Sak: 18-049 Klage vedrørende krav om erstatning etter spenningsvariasjoner – Haugaland Kraft Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter spenningsvariasjoner. Klager krevde utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket, samt kompensasjon for medgått tid. Klager anførte at han merket spenningsvariasjoner i eneboligen etter at nettselskapet hadde utført arbeid i nettet. Klager hevdet at det elektriske utstyret har stått under for høy spenning i snart 4 år, og levetiden var dermed betydelig redusert. Haugaland Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar. Haugaland Kraft Nett AS hevdet at saken ikke var meldt inn til nettselskapet innen rimelig tid fra klager mener spenningsproblematikken oppstod. Haugaland Kraft Nett AS hevdet at det er vanskelig å se årsakssammenheng når det har gått 3-4 år fra problemer oppstod til klager henvendte seg til nettselskapet. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

Saken gjelder krav om erstatning. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 13.  

Historikk 

2013 – Klagers bolig ble ferdigstilt.  

2014 – Klager merket spenningsvariasjoner 

Krav

Klager krever utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket, samt kompensasjon for medgått tid, totalt kr. 1 991 500. 

Partenes anførsler

Klager flyttet inn i ny enebolig våren 2013. Klager prosjekterte og monterte installasjonen selv, og når han tok sluttkontroll i mai 2013, så viste voltmeter 238 Volt.  

Klager viser til at den 15.01.14 så nedbygger nettselskapet mastetrafoen til trafokiosk og det ble satt inn ny distribusjons-transformator. Etter at nettselskapet hadde utført arbeidet i nettet, merket klager spenningsvariasjoner i eneboligen som førte til at flere elektriske komponenter sluttet å fungere eller ble ødelagt. Dette gjaldt mange downlights, komponentene i el-tavle, sentralstøvsuger, kjøkkenkomponenter som induksjons-koketopp, massasjebad, to nye fryseskap og annet.  

Sommeren 2017 oppdaget klager at varmepumpen var blitt ødelagt. Nettselskapet ble kontaktet og målekontroll viste maksregistrering på 256,25 volt som er over maksgrensen på 253 volt.  

Klager anfører at nettselskapet mangler idriftsettings-protokoll, og transformatoren har trinn 7, og den har stått i trinn 5 i snart 4 år. Klager hevder at det elektriske utstyret har står under for høy spenning i nesten 4 år, og levetiden er dermed betydelig redusert.  

Klager mener at Haugaland Kraft Nett AS er ansvarlig for hans tap. Klager viser til NVE sine nettsider om at konsekvensene av dårlig spenning kan være havari på elektrisk utstyr, forkortet levetid på utstyr og blinking i lyset.  

Klager sier at han har det eneste smarthuset i nabolaget, og derfor har han blir rammet hardest.  

Klager krever utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket, samt kompensasjon for medgått tid 

Haugaland Kraft Nett AS(HKN) anfører at det ikke har vært klaget på spenning fra noen beboere i området som tilhører samme del av nettet som klager, heller ikke av klager selv. Det har derfor ikke vært målt spenning i området i den perioden klager mener det har vært problemer, i 2014. Forbruksmønsteret og last i nettet kan ha endret seg og det er derfor ikke beviselig at målinger utført i 2017 ville vært det samme i 2014. HKN anfører at klager meldte inn spenningsproblemer først i 2017 og da ble det utført målinger og tiltak i nettet etter vanlig praksis.  

HKN hevder at klager ikke har klaget inn innen rimelig tid fra klager mener skaden har oppstått. HKN viser til at de ikke har noen dokumentasjon på spenningsforhold i nettet tilbake i tid som kan si noe om relevans i tidsrommet det klages over.  

HKN anfører at fremsatt krav er begrenset dokumentert og påpeker at utstyret er skiftet ut før klager har kontaktet nettselskapet.   

HKN hevder at saken ikke er meldt inn til nettselskapet innen rimelig tid fra klager mener spenningsproblematikken oppstod. HKN hevder at det er vanskelig å se årsakssammenheng når det har gått 3-4 år fra problemer oppstod til klager henvendte seg til nettselskapet. HKN mener også at det hadde vært sannsynlig at andre nettkunder tilhørende samme transformatorkrets hadde klaget på unormale spenningsforhold som kunne forårsaket unormalheter på elektriske komponenter.  

HKN mener at omfanget av skader hos klager er unormalt omfattende. 

HKN tilbakeviser klagers anførsel om at det ikke foreligger idriftsettelsesprotokoll.  

HKN avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning. 

I henhold til nemndsavtalen pkt. 5.1 bokstav e kan en sak avvises dersom saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover klageorganets effektivitet. 

Nemnda finner at dette er en sak som omfattes av denne unntaksbestemmelsen. Nemnda viser til at kravet er på nesten 2 millioner kroner, hvilket i seg selv taler mot at det bør behandles i en forbrukerklagenemnd. Videre viser nemnda til at kravet reiser spørsmål av bevismessig og rettslig karakter av et omfang og en kompleksitet som ikke lar seg belyse på en forsvarlig måte innenfor rammen av nemndas saksbehandlingsmåte.  Slik nemnda ser det, vil saken derfor ikke kunne behandlepå en forsvarlig måte uten at det i særlig grad går ut over nemndas effektivitet 

Nemnda avviser saken fra behandling. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Saken avvises. 

Oslo, 16. desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.