Sak: 06-37 B Klage vedrørende mangelfull strømleveranse - Krav om prisavslag på nettleien

Spørsmål om gjenopptakelse.

En avsluttet sak kan gjenopptas når det opplyses en ny kjensgjerning eller skaffes frem et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, etter nemndas mening med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse. 
 

Etter nemndas vurdering var det i dette tilfellet ikke grunnlag for å ta saken opp til ny behandling, idet det ikke forelå nye opplysninger eller kjensgjerninger. I nemndas vedtak ble det imidlertid ved en inkurie skrevet 3 måneders utbedringstid i stedet for 1 måneds utbedringstid. Ved vurderingen bygget nemnda på 1 måneds utbedringstid. Begjæringen om gjenopptakelse ble således ikke tatt til følge.