Sak: 22-511 Klage vedrørende avtalevilkår– Skandiaenergi Omsetning AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at han hadde betalt for mye, og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at garanti ikke var overholdt. Klager hevdet at Skandiaenergi Omsetning AS ikke har overholdt avtalen med tilbud om betalingsfritak fire ganger per år, og krevde derfor at kostnadene knyttet til dette ble kreditert. Klager påpekte at selskapet har drevet misvisende markedsføring. Skandiaenergi Omsetning AS anførte at det ble inngått avtale om produktet kalt "Topp 3-Garanti", også kalt "Innkjøpspris med pristak og betalingsfritak". Skandiaenergi Omsetning AS har tilbudt klager å kreditere det han har betalt for både pristak og betalingsfritak fra oppstart og frem til opphør. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Skandiaenergi Omsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk:   

17.09.19 – Kundeforhold opprettet.

Krav: Klager hevder at han har betalt for mye, og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på fakturerte priser og hevder at garanti ikke er overholdt. Klager hevder at han har betalt for mye, og krever det overskytende tilbakebetalt.   

Klager anfører at tilbud om betalingsfritak ble avslått i forbindelse med avtaleinngåelsen. Klager krever derfor at kostnader knyttet til denne tilleggstjenesten krediteres.  

Klager anfører at han inngikk avtale om pristak. Klager hevder at selskapet ikke har overholdt avtalen med tilbud om betalingsfritak fire ganger per år, og krever derfor at kostnader knyttet til også denne tilleggstjenesten krediteres.    

Klager hevder at selskapet har drevet misvisende markedsføring. Klager peker på at det var fremlagt i markedsføringen at det var påslaget per kWh som hadde topp 3-garanti, og at dette var årsaken til at han inngikk avtalen. Klager mener at selskapets markedsføring har vært misvisende når garantien bare gjelder for det faste prispåslaget. Klager har vist til totale påslag fra andre selskaper for å vise at innklagede i alt var dyrere enn andre som selskapet kan sammenliknes med. 

Skandiaenergi Omsetning AS viser til at klager ble kontaktet den 17.09.19 og ble tilbudt avtalen "Topp 3-Garanti", også kalt "Innkjøpspris med pristak og betalingsfritak".  

Selskapet informerer at de ikke lenger har tilgang til lydfil eller SMS-aksepten fra september 2019.

Innklagede informerer at klagers garanti sikrer at faste månedspåslag skal være en av de tre rimeligste i markedet for avtaletypen spotpris. Garantien måles mot en representativ liste over de tjue antatt største leverandørene i markedet som leverer spotpris ved årets begynnelse, og gjelder for et helt kalenderår. Selskapet påpeker at de alltid sender informasjon om strømavtalen i god tid før oppstart.

Selskapet har tilbudt klager å kreditere det han har betalt for både pristak og betalingsfritak fra oppstart og frem til opphør den 27.07.22.

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Klager har inngått en strømavtale kalt "Topp 3-Garanti", også kalt "Innkjøpspris med pristak og betalingsfritak". Klager anfører at prisgarantien er misvisende når den ifølge innklagede kun gjelder fastbeløpet og ikke påslaget per kWh. I sum er påslaget høyt sammenliknet med andre.  

Nemnda bemerker at selskapet verken har fremlagt avtalevilkårene eller dokumentasjon som belyser hvilke opplysninger som ble gitt ved avtaleinngåelsen. Selskapets bestillingsbekreftelse er fremlagt, men der opplyses det at klager får "strøm til innkjøpspris" og at "[d]u får den samme prisen som vi kjøper inn strømmen for på den nordiske kraftbørsen Nordpool". Isolert sett skulle dette tilsi at klager ble tilbudt et kostpris-produkt, men det er likevel enighet mellom partene om at det ble gitt en "Topp 3-garanti". Spørsmålet er hva som lå i denne garantien. Når det ikke er ført bevis som underbygger nærmere hva garantien gikk ut på, legger nemnda til grunn at garantien innebar at produktet skulle være blant de tre rimeligste spotpris-produktene på markedet. Selskapet har imidlertid anført at garantien kun gjaldt et påslagselement – det faste påslaget – og ikke påslaget per kWh, som i praksis er minst like viktig for kunder. Nemnda kan ikke se at denne forståelsen har grunnlag i de fremlagte dokumenter, og mener videre at denne garantien i så fall er villedende, jf. markedsføringsloven §§ 8–9. 

Klager har krevd erstatning med grunnlag i at garantien ikke er overholdt. Nemnda kan ikke se at det er dokumentert noe konkretisert tap hos klager for perioden, og finner ikke at saken ligger slik an at nemnda kan gi føringer for hvilken konsekvens garantiuttalelsen skal ha. 

Klagen gjelder for det annet kostnader til betalingstjenestene pristak og betalingsfritak. Klager har gjort gjeldende at han ga uttrykk for at han ikke ønsket tjenesten betalingsfritak, og selskapet har ikke ført bevis som motsier dette. Klager gjør videre gjeldende at han ikke har mottatt tjenesten pristak som forutsatt, og selskapet har heller ikke ført bevis som motsier dette. Nemnda legger derfor klagers anførsler til grunn, og finner at klager har rett til å få kreditert kostnadene til dette. Nemnda bemerker at innklagede har fremsatt et forlikstilbud om å kreditere kostnadene for pristak og betalingsfritak for hele avtaleperioden, vel å merke dersom lager trakk klagen til nemnda. Nemnda konkluderer med at klager har krav på slik kreditering som selskapet har tilbudt og som han har krevd knyttet til tilleggstjenestene.  

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold. 

Oslo, 12. desember 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.