Sak: 19-801 Klage vedrørende krav om erstatning – Ymber AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde forsikringens egenandel refundert. Klager hevdet at sikringsskapet ble ødelagt på grunn av overspenning i nettet. Klager anførte at nettselskapet var ansvarlig da det har vært en feil i nettet. Ymber AS anførte at det ikke har vært utført arbeid eller andre hendelser i det aktuelle tidsrommet som tilsa at de har forårsaket denne overspenningen. Ymber AS anførte at det er montert avledere i tilhørende nettstasjon for å beskytte anleggene mot atmosfæriske utladninger. Ymber AS viste til at de ikke har vært henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. Ymber AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

Ymber Nett AS har i brev av 31.01.20 uttalt seg i saken. Ymber Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med overspenning. 

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk:  

01.06.19 – Hendelse i nettet. 

Krav: 

Klager krever forsikringens egenandel på kr 8 000 refundert. 

Partenes anførsler: 

Klager hevder at sikringsskapet ble ødelagt på grunn av overspenning i nettet den 01.06.19. 

Klager mener at nettselskapet er ansvarlig da det har vært en feil i nettet.  

Klager anfører at han har tatt kontakt med elektriker og fått opplyst at feilen skyldes nettselskapet og at det er nettselskapet som skal dekke egenandelen.  

Klager krever forsikringens egenandel refundert. 

Ymber Nett AS (Ymber) viser til at det har vært driftsforstyrrelser den 01.06.19. Det har vært utfall på 22 kV på høyspentlinjen kl. 08:31:41, og den ble automatisk gjeninnkoblet 20 sekunder senere. Av erfaring kan det skyldes atmosfærisk utladning. Klager ringte inn kl. 08:57 og meldt om halv spenning. Ymber rykket umiddelbart ut og det ble konstatert at har vært overspenning. Overspenningsvernet til klager har tatt den verste overspenningen, men den har vært så kraftig at det dessverre har blitt skader på det elektriske anlegget. 

Ymber anfører at det ikke har vært utført arbeid eller andre hendelser i det aktuelle tidsrommet som tilsier at Ymber har forårsaket denne overspenningen.   

Ymber har montert opp avledere i tilhørende nettstasjon for å beskytte anleggene mot atmosfæriske utladninger. Ymber viser til at det likevel kan oppstå atmosfærisk overspenninger ved lyn/tordenvær som kan komme inn i boliger. 

Ymber viser til at de ikke vært andre henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. 

Ymber viser til skadeårsak, omfang og hendelsesforløp og hevder at overspenningen hos klager skyldes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ymber avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med overspenning.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden. 

Det er uomtvistet at det har vært overspenning på klagers anlegg. Ymber AS anfører at det kan oppstå atmosfæriske overspenninger ved lyn/tordenvær som kan komme inn i boliger og at dette har vært tilfelle for klagers anlegg.  

Nemnda er delt i synet om hvorvidt årsaken til klagers skade er innenfor selskapets kontrollsfære. 

Nemndas flertall, lederen og bransjens representanter, er av den oppfatning at årsaken til klagers skade lå utenfor selskapets kontrollsfære da det mest sannsynlig var lyn og tordenvær som var årsaken til feil i nettet. Selv om det skulle være slik at årsaken til klagers skade lå innenfor selskapets kontrollsfære, mener flertallet at det uansett er anleggseier som er ansvarlig for sin egen installasjon. Flertallet bemerker at overspenningsvernet har fungert etter hensikten både hos klager og innklagede.   

Mindretallet, forbrukernes representant, er av den oppfatning at innklagede ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort eller dokumentert at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Mindretallet mener at det er usikkerhet omkring årsaken, og legger avgjørende vekt på at nettselskapet etter nettleieavtalen har bevisbyrden for at skadene ikke skyldes kontraktsbruddet. Mindretallet anbefaler at klager gis medhold. 

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.