Sak: 15-095 Klage vedrørende strømavbrudd – krav om erstatning for skade på elektrisk utstyr – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt erstatning for skade på trafo i heis som følge av strømbrudd. Klager krevde utgifter dekket for utbedring av skade på trafo i heis etter strømbrudd i transformatorstasjon. Klager viste til at heisleverandøren foretok service på heisen bare 10 dager før strømbruddet og at det da ikke ble funnet feil ved strømforsyningen samt at heisleverandøren mente det var nærliggende å anta årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på heisens trafo. Lyse Elnett AS viste til at det var kortslutning i en bryter i en transformatorstasjon på høyspenningsnettet og at det ikke ble registrert spenningsnivå utenfor de krav som stilles til spenningskvalitet i forbindelse med ut- og innkobling. Lyse Elnett hevdet det ikke forelå årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden hos klager og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for skade på trafo i heis som følge av strømbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13. Forskrift om leveringskvalitet, kapittel 3.

Historikk

23.03.15 – Strømbrudd

Krav

Klager krever dekket utgifter for utbedring av skade på strømforsyning i heis med kr 12 352,50.

Partenes anførsler

Klager viser til at strømforsyning i heis ble defekt som følge av overspenning etter at en av nettselskapets transformatorstasjoner feilet og forårsaket et strømbrudd 23.03.15.

Klager viser til at heisleverandøren foretok service på heisen bare 10 dager før strømbruddet. Det ble da ikke funnet feil ved strømforsyningen. Klager viser også til at heisleverandøren mener det er nærliggende å anta årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden på heisens trafo og at skaden oppsto som følge av overspenning. Klager nevner at sameiets heis befinner seg under 20 m fra transformatorstasjonen noe som øker sannsynligheten for årsakssammenheng.

Klager tilbakeviser påstand om at spenningen kom tilbake momentant og med normalt nivå ved innkobling. Klager hevder at det ble opplyst at nettselskapets transformatorstasjon eksploderte og at hendelsen ikke kan likestilles med ut- og innkobling lokalt i en installasjon.

Lyse Elnett AS viser til at det var kortslutning i en bryter i en transformatorstasjon på høyspenningsnettet (50 kV). Denne ligger ca. 4,3 km i luftlinje fra kunden og forsyner andre transformatorstasjoner som nedtransformerer til 22 kV, som – via distribusjonsnettet – igjen forsyner nettstasjonen i sameiet.

Lyse Elnett hevder det ikke foreligger årsakssammenheng mellom strømbruddet og skaden hos klager. Lyse hevder det ikke ble registrert spenningsnivå utenfor de krav som stilles til spenningskvalitet i forbindelse med ut- og innkobling. Selskapet viser også til at det ikke var feil på andre deler av høyspenningsnettet knyttet til de aktuelle transformatorstasjonene den dagen skaden skjedde, og at det heller ikke var feil på nettstasjonen som forsyner klagers bygg. Lyse mener at elektrisk utstyr og installasjoner skal tåle å bli spenningsatt og at det er påregnelig med ut- og innkoblinger i nettet. Lyse viser også til at samme nettstasjon forsyner to heiser i sameiet, og at bare den ene er skadet. Det opplyses også at selskapet ikke har mottatt andre meldinger om skader.

Lyse Elnett avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatning for skade på strømforsyningsenhet i heis som følge av strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det mest sannsynlig ikke årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet.

Nemnda legger vekt på at det var en annen heis i sameiet som ikke fikk skade og antar at den skadde heisen kan ha vært ekstra sårbar med en latent feil som kan ha utløst skaden. Nemnda legger også vekt på at det i følge fremlagte oppslag i media var flere tusen abonnenter som ble rammet av strømbruddet, samtidig som Lyse har opplyst at man ikke har mottatt noen andre meldinger om skader.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Lyse Elnett ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 26. oktober 2015

Frode Støle, leder Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Ola Bergheim, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.