Sak: 06-163 Klage vedrørende ustabile strømleveranser – Krav om erstatning av ødelagt elektrisk utstyr

Saken gjaldt utstabile strømleveranser til bolig og krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr med kr 58.604,-.

Klager krevde også at innklagede måtte utbedre nettet omgående til normal spenning for å unngå videre skader. Siden de flyttet inn i området i 2000 hadde klager vært plaget av ustabil spenning. Lyspærene måtte byttes hele tiden og hvitevarene gikk i stykker. Motorene i hvitevarene ble brent og det var ikke regningssvarende å reparere. Datakort i varmepumpe var brent og årsaken ble sagt å være hyppige strømbrudd. Klager hevdet at innklagede har ansvar i henhold til Standard Nettleieavtale § 12 da de har vært klar over situasjonen siden klager flyttet inn uten at forholdene var blitt bedre. Klager hadde overspenningsvern i sikringsskap og lynavleder på fjellet i nærheten samt ekstra overspenningsvern i kontakter til varmepumpe, datamaskin, TV og telefon.

Innklagede hevdet det ikke var årsakssammenheng mellom defekt utstyr og spenningskvaliteten. Innklagede hevdet videre at spenningen hele tiden hadde ligget innenfor leveringsbetingelsene. Innklagede viste til at det før 2004 var registrert en noe høy spenning på 247 V. Spenningen på transformatoren ble da justert ned til 236 V. Nivåene var begge innenfor betingelsene. De avbrudd med inn- og utkoblinger som var registrert har vært normale uten andre registrerte hendelser i nettet.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom innklagedes handlinger og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

Slik denne saken var belyst, la nemnda til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom spenningen i nettet og skaden. Nemnda la til grunn at spenningen lå innenfor leveringsbetingelsene og at elektrisk utstyr må tåle forskriftsmessig spenning. Nemnda la til at det mer sannsynlig var andre årsaker til klagers skader. Når det ikke foreligger årsakssammenheng mellom spenningen i nettet og skader hos klager, fører det til ansvarsfrihet for innklagede.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 7. mai 2007