Sak: 22-190 Klage på fakturering – Ishavskraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det måtte være en feil i selskapets systemer. Klager hevdet at det fremgår tydelig av innsendt dokumentasjon at klager har betjent inngått avdragsordning parallelt med betaling av øvrige månedlige fakturaer. Ishavskraft AS hevdet at det er et utestående krav som er uoppgjort av klager. Ishavskraft AS viste til at alle betalingsavtaler som er inngått må betales i tillegg til de månedlige fakturaene. Ishavskraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Ishavskaft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om fakturering.

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 3-3.  

Krav: Klager avviser fakturert krav på kr 1708,09.  

Partenes anførsler:

Klager avviser fakturert krav.    

Klager hevder at det må være en feil i selskapets systemer. Klager viser til at det i forbindelse med en høy faktura ble inngått en avdragsordning. Klager påpeker at avdragsordningen ble fulgt samtidig med at påfølgende fakturaer ble betalt i sin helhet.

Klager peker på at selskapet bare henviser til egen kontoutskrift og mener at det må foreligge en feil. Når man ser på kontoutskriften bekreftes kun opplysninger og dokumentasjon som klager allerede har fremlagt. Klager mener at beløpet han har innbetalt ved avdragsordningen har forsvunnet ettersom det han har nedbetalt ikke er blitt gjort opp.

Klager hevder at det fremgår tydelig av innsendt dokumentasjon at klager har betjent avdragsordningen parallelt med betaling av øvrige månedlige fakturaer.   

Ishavskraft AS gjør gjeldende at det er kr 1708,09 som er uoppgjort av klager. Beløpet skriver seg fra faktura med forfall 25.11.2021 på kr. 2207,94, der foretatte betalinger på kr 308,85 den 19.11.2021 og kr 191, – den 06.12.2021 er ført til fradrag. Den inngåtte betalingsavtalen fra 19. august 2021 gjaldt utestående på i alt kr. 2191,15 som var utestående på to fakturaer med forfallsdato 09.06.2021 og 26.07.2021, og som er innfridd gjennom betalingsavtalen.

Ishavskraft AS viser til at betalingsavtalen som ble inngått må betales i tillegg til de månedlige fakturaene og opprettholder sitt krav.   

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturering.  

Etter standard kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overenstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm. Etter standard kraftleveringsavtale § 3-3 forfaller betalingskrav fra selskapet innen den forfallsdatoen som er angitt på fakturaen, som ikke skal være mindre enn 14 dager. 

Selskapet har fremlagt en oversikt over transaksjoner i kundeforholdet for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021. En summering i transaksjonene på kontoutskriften viser at per 20.10.2021 var klager skyldig med kr 191,15 i kundeforholdet. Kontoutskriften viser at innklagede den 09.11.2021 utstedte faktura på kr 2207,94 med forfallsdato 25.11.2021. Klager foretok ingen innbetaling som samsvarer med fakturabeløpet. Han foretok den 18.11.2021 en betaling på kr 500 som ble ført mot det nevnte skyldige beløpet, og det overskytende på kr 308,85 mot nevnte faktura, og deretter en ytterligere betaling den 06.12.2021 på kr 191, – som ble ført mot nevnte faktura. Deretter utstedte innklagede den 15.12.2021 ny faktura på kr 1905,27 med forfall 29.12 2021. Dette fakturabeløpet ble betalt av klager innen forfall den 23.12.2021.

Selv om det kan ha vært en misforståelse hos klager om rekkevidden av betalingsavtalen og status på hans saldo hos innklagede, og nemnda for øvrig merker seg at det i mai 2021 skjedde faktureringer og krediteringer, legger nemnda til grunn at innklagede har godtgjort sitt krav. Det er ikke sannsynliggjort at det har skjedd noen feilfakturering, slik klager hevder. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Gry Pedersen, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.