Innhold

Sak: 14-163 Klage vedrørende strømutkopling og spenningsfall – Krav om erstatning for skade på varmepumpe – Sykkylven Energi AS

Saken gjaldt erstatning for skade på varmepumpe. Klager hevdet svært lav spenning mellom to strømavbrudd forårsaket skader på varmepumpe og krevde regning fra installatør dekket. Sykkylven Energi AS viste til at årsaken til utkoblingene var feil i overliggende nett og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for skade på varmepumpe.

Regelverk

Standard Netteleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk

18.04.13 – To strømutkoplinger med total varighet vel 1½ time. Det gikk 9 sekunder mellom innkopling og ny utkopling.

Krav

Klager krever regningen fra installatør dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder svært lav spenning mellom de to avbruddene forårsaket skader på varmepumpe. Klager tilkalte elektroinstallatør og legger vekt på hans uttalelse om at varmepumpen ikke tålte perioden med lav spenning mellom de to strømbruddene.

Klager opplyser at anlegget er utstyrt med overspenningsvern og jordfeilvern. Klager opplyser at varmepumpen ble tatt i bruk i 2008 da huset var nytt.

Regningen til installatør lød på kr 10 977,50. Klager krever erstatning.

Sykkylven Energi AS viser til at de to utkoblingene varte vel 1½ time. Årsaken til utkoblingene var feil i overliggende nett. Sykkylven Energi kunne ikke påvirke forløpet eller gjenoppretting etter utkoplingene.

Sykkylven Energi AS avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatning for skade på varmepumpe.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at det ikke er dokumentert årsakssammenheng mellom utkoblinger eller lav spenning i nettet og klagers skade. Nemnda legger vekt på at det, etter det opplyste, ikke er innmeldt skader fra andre kunder i samme tidsrom. Dette styrker sannsynligheten for at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade.

Ut fra dette er det er Sykkylven Energi AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 19. september 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.