Innhold

Sak: 14-262 Klage vedrørende strømbortfall og krav om erstatning for ødelagt PC – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagt PC etter strømbortfall. Klager krevde kr 2 000 i erstatning for ødelagt PC og viste til at etter strømbrudd var hans avanserte PC fra 2005 ødelagt. Hafslund Nett AS hadde utfall av strømforsyningen til ca. 50 000 nettkunder i Oslo-området. Etter vel en halv time var alle kunder innkoblet igjen. Det var en ren ut-/ innkobling av strømforsyningen. Nemnda la til grunn at et anlegg måtte tåle visse påkjenninger som kunne oppstå i strømnettet og at det var påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Nemnda fant ikke årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagt PC etter strømbortfall.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

29.10.14 kl. 03.20 – Strømutfall til ca. 50 000 nettkunder i Oslo-området

29.10.14 kl. 03.54 – Alle nettkunder var innkoblet igjen

Krav

Klager krever kr 2 000 i erstatning for ødelagt PC.

Partenes anførsler

Klager viser til at etter strømbrudd var hans avanserte PC fra 2005 ødelagt. Klager antar at en reparasjon vil overstige prisen for billigste modeller i dag og har krevet at nettselskapet erstatter PC'en ut fra billigste modeller som er på ca. kr 2 000.

Hafslund Nett AS viser til at de hadde utfall av strømforsyningen til ca. 50 000 nettkunder i Oslo-området. Årsaken var feil på en transformator i overliggende nett. Etter vel en halv time var alle kunder innkoblet igjen. Det var en ren ut-/innkobling av strømforsyningen.

Hafslund hevder at ikke noe utstyr skal ta skade av en forsinkelse og at det ikke har vært noen mangel ved ytelsen. At en eldre modell av en PC ikke tåler et avbrudd i strømforsyningen utløser ikke automatisk en erstatningsplikt for nettselskapet. De hevder apparater skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet.

Hafslund har ikke mottatt melding om skader fra andre nettkunder som var berørt av det omfattende nettutfallet.

Hafslund avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagt PC etter strømbortfall.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Nemnda kan ikke se at det er dokumentert eller sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade.

Ut i fra dette kan Hafslund Nett AS ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.