Sak: 22-415 Klage på endring av påslag i spotavtale – Wattn AS

Saken gjaldt uenighet om prisjustering. Klager fastholdt tidligere avtalt påslag på 2,2 øre, og anførte at selskapets økning av påslaget til 2,9 øre var urettmessig. Klager anførte at han hadde en avtale uten sluttdato hos Tafjord Marked AS og at det ikke var rimelig at Wattn AS ensidig kunne endre vilkårene i avtalen ved fusjonen. Klager hevdet at Wattn AS var bundet til avtaler som allerede var inngått. Wattn AS anførte at kundene hos Tafjord Marked AS ble overført med samme produkt og prisavtaler. Wattn AS påpekte at det ikke forelå noen bestemmelser i deres vilkår eller produktbeskrivelse som var til hinder for prisjustering, og at prisendringen uansett hadde tilstrekkelig grunnlag i standard kraftleveringsavtale § 6. Wattn AS viste til at det var gitt rettidig og korrekt varsel til klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Wattn AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om prisjustering.

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.   

Historikk:   

01.11.19 – Kundeforhold opprettet hos Tafjord Marked AS.  

01.01.21 – Tafjord Marked AS fusjonerte med andre aktører og ble til Wattn AS. 

01.04.22 – Påslag på klagers spotprodukt endres. Avtalen for øvrig videreføres. 

Krav: Klager krever at avtalt påslag på 2,2 øre gjelder for hele avtaleforholdet.   

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på prisjustering av påslaget og krever at avtalt påslag på 2,2 øre gjelder for hele avtalens varighet.  Klager anfører at han hadde en avtale uten sluttdato hos Tafjord Marked AS. Klager kan derfor ikke se at det er rimelig eller rettmessig at Wattn ensidig kan endre vilkårene i avtalen ved å øke påslaget fra 2,2 øre til 2,9 øre.

Klager viser til at Wattn har akseptert at fastbeløp ikke kan endres fra null til et annet høyere beløp. Klager forstår selskapet slik at det mener det ensidig kan endre ett element i avtalen, men ikke et annet. Klager hevder at en slik tolkning av avtalen ikke er holdbar.    

Klager hevder at Wattn er bundet til de avtalene som allerede er inngått, med mindre kunden har samtykket til ny avtale eller nye vilkår.  

Wattn AS anfører at klager inngikk avtale med Tafjord Marked AS om kraftleveranse med avtalen "Webspot" den 01.11.19. Dette er en løpende spotprisavtale uten fastsatt opphørstidspunkt og med påslag 2,2 øre/kWh inkl. elsertifikat og mva. Tafjord Marked fusjonerte med SFE Kraft, Tussa 24 og Sognekraft til Wattn AS den 01.01.21. Med virkning fra 01.10.21 ble Tafjords kunder overført til Wattn sin kundedatabase. Kundene ble overført med eksisterende produkt og prisavtaler. Wattn besluttet å harmonisere sine spotavtaler slik at nytt påslag for produktet skulle være 2,9 øre/kWh inkl. elsertifikat og mva. Prisendringen ble gjennomført den 01.04.22, og alle berørte kunder ble varslet i e-post av 07.03.22.  

Wattn hevder at prisjustering av påslaget knyttet til produktet er i samsvar med standard kraftleveringsavtale § 6 og med deres egne avtalevilkår. Wattn påpeker at det ikke foreligger noen bestemmelser i deres vilkår eller produktbeskrivelse som er til hinder for en slik justering. Wattn påpeker også at det er gitt varsel til klager med en rimelig frist for å innrette seg før endringen trådte i kraft.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om endring av avtalevilkår.  

Etter standard kraftleveringsavtale § 6 første avsnitt første setning kan kraftleverandør ved behov gjøre endringer i avtalevilkårene, med mindre noe annet følger av avtalen, så som ved fastprisavtaler. Etter standard kraftleveringsavtale § 6 første avsnitt skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding for eksempel ved e-post.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at Wattn varslet om endring av påslag fra 2,2 øre/kWh til 2,9 øre/kWh per e-post sendt til klager den 17.03.22. Etter nemndas syn har selskapet i dette tilfellet overholdt kravene til varsling etter standard kraftleveringsavtale § 6. Nemnda kan ikke se at begrensningene i standard kraftleveringsavtale § 6 tredje og fjerde avsnitt får anvendelse på endring av påslagsbeløpet i en tidsubestemt avtale. Dette er en ren prisendring, der hovedregelen om varsling i § 6 første ledd etter nemndas syn får anvendelse. Dersom klager ikke aksepterer en slik prisendring, står han fritt til å si opp avtalen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 12. desember 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.