Sak: 19-577 Klage vedrørende erstatning – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at Lyse Elnett AS har informert han om at det er de som skal dekke utgiftene til elektriker da feilen er på deres side av grensesnittet og det er de som har anbefalt klager å kontakte elektriker. Klager anførte også at det var urimelig at han skal belastes for utgifter oppstått som følge av feil i Lyse Elnett AS sitt nett. Lyse Elnett AS erkjente at det var en feil i deres nett som har ført til at klager fikk problemer med strømforsyningen. Lyse Elnett AS anførte at faktura fra elektriker var særdeles høy og at feilsøking over to dager for å fastslå at feilen ikke ligger i boligen virker urimelig. Lyse Elnett AS hevdet at klager har en tapsbegrensningsplikt. Lyse Elnett AS har valgt å tilby å dekke kr. 1 950 av faktura til elektriker og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk  

Juni 2019 – Hendelse i nettet.  

Krav

Klager krever utgifter til elektriker kr. 7 038 dekket.  

Partenes anførsler

Klager merket spenningsvariasjoner i boligen juni 2019 og tok derfor kontakt med Lyse Elnett AS. Lyse Elnett AS anbefalte klager å kontakte elektriker. 

Klager anfører at Lyse Elnett AS har informert han om at det er de som skal dekke utgiftene til elektriker da feilen er på deres side av grensesnittet og det er de som har anbefalt klager å kontakte elektriker. 

Klager mener det er urimelig at han skal belastes for utgifter oppstått som følge av feil i Lyse Elnett AS sitt nett.  

Klager viser til selskapets anførsel om tapsbegrensningsplikt og anfører at han ikke har kontroll over hvor mange timer elektriker har brukt til feilsøking. 

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Lyse Elnett AS (Lyse) erkjenner at det var en feil i deres nett som har ført til at klager fikk problemer med strømforsyningen. Årsaken til dette var en løs fase på nettselskapets side av grensesnittet. Dette er dog en type feil som det ikke er mulig å oppdage når kunden ringer inn, og Lyses vanlige prosedyre er å anbefale kunden å engasjere egen elektriker for å se om feilen ligger på kundens side av grensesnittet.  

Lyse anfører at årsakssammenhengen mellom mangelen og klagers utgift er ubestridt, samt at feilen i nettselskapets nett er innenfor selskapets kontrollsfære.  

Lyse viser til nemndas praksis om at i det tilfelle alle vilkår til erstatning anses oppfylt, så bør nettselskapet til en viss grad ha ansvar for påløpte utgifter til å lokalisere feilen. Lyse mener at faktura fra elektrikeren er særdeles høy og at feilsøking over to dager for å fastslå at feilen ikke ligger i boligen til kunden virker urimelig. Lyse hevder at klager har en tapsbegrensningsplikt i den forstand at kunden bør tilstrebe å ikke velge tjenester som er urimelig mye dyrere enn det som er normalt på området for den type arbeid.  

Lyse har valgt å tilby å dekke kr. 1 950 av faktura til elektriker. Lyse avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter spenningsvariasjoner.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det var feil ved en anleggsdel i nettselskapets nett som førte til at klagers bolig fikk problemer med strømforsyningen, og dermed at det foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet. Videre legger nemnda til grunn at årsakssammenheng mellom mangelen og klagers utgift er ubestridt, samt at feilen i nettselskapets nett er innenfor selskapets kontrollsfære.

Spørsmålet er hvorvidt klager med "rimelighet kunne ha forutsett" tapet som følge av mangelen, dvs om tapsposten er en påregnelig følge av mangelen, jf. nettavtalens § 13-4 annet punktum.

Det følger av fast praksis fra nemnda at når feilen lå i netteiers nett, bør nettselskapet til en viss grad ha ansvar for påløpte utgifter til å lokalisere feilen. Dette har vært i de tilfeller hvor kunden har henvendt seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet da kunden merket spenningsvariasjoner i boligen. I denne saken har imidlertid klager henvendt seg til elektriker etter å ha konferert med nettselskapet. Etter nemndas syn er Lyse Elnett AS i en slik situasjon som nærmest til å bære denne økonomiske risikoen, med mindre kostnaden blir upåregnelig høy. Nemnda kan ikke se at det er tilfellet her. Dersom Lyse Elnett AS ønsker større kontroll over sitt mulige ansvar i slike tilfeller kan de sende egen elektriker til å utføre arbeidet, eller gi beskjed til kunden om eventuelle beløpsgrenser de måtte ha. På bakgrunn av dette finner nemnda at Lyse Elnett AS er ansvarlig for klagers utgifter til elektriker.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.