Sak: 18-462 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilinnmeldingen, samt å få dette korrigert fra Hafslund og krevde derfor konsulenthonorar for å ha løst saken. Klager krevde erstatning for påførte kostnader og erstatning for tort og svie. Hafslund Strøm AS anførte at redigering av feil inn/utmeldinger tar noe tid, og at dette kan være noe av grunnen til at netteier ved en feil har klart å stenge måleren. Hafslund Strøm beklaget den manglende kundeservice klager har opplevd. Hafslund Strøm AS har tilbudt klager en kompensasjon for den tid klager har brukt på saken og ulempene stenging av måler har påført klager. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding.  

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 4-6. 

Historikk

19.02.18 – Feil målernummer registrert på klager. 

14.06.18 – Opprettet korreksjonssak i Hafslunds systemer. 

09.08.18 – Feilinnmelding korrigert.  

Krav 

Klager krever kr. 15 000 som konsulenthonorar for medgått tid, samt kr. 5 000 som erstatning for påførte kostnader. Klager krever også erstatning for tort og svie.   

Partenes anførsler

Klagermener at Hafslund sin kundebehandling ikke er tilfredsstillende.  

Klager anfører at Hafslund ikke tar ansvar for at han har blitt feilfakturert i perioden fra 19.02.18 til 09.08.18. 

Klager hevder at det er lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilinnmeldingen, samt å få dette korrigert fra Hafslund og krever derfor konsulenthonorar for å ha løst saken.   

Klager krever erstatning for påførte kostnader, herunder utgifter til elektriker, ødelagte frysevarer, telefon og porto. Klager krever også erstatning for tort og svie.  

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at feil målernummer ble registrert på klager den 19.02.18. Hafslund ble oppmerksomme på dette etter at klager var i kontakt gjentatte ganger. Det ble opprettet en korreksjonssak i Hafslunds systemer. Den 05.07.19 mottar Hafslund en henvendelse fra netteier, hvor det informeres om at klager likevel ikke var feilutmeldt. Feilinnmeldingen var ferdig rettet den 09.08.18. 

Hafslund anfører at redigering av feil inn/utmeldinger tar noe tid, og at dette kan være noe av grunnen til at netteier ved en feil har klart å stenge måleren, imellom redigeringene.  

Hafslund beklager den manglende kundeservice klager har opplevd og sier at de skulle ha forklart klager mer rundt prosessen rundt korrigeringer og hvor lang tid det tar før det blir behandlet.  

Hafslund tilbyr en kompensasjon på kr. 1 000 for den tid klager har brukt på saken og ulempene stenging av måler har påført klager.  

Hafslund avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken 

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding.  Klager har fremsatt to krav. For det første et krav om konsulenthonorar på kr. 15 000 for medgått tid. For det andre et krav om kr. 5 000 for påførte kostnader.  

Nemnda viser først til at sakens fakta kunne vært bedre belyst. Nemnda legger ut fra det opplyste uansett til grunn at det er utført en feilinnmelding av klager og at dette er årsaken til at klager ble feilfakturert i perioden fra 19.02.18 til 09.08.18. Hafslund har erkjent at de ble oppmerksomme på feilinnmeldingen etter at klager var i kontakt gjentatte ganger.  

Den første tapsposten gjelder krav om konsulenthonorar for medgått tid. Nemnda viser til at denne type kostnader som hovedregel ikke erstatningsberettigede etter nettleieavtalen. Etter norsk rett må man i utgangspunktet påregne å bruke egen tid for å ivareta egne rettigheter. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager kan innrømmes dekning av utgifter til eget arbeid. 

Den andre tapsposten gjelder erstatning for påførte kostnader. Etter nettavtalens § 13-4 begrenses erstatningen til å gjelde "det økonomiske tapet" kunden er påført ved kontraktsbruddet. Klager har ikke dokumentert det økonomiske tapet for nemnda i denne saken, og nemnda har dermed ikke noe grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning. Nemnda oppfordrer klager til å dokumentere det økonomiske tapet overfor Hafslund, slik at Hafslund kan dekke det dersom klager kan vise til direkte og dokumenterbare tap som følge av saken.  

Nemnda registrerer at Hafslund har fremsatt et tilbud om kompensasjon på kr. 1000, hvilket etter nemndas syn fremstår rimelig.    

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 16. desember 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.