Innhold

Sak: 14-211 Klage vedrørende erstatningsansvar for skade påført kabel – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt erstatningsansvar for skade påført nettselskapets kabel. Klager avviste krav for reparasjon av kabel og hevdet at før graving hadde en representant fra Lyse uttalt seg og vist kart over området. Det ble ikke opplyst om kabelen og klager antok da at det området han skulle grave i var fritt for kabler. Det viste seg at det likevel var en kabel der. Lyse Elnett AS viste til at klager ikke hadde sendt gravemelding eller bestilt kabelpåvisning før gravearbeidet ble påbegynt. Lyse Elnett AS var ukjent med at en representant fra selskapet hadde besøkt klagers tomt. Lyse mente klager var erstatningsansvarlig for skaden han påførte nettselskapets kabel. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar for skade påført nettselskapets kabel.

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-8 og 3-9.

Historikk

06.05.04 – Klager meldte om at han hadde skadet en kabel.

Krav

Klager avviser krav for reparasjon av kabel.

Partenes anførsler

Klager skulle legge stikkledning (kabel) til ny bolig. Klager hevder at før graving uttalte en representant fra Lyse seg og viste kart over området. Det ble ikke opplyst om kabelen verken muntlig eller ved kart. Klager antok da at det området han skulle grave i var fritt for kabler.

Ved graving var det likevel en kabel i området som ble skadet. Kabelen var umerket og tilkoplet gatelys.

Klager bestrider krav for reparasjon av graveskade på kabel.

Lyse Elnett AS viser til at klager ikke hadde sendt gravemelding eller bestilt kabelpåvisning før gravearbeidet ble påbegynt.

Lyse Elnett AS er ukjent med at en representant fra selskapet har besøkt klagers tomt.

Lyse Elnett AS er av den oppfatning at klager ikke har innhentet nødvendig dokumentasjon før gravearbeidet ble påbegynt og at skaden ville vært unngått dersom han hadde sendt gravemelding og bestilt påvisning.

Lyse Elnett AS mener klager er erstatningsansvarlig for skaden han påførte nettselskapets kabel.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatningsansvar for skade påført nettselskapets kabel.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-8 har grunneier/fester plikt til å underrette nettselskapet på forhånd når det skal foretas graving eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for netteiers distribusjonsnett. Av vilkårenes § 3-9 kan nettselskapet kreve erstatning for skade en installasjonseier forårsaker på nettselskapets eiendom ved forsett eller uaktsomhet. Unnlatt kabelpåvisning eller uthenting av gravemeldingskart betraktes som uaktsomhet når kabel i foreliggende sak skades ved graving.

Slik nemnda ser det kan det ikke utelukkes at klager har snakket med noen, men at vedkommende ikke var rett representant i forhold til å påvise kabel fra nettselskapet. Nemnda mener klager burde kontaktet nettselskapet direkte og sendt gravemelding.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 8. desember 2014

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Astrid M. Hilde, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.