Sak: 18-400 Klage vedrørende strømavbrudd – kompensasjon for langvarig strømavbrudd – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt uenighet om kompensasjon ved langvarig strømbrudd. Klager krever utbetalt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager hevdet at strømavbruddet har hatt en varighet på over 24 timer før 90 % av spenningen var gjenopprettet. Skagerak Nett AS viste til at det har vært totalt strømbrudd hos klager. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har registrert noen avbrudd som varer sammenhengende i mer enn 12 timer på klagers adresse og hevdet at kriteriene for utbetaling av kompensasjon ikke var tilstede. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om kompensasjon ved langvarig strømbrudd. 

Regelverk

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer § 9A-3.  

Historikk

16.01.18 – Hendelse i nettet. Sikringsbrudd.   

19.01.18 – Strømavbrudd fra kl. 18:59 til kl. 21:28. 

Krav 

Klager krever utbetalt kompensasjon på kr. 1 400 for langvarig strømavbrudd. 

Partenes anførsler

Klager viser til at hans bolig hadde strømavbrudd den 16.01.18 på grunn av feil i nettet. Klager viser til rapport fra nettselskapet og sier at det var strømbrudd omtrent i hele perioden fra kl. 02:21 til kl.15:54. Klager sier at når strømforsyningen ble gjenopprettet samme dag kl. 15:54, var det brudd i en fase.  

Klager viser til forskriften og NVE's veileder, og påpeker at medgått tid fra avbrudd inntrer til sluttbruker igjen har spenning over 90 % av avtalt spenningsnivå. Klager peker på at feilen i nettet ikke ble utbedret før den 17.01.18 kl. 13:20, og at dette er tidspunktet hvor han mottok spenning over 90 % av avtalt nivå. 

Klager hevder at strømavbruddet har hatt en varighet på over 24 timer før 90 % av spenningen var gjenopprettet. Klager mener at avbruddet den 16.01.18 kl. 11:25 til spenningsnivået var over 90 % den 17.01.18 kl. 13:20, må sees som et sammenhengende avbrudd.  

Klager krever utbetalt kompensasjon for langvarig strømavbrudd.  

Skagerak Nett AS (SN)viser til at det har vært totalt strømbrudd hos klager, men kun i en kort periode på ca 2 timer den 19.01.18. 

SN viser til at det var sikringsbrudd den 16.01.18 som forårsaket glødespenning. Dette ble utbedret den 17.01.18. 

SN viser til forskriften, og anfører at for å oppfylle kravene til elektrisk avbrudd så må fasespenningen være lavere enn 5 % av 230 Volt. SN påpeker at det kun var brudd i en fase.  

SN anfører at de ikke har registrert noen avbrudd som varer sammenhengende i mer enn 12 timer på klagers adresse og hevder at kriteriene for utbetaling av kompensasjon ikke er tilstede.  

 SN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om kompensasjon ved langvarig strømavbrudd.  

Dette er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap. 9A, jf. også Standard Nettleieavtale §12-4. 

I henhold til forskriftens § 9A-2 skal nettselskapet betale en kompensasjon på 1 400 kroner for avbrudd med varighet mellom 24 og 48 timer, og høyere kompensasjon for avbrudd av lengre varighet. Etter § 9A-3 skal varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde visst at avbrudd har funnet sted. Avbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.  

Av veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften gitt av Norges vassdrags- og energidirektoratet følger det at: 

"I tilfeller hvor det inntreffer feil i høyspennings- og lavspenningsnettet samtidig skal avbruddstiden beregnes frem til normal forsyning er gjenopprettet for den enkelte kunde." 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Skagerak Nett AS sitt nett. Det har vært et sikringsbrudd den 16.01.18 kl. 11:25 som har forårsaket redusert strømforsyning/glødespenning hos klager. Feilen ble utbedret den 17.01.18 kl. 13:20. Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at normal strømforsyning ikke var gjenopprettet før feilen i nettet ble utbedret den 17.01.18 kl 13:20. Avbruddets varighet er da mellom 24 og 48 timer, og klager har krav på en ytterligere kompensasjon på kr. 1 400.  

Nemndas konklusjon er klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 16. desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.