Innhold

Sak: 07-146 Klage vedrørende strømbrudd på hytte – Krav om erstatning for økonomisk tap

Saken gjaldt ansvar for tap etter strømbrudd.

Klager fant hytta strømløs og mat i fryser og kjøleskap var ødelagt og måtte kastes. Strømbruddet skyldtes feil i kortslutningsvernet i toppen av stolpen utenfor eiendommen. Klager mente innklagede burde ha en vedlikeholdsfrekvens av linjenettet med et visst nivå av proaktivitet og ikke et som baserer seg på reparasjon først når kunder melder fra om at strømbrudd har oppstått.

Innklagede viste til at kortslutningsvernet var brent og hadde brutt strømmen til hytta. Da kortslutningsvernet i stolpen ble montert var materiellet som ble benyttet godt utprøvd og en etablert måte å utføre dette på. Hva som var den egentlige rotårsaken til feilen, kunne ikke innklagede være konkrete om, da feilen var reparert og ødelagte komponenter var kastet. Innklagede viste til at svikt i forsyningen ikke ville bli oppdaget uten at kunden gir beskjed.

Vedrørende vedlikehold viste innklagede til at det ikke var gitt signaler fra DSB om at innklagedes opplegg for drift og vedlikehold av nettet ikke var tilfredsstillende og i henhold til forskriftene.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det i tillegg foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

Slik denne saken var opplyst, fant nemnda at innklagede ikke hadde sannsynliggjort at forsinkelsen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll. Nemnda la til grunn at det var en komponent i stolpen som sviktet. Nemnda la vekt på at den defekte komponenten var innklagedes eiendom og at etablering, drift og vedlikehold av nettet var innklagedes ansvar. I denne konkrete saken la nemnda videre til grunn at slik teknisk svikt i ledningsnettet var innenfor innklagedes kontrollsvære ved at de kunne ha kontrollert komponenten. Innklagede ble følgelig ansvarlig for klagers økonomiske tap.

Nemnda anbefalte at klager får sitt økonomiske tap på kr 3.533,- dekket. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 20. desember 2007