Sak: 21-462 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han har vært utsatt for svindel av Bærum Energiomsetning AS. Klager anførte at det aldri ble gitt opplysninger om bruddgebyr ved avtaleinngåelse per telefon, og mener at informasjon om dette heller ikke var tilstrekkelig kommunisert i bekreftelses-SMS. Bærum Energiomsetning AS anførte at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om avtalen og dens vesentlige vilkår ved innsalgssamtalen. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de ikke har mottatt ønske om å benytte angreretten innen angrefristens utløp. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Under dissens ble klager gitt medhold.

Bærum Energiomsetning AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse og dens vilkår. 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§1-2 og 1-3. 

Historikk:  

07.07.21 – Kundeforhold opprettet. 

Krav: Klager avviser krav om bruddgebyr. 

Partenes anførsler: 

Klager anfører at Bærum Energiomsetning ved innsalgssamtale per telefon hevdet å være samarbeidspartner med hans daværende strømleverandør SmartEnergi, og at dette var grunnen til at han valgte å inngå avtalen. Klager mener han har vært utsatt for svindel av Bærum Energiomsetning. 

Klager anfører at det aldri ble gitt opplysninger om bruddgebyr ved avtaleinngåelse per telefon, og mener at informasjon om dette heller ikke var tilstrekkelig kommunisert i bekreftelses-SMS. 

Klager anfører subsidiært at hans bruk av angreretten var rettidig, og at hans bruk av angreretten derfor ikke kan avvises av Bærum Energiomsetning. 

Bærum Energiomsetning AS (Bærum Energiomsetning) anfører at det gis tilstrekkelig informasjon om avtalen og dens vesentlige vilkår ved innsalgssamtalen den 07.07.21.  

Bærum Energiomsetning avviser klagers anførsel om at de har tilknytning til SmartEnergi, og mener de aldri har gitt uttrykk for å ha forretningsforbindelser til dette selskapet.  

Bærum Energiomsetning mener de ikke har mottatt ønske om å benytte angreretten innen angrefristens utløp.  

Bærum Energiomsetning har tilbudt klager å finne en løsning slik at klager kan unngå bruddgebyr med SmartEnergi ved at hans oppstart flyttes til etter utløp av avtale med denne strømleverandøren.  

Bærum Energiomsetning opprettholder krav om bruddgebyr.  

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.   

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelsen mottok en bekreftelsesmelding med hyperlenke til avtalevilkårene.   

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere.  

Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig, de må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet. Forbrukeren blir ikke bundet før tilbudet er akseptert skriftlig, noe den næringsdrivende skal opplyse om i det skriftlige tilbudet. Næringsdrivende skal kunne dokumentere forbrukerens aksept, jf. angrerettloven § 10. 

Det er uomtvistet at klager har mottatt en bekreftelsesmelding, hvor det fremgår at strømavtalen har en strømpris på 67,3 øre/kWh og et månedsgebyr på kr 69 per målepunkt. Det står også at avtalen har 36 måneders varighet, og det er lenket til avtalevilkårene.  

Nemnda mener at Bærum Energiomsetning ikke har oppfylt kravene som følger av angrerettloven § 10, ettersom det i den skriftlige bekreftelsen av tilbudet, ikke er opplyst om at forbrukeren er ubundet inntil tilbudet er akseptert skriftlig.   

Nemnda kan ikke se at Bærum Energiomsetning har sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelsen er oppfylt. I dette tilfellet har Bærum Energiomsetning gitt klager opplysning om avtalen og dens vilkår via en hyperlenke til selskapets nettsider. Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker på kan endres når som helst, og etter at tilbudet er sendt ut.  

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, er at bindende avtale ikke er inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av dette er at angrefristen utløper først 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. lovens § 21 tredje ledd. 

 

Når det gjelder spørsmålet om betalingsforpliktelsen for den forbrukte kraften har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.   

Nemndas flertall, lederen, forbrukernes representant og bransjens representant Lars Lima, mener at når angrerett utøves i tilknytning til en løpende avtale om kraftlevering som er påbegynt, skal forbrukeren i utgangspunktet betale et vederlag som står i forhold til det som er levert frem til angreretten utøves, jf. angrerettloven § 26 første ledd. Dette gjelder imidlertid ikke ved brudd på angrerettloven § 8 bokstav h og j der forbrukerens betalingsplikt bortfaller, jf. § 26 annet ledd bokstav a.  Dette er situasjonen i denne saken. 

Nemndas mindretall, bransjens representant Jon Aadland, oppfatter det slik at det foreligger ikke grunnlag for å frita forbrukeren fra betalingsforpliktelsen for den strømmen som forbrukeren har forbrukt i denne saken. 

Det er nemndas vurdering at klager ikke har plikt til å betale bruddgebyr. Klager har heller ikke betalingsplikt for strømmen som Bærum Energiomsetning AS har levert.  

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt vedtak

 

VEDTAK

 

Klager gis medhold.

Oslo, 2. mai 2022

 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge 

Lars Lima, Energi Norge  

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.