påstått klagesaken avvist som følge av at selskapets rutiner for prisvarsling ble vurdert av Forbrukertilsynet i januar 2021. Nemnda bemerker at det ikke har betydning for nemndas kompetanse til å ta klagen under behandling at Forbrukertilsynet på mer generelt grunnlag har vurdert Fjordkraft AS' varslingspraksis opp mot regler Forbrukertilsynet håndhever.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at selskapet varslet om endring av påslag den 16.05.2018 og den 03.09.2018 via «Min side» på selskapets nettsider.  

I henhold til standard kraftleveringsavtale § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min Side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Nemnda bemerker at Fjordkraft ikke har fremlagt dokumentasjon som viser at klager ble varslet tilstrekkelig om prisendring eller at klager har akseptert å bli varslet via «Min Side».  

Nemnda har derfor kommet frem til at ingen av de foretatte prisendringene er gjeldende for klager frem til det blir utstedt et korrekt varsel om prisendring i henhold til kraftleveringsavtalen § 6. Det er dermed ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om det er tilstrekkelig redegjort for hvordan påslaget er beregnet. 
 
Når varslingsreglene ikke er fulgt, har nemnda videre kommet til at det foreligger en tilbakebetalingsplikt for innklagede.  

Tilbakebetalingskravet begrenses av foreldelsesreglene. Foreldelseslovens alminnelige frist på tre år innebærer at tilbakebetalingskrav som oppsto mer enn tre år før fristavbruddet er foreldet, jf. foreldelsesloven § 2, jf. § 3. Fristavbruddet er i denne sammenheng tidspunktet da klagesaken ble brakt inn for nemnda, det vil si den 13. februar 2022. I tillegg kan klager ha rett på en tilleggsfrist på ett år beregnet fra tidspunktet klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om vilkårsendringen som ikke var blitt varslet på rett måte, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1. Etter denne regelen om tilleggsfrist kan foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år.  

 

Ved anvendelsen av foreldelsesreglene har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. 

Nemndas flertall, lederen og bransjerepresentant Lima, er av den oppfatning at klager ikke kan kreve tilbakebetaling ut over tre år. Klager har bevisbyrden for at han har krav på tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10. Saken er slik flertallet ser det ikke tilstrekkelig opplyst til at denne bevisbyrden kan anses oppfylt av klager. Flertallet viser ved denne vurderingen til at det ikke er grunnlag til å trekke i tvil at selskapet varslet klager alene gjennom meldinger på «Min Side» om endringene, samtidig som flertallet legger til grunn at klager for så vidt var kjent med eksistensen av «Min Side»-løsningen, selv om den var vanskelig å finne. Selv om varsel via «Min Side» alene ikke i seg selv er tilstrekkelig til i seg selv å utgjøre en korrekt varsling, mener flertallet at klager i relasjon til den strenge aktsomhetsnormen i § 10 i noen grad måtte forventes å gjøre seg kjent med det som lå på «Min Side». Flertallet har derfor ved anvendelsen av det strengere kravet til aktsom god tro i foreldelsesloven § 10 – under klar tvil – konkludert med at klagers fristavbrytelse skjedde mer enn ett år etter at han kunne og burde ha gjort seg kjent med varselet. Etter flertallets syn må derfor tilbakebetalingskrav som kunne gjøres gjeldende tidligere enn 13. januar 2019 anses som foreldet, mens de krav som tidligst kunne gjøres gjeldende etter dette tidspunktet er i behold.    

 

Nemndas mindretall, forbrukerrepresentant Norman, kan ikke se hvordan klager burde ha skaffet seg kunnskap om vilkårsendringene på et tidligere tidspunkt. Det vises til at priselementet er helt skjult for klager på fakturaene frem til og med juli 2021, og endringene er heller ikke varslet klager direkte slik klager hadde grunn til å forvente ut fra avtalen. Mindretallet viser også til at klager har fremholdt følgende: «Fjordkraft er nok trygge på at det er en liten andel av Fjordkrafts kunder som finner fram til "Meldingsboksen", så godt skjult som den er på "Mine Sider". Ingen pop-up om nytt innhold i meldingsboks når man logger seg inn for å se på forbruk og faktura er en trygg design». Selskapet har ikke bestridt denne fremstillingen og mindretallet legger med dette til grunn at meldingsfunksjonen der prisendringene skal ha blitt varslet er lite iøynefallende på «Min Side», og at klager heller ikke har blitt presentert for noe varsel om at det har kommet nye meldinger når klager har logget seg inn på «Min Side» for å se på fakturaer og forbruk. Mindretallet har vanskelig for å se hvordan klager med dette ikke har oppfylt sin bevisbyrde. Etter mindretallets syn er vilkårene for tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr. 1 klart oppfylt, og klager har sitt krav i behold i sin helhet.

 

På bakgrunn av flertallets vurdering har nemnda kommet til at klager gis delvis medhold, og at han ikke er ansvarlig for å betale påslagsendringer som ikke er varslet på rett måte. Han bør videre få tilbakebetalt de påslagsendringer som ikke er varslet på riktig måte på betalinger som er foretatt etter 13. januar 2019. 

 

VEDTAK 

 

Klager gis delvis medhold. 

 

Oslo, 24. oktober 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.