Sak: 19-010 Klage vedrørende krav om erstatning – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble ødelagt etter hendelser i nettet fra den 21.08.18 til 22.08.18. Klager anførte at manglende vedlikehold av nettet er årsak til skaden på det elektriske utstyret. Troms Kraft Nett AS viste til at det var en hendelse i nettet den 21.08.18 og at årsaken til hendelsen var svikt i bendslingen som er festet på isolatoren. Troms Kraft Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom jordslutning i høyspentnettet og skaden som oppstod i klagers elektriske anlegg. Troms Kraft Nett AS hevdet at hendelsen falt utenfor deres kontrollansvar og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Troms Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder dekning av forsikringens egenandel etter hendelse i nettet.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8 og 13.  

Historikk 

21.08.18 – 22.08.18 – Hendelse i nettet. 

Krav 

Klager krever forsikringens egenandel dekket med kr. 6 000.  

Partenes anførsler

Klager hevder at elektrisk utstyr, herunder kjøleaggregatet til kjølerommet, ble ødelagt etter hendelser i nettet fra den 21.08.18 til 22.08.18. Klager anfører at det var gjentagende strømbrudd hvor lyset ble stadig svakere før det ble strømutkobling.  

Klager hevder at nettselskapets koblinger i nettet ikke har vært optimale. Klager hevder at nettselskapets feilsøking og feil på anlegget er årsaken til at det elektriske utstyret ble ødelagt.  

Klager anfører at han har etterspurt hvor lav spenning det har vært på trafoen i deres boligfelt, og sier at han ikke har fått svar på dette. Klager opplyser at han er en fagperson og påpeker at det var en langsom nedtak av spenning før det gikk til strømbrudd og dette gjentok seg. Klager sier at han har overspenningsvern, jordfeilautomater og god jordelektrode i installasjonen.  

Klager mener at manglende vedlikehold av nettet er årsak til skaden på det elektriske utstyret. Klager påpeker at dersom HMS og systematisk vedlikehold hadde vært utført, ville ikke fasen løsnet.  

Klager viser til selskapets anførsel om at det ikke er registrert andre krav og mener at dette ikke er relevant i denne saken.  

Klager krever forsikringens egenandel dekket.  

Troms Kraft Nett AS (TKN) viser til at det var en hendelse i nettet den 21.08.18. Linja falt ut kl. 23:42. TKNs mannskaper gikk umiddelbart i gang med feilsøking, og linja ble rettet igjen morgenen den 22.08.18. TKN anfører at en fase løsnet og falt ned på traversen, hvilket skapte jordslutning. Årsaken til hendelsen er svikt i bendslingen som er festet på isolatoren.  

TKN viser til at de hadde befaring på linja der hendelsen fant sted i tidsrommet mai til og med juni 2018. Det ble ikke ført noe avvik på denne masta. TKN påpeker at det ikke er notert noen anmerkning som kunne forhindret hendelsen og som ikke ble utbedret uten ugrunnet opphold.  

TKN anfører at de ikke har registrert andre erstatningskrav fra området klager har sitt anlegg eller langs aktuell linje.  

TKN viser til klagers anførsel om at deres koblinger i nettet ikke har vært optimale og anfører at koblingene som ble gjort sekvensielt for å avgrense feilområdet, noe som er rutinemessig utført.  

TKN hevder at det ikke er årsakssammenheng mellom jordslutning i høyspentnettet og skaden som oppstod i klagers elektriske anlegg. TKN anfører at slike koblinger i nettet skal anlegget normalt tåle. TKN påpeker at kunden selv er ansvarlig for å dimensjonere sitt anlegg til å tåle best mulig utkoblinger, spenningsvariasjon og plutselig hendelser som oppstår i nettet. TKN hevder at hendelsen faller utenfor deres kontrollansvar. TKN avviser erstatningsansvar.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav dekning av forsikringens egenandel etter hendelse i nettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden.

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Troms Kraft Nett AS sitt nett, og at feilen skyldes en fase som løsnet og falt ned på traversen og skapte jordslutning. Årsaken til hendelsen var en svikt i bendslingen som er festet på isolatoren som tilhører Troms Kraft Nett AS. Avbruddet er dermed i utgangspunktet et kontraktsbrudd (mangel) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.

Etter nemndas syn er det imidlertid ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises i denne forbindelse til at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Troms Kraft Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemnds konklusjon er at klager gis ikke medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.