Innhold

Sak: 07-128 Klage vedrørende avslag på krav om egenandel etter skade på fritidsbolig pga strømbrudd

Spørsmål om erstatningsansvar.

Skade ble oppdaget 01.04.07 og må ha skjedd mest sannsynlig den 24.02.07. Klager måtte skifte overspenningsvern og tilknytningsledning som var delvis smeltet etter strømbrudd i nettet. Klager viste til at andre abonnenter sa at det var svært ustabil strømforsyning med flere kortere påkoblinger i det aktuelle tidsrommet. Klager antok en mulig årsak til overspenning var at en eller flere påkoblinger av strøm kan ha skjedd mens deler av ledningsnettet har ligget til jord. Klager viste til at både jordjording og sjøjording er tillatt. Klager pekte på at om innklagede hadde montert overspenningsvern ville dette forhindret skaden og at god endejording av kretsen sannsynligvis ville ha terminert overspenning. Klager hevdet at deler av ledningsnettet og stolpene var svært gamle og at redusert linjeryddig og kvalitet på stolper var hovedårsak til nedfall av ledninger.

Innklagede mente skaden sannsynligvis oppsto en gang mellom den 24. og 25.02.07. Skaden skyldtes helt klart en overspenning inn i klagers anlegg og dette representerte en mangel av innklagedes levering. Innklagede påsto at de forhold som medførte kontraktsbruddet har sin bakgrunn i forhold utenfor deres kontroll. Innklagede viste til at det på én dag falt over 300 % mer snø enn normalt, 40 – 60 cm tung og våt snø. I tillegg var det temperaturforhold som ga minst 10 cm med is rundt linjene. Selv en ny linje med stålkabler tålte ikke denne belastningen. Innklagede viser til at linjene som gikk i sjøen var fra 1965 og 1992 og tilhørende master ble byttet i 1990. På øya var det fasebrudd på linje fra 1984. Alderen på mastene er ukjent. Et nett som er 40 år er normalt ikke gammelt. Innklagede registrerte at det var jordfeil på to linjer samtidig den 24.02.07. I dette tilfellet var det stor sannsynlighet for at feilstrømmen gikk i sjøen. I de fleste tilfellene fra området der klager har hytte ble skadene større fordi hyttene hadde lagt jordingen ut i sjøen. Overspenningsvern vil normalt ikke hjelpe for denne type feil fordi det er umulig å forutsi hvilken vei strømmen vil gå. Innklagede hadde montert overspenningsvern flere steder for å beskytte mot lynstrømmer, men disse ville heller ikke ha hatt innvirkning på slike spesielle jordfeil som det var her. I noen tilfeller kunne de heller forverret situasjonen. Innklagede tilbakeviste påstand om manglende linjerydding og vedlikehold. Innklagede tilbakeviste også påstand om at god endejording ville terminert overspenningen. Innklagede hevdet disse ekstremværforhold og følgene av en slik dobbel jordfeil var forhold utenfor deres kontroll.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det i tillegg foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

Slik denne saken var opplyst, fant nemnda at innklagede hadde sannsynliggjort at ekstreme værforhold førte til feilen i nettet som igjen førte til strømbrudd hos klager. Nemnda la til grunn at innklagede hadde godtgjort at feilen lå uten for deres kontroll og følgelig ikke hadde ansvar.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 3. desember 2007