Sak: 22-409 Klage vedrørende etterfakturering– Tensio TS AS

Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert nettleie. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at faktureringsfeilen skyldes selskapet og at hun har vært i aktsom god tro, slik at selskapet må bære ansvaret for feilen. Tensio TS AS opplyste at nettleien på målepunktet ikke hadde blitt fakturert mens klager hadde vært registrert som kunde på målepunktet, noe som skyldtes en feil i selskapets fakturagrunnlag i forbindelse med at klager gikk fra leveringspliktig kraftleveranse til en ordinær kraftleveranse via kraftleverandør. Tensio TS AS har tilbakevist klagers anførsel om god tro og anførte at nettleiedelen av en strømfaktura er en vesentlig del av totalkostnaden for strømutgiftene. Tensio TS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert nettleie.  

Regelverk: Standard nettleieavtale § 6-5.

Krav: Klager avviser etterfakturert krav på kr 5406,32.

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på etterfakturert krav.    

Klager påberoper seg aktsom god tro og anfører at hun ikke har forstått at nettleien manglet på fakturaene hun mottok fra sin kraftleverandør. Klager anfører at det var første gang hun hadde et eget kundeforhold hos en strømleverandør og at hun derfor ikke var kjent med hvordan strømfakturaen skulle se ut. Videre anfører klager at det fremgikk av faktura at strøm og nettleie kommer samlet på samme faktura, og hun tolket derfor linjen om strøm dithen at alt var inkludert. Klager påpekte at strømfakturaene varierte hver måned og at hun derfor ikke har tenkt at det kunne være tale om en faktureringsfeil. Når hun sammenlignet strømkostnadene med egen omgangskrets tilsa dette at hennes strømfaktura var rimelig avregnet.   

Klager anfører at faktureringsfeilen skyldes selskapet og at selskapet må bære ansvaret for den.   

Tensio TS AS viser til at klager har vært registrert som kunde på det aktuelle målepunktet i perioden fra 01.09.2020 til 31.12.2021. Da klagers forbruk skulle sluttfaktureres ved utflytting den 31.12.2021 ble det avdekket at nettleien på målepunktet ikke hadde blitt fakturert i løpet av den perioden klager hadde vært registrert som kunde på målepunktet. Årsaken til dette var en feil i selskapets fakturagrunnlag i forbindelse med et kraftleverandørbytte den 18.10.2020 da klager gikk fra leveringspliktig kraftleveranse til ordinær kraftleveranse.   

Innklagede viser til at det har tatt klagers krav om kompensasjon for manglende fakturering delvis til følge ved å redusere etterfakturert krav med 25 % i henhold til nemndspraksis. Selskapet mener at dette er en rimelig kompensasjon, og bestrider at klager har krav på mer.  

Selskapet tilbakeviser at klager har vært i aktsom god tro og anfører at nettleiedelen av en strømfaktura er en vesentlig del av totalkostnaden for strømutgiftene. Det peker på at det av fakturaene fra kraftleverandøren skal gå fram hva som faktureres og at det i dette tilfellet kun er strømleveranse som er fakturert.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av nettleie etter faktureringsfeil.  

Etter standard nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling likevel ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

Det er i denne saken klart at det foreligger en faktureringsfeil som kan tilskrives innklagede, Tensio TS AS. Selskapet har erkjent at det var en feil i deres fakturagrunnlag og at dette medførte at det ikke ble fakturert for nettleie i de løpende fakturaene som klager mottok. Slik nemnda forstår Tensio TS AS, skulle nettleien faktureres ved gjennomfakturering gjennom klagers kraftleverandør. 

Spørsmålet er om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at hun ikke ble fakturert for nettleie. Klager har vist til at hun var uerfaren med avtaler om leveranse av nettleie og kraft, samtidig som faktureringsbeløpet varierte. Hun mener hun ikke burde ha forstått at nettleie manglet på de fakturaene hun mottok fra kraftleverandøren. Slik nemnda ser det, kan ikke disse forholdene alene tilsi at klager var i aktsom god tro. Elklagenemndas sekretariat har imidlertid oppfordret Tensio i brev av 24.05.22 til å legge frem kopi av utsendte fakturaer i tvisteperioden, hvilket ville belyse de fakturaene der nettleien ble utelatt. Dette er ikke innkommet. Selv om fakturaene til klager er utstedt av kraftleverandøren i henhold til avtale om gjennomfakturering, mener nemnda at innklagede står nærmest til å fremlegge disse når kraftleverandøren innfordrer krav om nettleie på Tensio TS AS' vegne. Når selskapet ikke fremlegger denne dokumentasjonen, mener nemnda under noe tvil at den bevistvil som foreligger om hvorvidt klager var i aktsom god tro må gå ut over innklagede.

Nemnda legger på denne bakgrunn til grunn at klager har vært i aktsom god tro om faktureringsfeilen, og at Tensio TS AS derfor ikke har rett til å etterfakturere den ikke-fakturerte nettleien som saken gjelder.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 21. november 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Gry Pedersen, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.