Sak: 17-226 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til bytte og installasjon av komfyrvakt dekket. Klager hevdet at komfyrvakten ble ødelagt etter målerbytte. Klager pekte på at det har vært strømbrudd tidligere uten at det har påvirket komfyrvakten. Klager viste til at Hafslund opplyste henne om at de ville dekke utgiftene dersom komfyrvakten ble ødelagt på grunn av målerbyttet. Hafslund viste til at det ikke er registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres montør, og hevdet at arbeidet er i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer. Hafslund avviser klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

12.04.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager krever dekket utgifter til bytte og installasjon av komfyrvakt med kr. 5 612,50.

Partenes anførsler

Klager hevder at komfyrvakten ble ødelagt etter målerbytte den 12.04.17.

Klager anfører at batteriet på komfyrvakten og komfyren fungerte utmerket tidligere samme dag som målerbyttet ble utført. Idet målerbyttet ble utført ble komfyrvakten ødelagt. Klager sier at de forsøkte å reparere den på stedet uten hell. Klager hevder at det foreligger direkte årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen.

Klager peker på at det har vært strømbrudd tidligere uten at det har påvirket komfyrvakten.

Klager viser til at Hafslund opplyste henne om at de ville dekke utgiftene dersom komfyrvakten ble ødelagt på grunn av målerbyttet.

Klager krever utgifter til bytte og installasjon av komfyrvakten dekket.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at alle elektriske artikler skal tåle et strømbrudd, som oppstår ved for eksempel et målerbytte. Strømbrudd er påregnelig og en ut-/innkobling har ikke ført til at det har oppstått noen avvik i forhold til de krav som stilles i forskrift om leveringskvalitet. Hafslund hevder at det ikke har vært noen "mangel ved ytelsen".

Hafslund viser til at det ikke er registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres montør, og hevder at arbeidet er i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer. Hafslund mener at det er høyst usannsynlig at kun en komponent i installasjonen går i stykker hvis det er en feilkobling som kan resultere i at forbrukerutstyr blir defekt.

Hafslund avviser klagers erstatningskrav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for skade på komfyrvakt etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom målerbyttet og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 6. november 2017

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.