Sak: 18-365 B Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Norgesnett AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 18-365 behandlet 8. april 2019 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 8. april 2019.

Saken gjelder gjenåpning.  

Det ble fattet slikt vedtak 08.04.19: Klager gis ikke medhold.  

Vedtaket ble sendt partene i brev 13.08.19. 

Ved brev av 28.05.20 har klager bedt om gjenåpning.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenåpning.

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."

Ut i fra disse vilkårene, er nemnda kommet frem til at det ikke er grunnlag for gjenåpning eller utfyllende begrunnelse. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 8. april 2019.

Nemnda registrerer klagers nye anførsel om at det var 20 andre kunder som var berørt av hendelsen i nettet. Nemnda tar ikke stilling til om opplysningen er vesentlig, men viser til at nemnda ikke kan se at anførselen er dokumentert. Nemda antar videre at opplysningene kunne vært fremlagt tidligere.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge.

Oslo, 28. september 2020

Ragnar Lindefjeld, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.