Sak: 16-213 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Skånevik og Ølen Kraftlag SA

Saken gjaldt tvist om overspenning og krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektrisk utstyr dekket. Klager krevde også for tort og svie, samt at krav om nettleie frafalles. Klager hevdet at det har vært overspenning levert hans bolig over lengre tid. Skånevik og Ølen Kraftlag SA viste til at de ikke på noe tidspunkt er funnet feil på deres nett som indikerer at det skulle gi livsfarlige overspenninger på klager sitt anlegg. Skånevik og Ølen Kraftlag SA avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om overspenning og krav om erstatning.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. Forskrift om Leveringskvalitet § 2-5.

Historikk

08.01.14 – Klager kontaktet Skånevik Ølen Kraftlag SA (SØK) vedr. overspenning

01.03.14 – 09.03.14 – E-verket målte spenningskvalitet i nettstasjonen.

30.04.15 – SØK v/Det lokale Eltilsyn (DLE) gjennomførte tilsyn på klagers anlegg.

12.09.15 – 17.09.15 – E-verket målte spenningskvalitet i nettstasjonen.

Krav

Klagers samlede krav er kr. 30 505 fordelt slik:

Ny vannpumpe kr. 10 106

Ny oppvaskmaskin kr. 6899 inkl. levering

Installasjon kr. 3 500

Tort og svie kr. 10 000

Klager krever også at krav om nettleie frafalles fra 08.01.14 til feilen utbedres.

Partenes anførsler

Klager hevder at det har vært overspenning på over 500 Volt som har vært levert hans bolig over lengre tid. Klager sier at overspenningene ble målt av et vekselstrømapparat. Klager mener at slik overspenning er livsfarlig og brannfarlig, og derfor er boligen fraflyttet fra 01.06.14, da klager hevder at SØK har unnlatt å gjøre noe for å finne eller utbedre feilen.

Klager viser til DLEs tilsynsrapport og hevder den bekrefter at det ikke er feil på hans anlegg. Klager sier at det kom fram at feilen skyldtes induktive belastninger fra en nabo sitt anlegg som er tilkoblet samme transformator og som transformatoren ikke kan håndtere uten uønskede overspenninger. Klager mener at SØK ikke har gjort noe med disse opplysningene.

Klager hevder at SØK ved flere anledninger har lovet å installere kontinuerlig spenningsmåler på anlegget uten at dette er gjort.

Klager mener at det har tatt urimelig lang tid, over 2 år, uten at noe effektivt er gjort med å finne ut og utbedre feilen.

Klager sier at erstatning av de ødelagte gjenstandene ikke har vært mulig da SØK ikke har utbedret overspenningen. Klager har derfor lagt ved kostnadsoversikt ved montering og kjøp av nye gjenstander. Klager opplyser at det ødelagte utstyret var 2-3 år gammelt.

Klager krever utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket, samt erstatning for tort og svie. Klager krever også at krav om nettleie frafalles fra 08.01.14 til feilen utbedres.

Skånevik og Ølen Kraftlag SA (SØK) viser til at de ikke på noe tidspunkt er funnet feil på deres nett som indikerer at det skulle gi livsfarlige overspenninger på klager sitt anlegg. Det ble utført et tilsyn fra DLE uten at feil ble funnet på anlegget.

SØK viser til at det er foretatt 2 målinger av spenningskvaliteten i nettstasjonen, samt måling og kontroll på klagers inntak, uten at feil er blitt funnet.

SØK mener at en befaring med kunden kunne løst det hele. SØK sier at det er presisert at de må kontaktes når eiendommen er bebodd, slik at de kan montere utstyr for måling/logging av kundens spenningsnivå. SØK sier at de ikke har fått tilgang til dette. SØK avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om overspenning og krav om erstatning.

Saken ble utsatt i nemndsmøter 17.10.16 og 21.11.16 idet nemnda ønsket ytterligere opplysninger og dokumentasjon i saken. Skånevik og Ølen Kraftlag SA har i e-poster av 25.11.16 og 05.12.16 kommet med supplerende merknader.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Nettselskapets ytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med kunde, jf. § 12-2. Det fremgår av forskriftens § 2-5 at "Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen refererer til."

Hvorvidt det var en mangel ved selskapets ytelse, beror på en konkret vurdering. Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at det har vært en mangel ved selskapets ytelse.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at målingene som innklagede har dokumentert, viser en spenning i måleperioden som tilfredsstiller kravene i forskrift om leveringskvalitet. Nemnda bemerker imidlertid at innklagede burde ha foretatt slike målinger på et tidligere tidspunkt.

Klager anfører at det har vært overspenning på over 500 V som har vært levert hans bolig over lengre tid. Videre sier klager at det har vært induktive belastninger fra naboens anlegg. Skånevik og Ølen Kraftlag SA tilbakeviser klagers anførsler og viser til at det ikke på noe tidspunkt er funnet feil på deres nett.

Etter nemndas vurdering er de måleresultater og den registreringsenheten klager viser til i sine anførsler ikke tilstrekkelige for å sannsynliggjøre overspenninger. Registreringsenhetensprimære formål er et helt annet enn å måle spenningen i nettselskapets leveranse til klagers installasjon. Nemnda har vurdert klagers anførsel om at Skånevik og Ølen Kraftlag SAs måleinstrument Medcal NT ikke er egnet til å dokumentere manglende leveringskvalitet. Nemnda er ikke enig i dette, og viser til at dette instrumentet er et av de mest brukte måleinstrumentene i bransjen for dette formålet. Måleresultater fra dette instrumentet kan benyttes som dokumentasjon i ft. om kravene i forskriften er oppfylt overfor NVE.

Nemnda bemerker for øvrig at de øvrige momenter klager har pekt på, som for eksempel store induktive belastninger hos naboen, typisk vil medføre lavere spenning og ikke overspenning hos klager.

Etter dette kan nemnda ikke se at det er sannsynliggjort noen mangel ved ytelsen som var årsak til skaden på det elektriske utstyret hos klager, og anbefaler derfor ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 12. desember 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.