Innhold

Sak: 07-47 Klage vedrørende bortfall av strøm med skade i fritidsbolig til følge

Saken gjaldt to forhold. Spørsmål om erstatningsansvar etter strømbrudd og spørsmål om refusjon av nettleiens fastavgift i en periode uten strømforsyning.

Klager fikk ikke varsel om strømbortfallet og hun oppdaget bortfallet først tre måneder etter hendelsen. Klager ble gjennom media orientert om strømbruddet og at alle berørte abonnenters anlegg var uten strøm. Noen dager senere ble det orientert om at de berørte hadde fått strømmen tilbake. Det viste seg ikke å være tilfelle for hennes vedkommende. Strømbruddet gjorde at en liten taklekkasje utviklet seg til en betydelig vannskade ettersom ovnsvarme ikke tørket opp rommet. Skaden ble dekket av forsikringsselskapet. Klager hevdet innklagede handlet uaktsomt ved at de ikke varslet henne og krevde forsikringsselskapets egenandel dekket. Klager krevde også fastleddet i nettleien refundert for de tre månedene uten strømforsyning.

Innklagede viste til at et spesielt isingsproblem på linjene førte til strømbrudd for mange i området. Orientering om dette ble gitt i media. Innklagede kontrollerte alle berørte abonnenters anlegg etter reparasjonene, men dessverre ble det ikke oppdaget at klagers fritidsbolig ikke hadde fått tilbake strømmen. Da innklagede tre måneder senere fikk melding fra klager om bortfall av strømforsyningen til fritidsboligen, ble feilen rettet på kort tid. Innklagede avviste krav om økonomisk kompensasjon og erstatning i henhold til § 12-1 og avviste at de handlet uaktsomt i henhold til § 12-2.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger fant nemnda sannsynliggjort at det var årsakssammenheng mellom feilen i nettet og skaden hos klager. Nemnda fant videre sannsynliggjort at det var ising som var årsaken til feilen i nettet. Årsaken til feilen lå således utenfor innklagedes kontroll, og innklagede var ikke ansvarlig for klagers tap.

Nemnda kunne ikke se at det var grunnlag for å refundere nettleiens fastledd for de tre månedene klager var uten strømforsyning, da denne del av nettleien påløper uavhengig av forbruk.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 8. oktober 2007