Sak: 15-100 Klage vedrørende refusjonskrav – trefall som førte til at inntaksledningen ble revet ut av husveggen – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt dekning av elektrikerregning etter trefall over linja. Klager krevde hele elektrikerregningen på kr 8 256,50 dekket av Agder Energi Nett AS etter at trefall førte til at inntaksledningen ble revet ut av husveggen og huset var strømløst i flere timer. Agder Energi Nett AS viste til at årsaken til skaden mest sannsynlig skyldtes kraftig snøfall. De dekket den del av elektrikerregningen som gjaldt ISO klemmer, montørkostnader og arbeidsbil med kr 3 032,50. Øvrige kostnader for reparasjon i husveggen ble avvist. De viste til at treet sto langt utenfor ryddebeltet og hevet årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Nemnda la til grunn at årsaken til skaden på utenfor Agder Energi Netts kontroll og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder dekning av elektrikerregning etter trefall over linja.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 0g 13.

Historikk

21.01.15 – Strømbrudd

Krav

Klager krever hele elektrikerregningen på kr 8 256,50 dekket av AEN.

Partenes anførsler

Klager viser til at trefall førte til at inntaksledningen ble revet ut av husveggen og huset var strømløst i flere timer. Klager har mottatt elektrikerregning på kr 8 256,50 hvorav AEN har dekket kr 3 032,50.

Klager viser til at treet som falt sto 200 meter fra huset og ikke på hans eiendom. Klager hevder AEN er erstatningsansvarlig for den skaden som oppsto av trefallet og krever hele elektrikerregningen dekket av AEN.

Agder Energi Nett AS viser til at årsaken til skaden mest sannsynlig skyldtes kraftig snøfall. AEN dekker den del av elektrikerregningen som gjelder ISO klemmer, montørkostnader og arbeidsbil med kr 3 032,50. Øvrige kostnader på kr 5 223,50 gjelder for reparasjon i husveggen som AEN hevder klager selv er ansvarlig for.

AEN kom raskt til stedet og treet ble fjernet og det ble hengt opp ny stikkledning. AEN viser til at klager selv måtte ta kontakt med elektriker for å få reparert det som var ødelagt i og innenfor veggen, blant annet hovedsikringene.

AEN viser til at treet sto langt utenfor ryddebeltet og hever årsaken til skaden var utenfor deres kontroll og avviser å dekke klagers restkrav på kr 5 223,50.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder dekning av elektrikerregning etter trefall over linja.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at Agder Energi Nett AS har godtgjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll ut i fra at treet som falt sto utenfor ryddebeltet. Selskapet blir ut fra dette ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.