Sak: 16-124 Klage vedrørende overspenning – krav om dekning av forsikringens egenandel – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen havarert. Klager mente at Eidsiva har ansvar for rydde sine linjer tilstrekkelig, selv om treet stod utenfor ryddebeltet. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med overspenning.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. Standard tilknytningsvilkår § 4-1. Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg (FEF 2006) § 6-4.

Historikk

10.12.15 – Trefall over Eidsiva Nett AS sitt linjenett som førte til overspenning hos klager.

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 4 000 dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at på grunn av overspenning den 10.12.15 ble varmepumpen havarert. Den havarerte varmepumpen ble kjøpt og montert i oktober 2009. Siden da har det vært utført ettersyn og kontroll av varmepumpen hvert annet år.

Klager hevder at nettselskapet har et ansvar for å rydde sine linjer tilstrekkelig, selv om treet stod utenfor ryddebeltet. Klager sier at dette uhellet medførte skader på el-utstyr hos mange nettkunder i området.

Klager krever forsikringens egenandel dekket.

Eidsiva Nett AS (Eidsiva) viser til at feilsituasjonen var både i Eidsiva sitt distribusjonsnett og regionalnett. Feilen oppsto på den kombinerte 66 kV og 11 kV linjen Biri - Viflat. Et tre blåste over 66 kV linjen og førte til at en av fasene på denne linjen ble slått ned og kom i berøring med 11 kV linjen som går i samme trase/stolperekke. Berøringen mellom linjene medførte at det i en veldig kort periode kunne bli forhøyet spenning på det elektriske anlegget til enkelte kunder som er forsynt fra 11 kV linjen. Eidsiva hevder at det på det aktuelle tidspunkt var sterk vind med ekstra sterke vindkast som medførte at treet blåste over linjen.

Eidsiva viser til FEF 2006 § 6-4 som regulerer minste direkteavstand til trær/vegetasjon. Eidsiva sier at de har vært på stedet og gjort oppmålinger. Eidsiva hevder at det aktuelle treet sto utenfor det forskriftspliktige ryddebeltet.

Eidsiva opplyser at det var ca. 4 239 kunder som hadde avbrudd i kortere eller lengre tid ifm. hendelsen.

Eidsiva hevder at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med overspenning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor deres kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden.

Det er uomtvistet at et tre blåste over 66 kV linjen og førte til at en av fasene på denne linjen ble trykket ned og det ble elektrisk overslag via trestammen med 11 kV linjen som går i samme trase/stolperekke.

Nemnda viser til sak 16-072 behandlet 29. august 2016. Nemnda kom i den saken frem til at det ikke var grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak lå utenfor nettselskapets kontroll. Det vises til begrunnelse for dette i selve vedtaket. I sak 16-072 avviste også nemnda etter en drøfting at nettselskapet kunne være erstatningsansvarlig etter produktansvarsloven.

På denne bakgrunn kan nemnda ikke anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 21. november 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.