Sak: 18-074 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til ny dekoder dekket. Klager hevdet at dekoderen ble ødelagt etter målerbytte. Klager anførte at etter målerbytte var det en feilmelding, slik at montøren måtte utføre arbeidet igjen. Lyse Elnett AS viste til at det var et ordinært målerbytte der strømmen i huset ble koblet ut og inn ett par ganger. Lyse Elnett AS påpekte at elektrisk utstyr må tåle at strømmen blir slått av og på. Lyse Elnett AS avviser klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.          

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

13.12.17 – Målerbytte.

Krav

Klager krever utgifter til ny dekoder pålydende kr. 1 800 dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at dekoderen ble ødelagt etter målerbytte den 13.12.17.

Klager anfører at etter målerbyttet var det en feilmelding, slik at montøren måtte utføre arbeidet igjen. Etter dette sluttet dekoderen å fungere. Klager påpeker at dekoderen var i orden frem til målerbyttet, samt at dekoderen ikke var gammel.

Klager krever utgifter til ny dekoder dekket.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det var et ordinært målerbytte der strømmen i huset ble koblet ut og inn ett par ganger.

Lyse viser til standardavtalen og hevder at det ikke foreligger årsakssammenheng. Lyse påpeker at elektrisk utstyr må tåle at strømmen blir slått av og på. Hvorvidt ut- og innkobling skjer en eller to ganger, skal ikke ha noe å si på levetiden til elektrisk utstyr. Lyse påpeker at dersom dekoderen tok skade av ordinær ut- og innkobling, er det nærliggende å fastslå at det i forkant av hendelsen allerede forelå en svakhet ved det elektriske apparatet.

Lyse avviser klagers erstatningskrav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for skade på en dekoder etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet på visse vilkår ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen.  

Et av vilkårene er at det må foreligge en årsakssammenheng mellom den ansvarsutløsende hendelsen og skaden.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom målerbyttet og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at alle andre elektriske apparater i huset tålte inn- og utkoblingen uten problemer. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda legger derfor til grunn at den defekte dekoderen ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse.

Nemndas konklusjon er etter dette at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 13. november 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Cecilie Asak Oftedahl, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.