Innhold

Sak: 07-72 Klage vedrørende strømbrudd – Krav på erstatning av forsikringens egenandel

Spørsmål om erstatningsansvar etter feil i nettet.

Etter sommerferie kom klager hjem til strømløst hus og tint fryser. Klager trodde først det kunne være feil i eget anlegg og tilkalte elektrofirma. Søk viste at det ikke var feil i hans installasjon, men feil ble lokalisert i innklagedes jordkabel som er stikkledning kun for klager. Det var uklart når bruddet oppsto. Ødelagt mat til en verdi av kr 8.533,- i tint fryser var erstattet av forsikringsselskapet. Klager krevde forsikringens egenandel på kr 3.000,- dekket. Innklagede nettselskap ble kontaktet og de etablerte provisorisk strømforsyning samme dag.

Innklagede tilbakeviste ansvar for klagers indirekte tap som følgeskade av ødelagt mat i tint fryser og viste til at nettselskapet kun er ansvarlig for indirekte tap dersom det er utvist uaktsomhet. Innklagede hevdet det i denne saken ikke hadde vært utvist uaktsomhet. Innklagede viste også til at feilen ble utbedret samme dag de mottok melding om feil og innklagede anså det for å være innen rimelig tid feilens årsak tatt i betraktning. Innklagede viste til at det er ingen annen mulighet for varsel til nettselskapet ved feil som kun berører en enkelt kunde og feilen ikke kan observeres på annen måte enn ved visitering i installasjonen, enn ved varsel fra eier/bruker. Innklagede hadde erstattet klagers kostnad på kr 1.500,- for regning fra egen installatør, men avviste krav om dekning av forsikringens egenandel.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

Slik denne saken var belyst la nemnda til grunn at det var årsakssammenheng mellom feilen i nettet og skaden hos klager. Nemnda la videre til grunn at innklagede ikke i tilstrekkelig grad hadde godtgjort at årsaken til feilen i nettet lå utenfor deres kontroll. Ut i fra ovenstående kom innklagede i ansvar i henhold til alminnelige kontrollansvarsregler og erstatningsrett og måtte erstatte klagers egenandel.

Nemnda anbefalte at klager får forsikringens egenandel dekket. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 3. september 2007