Sak: 22-209 Klage over avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager anførte at det var inngått en bindende avtale om fastpris og at avtaleendringen fra fastpris til spotpris ikke var rettmessig. Klager krevde at selskapet forholder seg til inngått avtale, og hevdet at selskapets varsel ikke var gyldig. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Agva Kraft AS anførte at klager hadde blitt varslet for sent i forhold til kravet om 14 dagers varsel, og var derfor i lys av dette innvilget 4 uker ekstra tid med avtalen. Agva Kraft AS hevdet at klager var varslet og kompensert. Klager ble enstemmig gitt medhold

Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om endring av avtalevilkår. 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.    

Historikk:  

06.2018 – Klager inngår avtale om produktet «Fastsum».  

22.09.2021 – Innklagede varsler om produktendring til spotprisprodukt. 

Krav: Klager krever at han tilbakeføres fra spotprisavtalen til strømavtalen kalt «Fastsum» frem til gyldig varsel blir utstedt. 

Partenes anførsler:   

Klager anfører at det er inngått en avtale om fastpris og at avtaleendringen fra fastpris til spotpris ikke er rettmessig. Klager hevder at det er inngått en bindende avtale om fastpris og krever at selskapet forholder seg til inngått avtale.    

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager anfører at det i første omgang ble erkjent feil og at det deretter ble trukket tilbake grunnet feil bruk av begrepene ‘fastsum’ og ‘fastpris’.    

Klager hevder at selskapets varsel av 22.09.21 ikke er gyldig.    

Klager krever at Agva Kraft reverserer overføringen til spotprisavtalen, da det ikke er varslet om avtaleendring i henhold til standard kraftleveringsavtale § 6. Klager krever at avtalen kalt «Fastsum» gjelder frem til det blir utstedt gyldig varsel.    

Agva Kraft AS (Agva Kraft) avviser klagers krav.   

Agva Kraft erkjenner at klager ble varslet for sent og at han i lys av det er innvilget fire uker ekstra på avtalen. Agva Kraft hevder at klager ble varslet og kompensert og vil derfor ikke øke avtaletiden ytterligere.  

Agva Kraft valgte å avslutte kundeforholdet da klager ikke ønsket å forholde seg til den nye avtalen.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om endring av avtalevilkår.   

Etter standard kraftleveringsavtale § 6 første ledd skal alle endringer i vilkårene, utenom endringer i markedsprisen for spotprisavtaler, varsles direkte til kunden minst 14 dager før endringen trer i kraft. Etter samme bestemmelsens tredje ledd kreves det uttrykkelig aksept fra kunden ved vesentlige endringer i vilkårene. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som vesentlige endringer regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.   

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale kalt «Agva Fastsum», som innebar at klager betalte en fast sum for sitt forbruk på nærmere vilkår. Videre legger nemnda til grunn at Agva Kraft varslet om produktendring fra «Agva Fastsum» til «Agva Spotpris» per e-post den 22. september 2021. Nemnda legger til grunn at en overgang fra et produkt med et element av prisbinding, som «Fastsum» hadde, til et spotprisprodukt innebar en endring i produkttype, og dermed en vesentlig endring, jf. § 6. Agva Kraft har ikke dokumentert at det er innhentet klagers uttrykkelige aksept til produktendring, noe som i dette tilfellet var påkrevd.  

Når det ikke er sannsynliggjort at kravene til varsling ved produktendringer er fulgt, er det nemndas syn at klager har krav på å bli fakturert i henhold til vilkårene for «Agva Fastsum» frem til det blir innhentet aksept fra klager. Agva Kraft må derfor kreditere kunden slik at klager faktureres i tråd med vilkårene i den opprinnelige avtalen kalt Agva Fastsum. Nemnda viser til at dette er i tråd nemndas praksis i tidligere saker, eksempelvis sak 21-817.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK 

Klager gis medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.