Sak: 19-825 Klage vedrørende krav om kompensasjon – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om kompensasjon. Klager krevde kompensasjon i den tilbakeførte nettleien. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for feilen og krevde en kompensasjon for tort og svie og medgått tid. Lyse Elnett AS viste til at det var mottatt to bestillinger på kraft. Lyse Elnett AS anførte at det har oppstått problemer i databasen til Elhub da prosesser har krysset hverandre ettersom det ble bestilt to strømavtaler fra to forskjellige leverandører og forskjellige navn og dato har blitt oppgitt. Lyse Elnett AS hevdet at det ikke var grunn til kompensasjon da klager var fakturert for en periode som han har vært kunde og bruker av nettjenester. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om kompensasjon etter feilinnmelding.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5. 

Historikk 

27.05.19 – Kundeforhold opprettet.  

Krav

Klager krever kompensasjon i den tilbakeførte nettleien på kr. 2 718,03. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for perioden fra 28.05.19 til 01.11.19. 

Klager og hans samboer flyttet inn i boligen mai 2019. Klager sier at hans samboer opprettet en avtale om nettleie den 27.05.19. Samtidig inngikk klager en avtale om kraftlevering med Tibber AS. Ved en tilfeldighet ble det oppdaget at kundeforholdet til klagers samboer ble annullert den 30.09.19.  

Klager mener at nettselskapet må bære ansvaret for feilen og krever derfor en kompensasjon for tort og svie og medgått tid. Klager krever kompensasjon i den tilbakeførte nettleien, helt eller delvis.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at de har mottatt to bestillinger på kraft. Den ene bestillingen er mottatt via Adepto og er registrert på klagers samboer. Den andre er mottatt via Tibber AS og registrert på klager. Lyse anfører at det derfor har oppstått problemer i databasen til Elhub da prosesser har krysset hverandre ettersom begge bestilte kraft, men fra to forskjellige leverandører og forskjellige navn og dato har blitt oppgitt.  

Feilen ble oppdaget da klager tok kontakt etter at klagers samboer mottok en utbetaling med et tilgodebeløp. Feilen ble meldt videre den 06.11.19.  

Lyse hevder at det ikke er noen grunn til kompensasjon da klager er fakturert for en periode som han har vært kunde og bruker av nettjenesten.  

Lyse avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om kompensasjon etter feilinnmelding.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Lyse har mottatt to bestillinger på kraft på anlegget, en bestilling i klagers navn og en bestilling i klagers samboer sitt navn. Dette medførte problemer i databasen til Elhub da prosesser har krysset hverandre. Feilen ble oppdaget i forbindelse med utbetaling av et tilgodebeløp. Etter nemndas syn er det klart at feilen i dette tilfellet har oppstått fordi klager og klagers samboer har bestilt kraftleveringsavtale parallelt.

Nemnda kan ikke se at en slik feil, som har sin årsak i en dobbelbestilling foretatt av klager og klagers samboer, i utgangspunktet er erstatningsbetingende.

Dette er det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til, da klager krever kompensasjon for tort og svie og medgått tid. Nemnda viser til at denne type kostnader som hovedregel ikke er erstatningsberettigede etter nettleieavtalen. Såkalt tort og svie erstatning, altså en kompensasjon uten noe korresponderende økonomisk tap, forutsetter grov uaktsomhet eller forsett. Nemnda kan ikke se at det er tilfellet her. Når det gjelder kompensasjon for medgått tid er utgangspunktet etter norsk rett at man i utgangspunktet må påregne å bruke egen tid for å ivareta egne rettigheter.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Gry Pedersen, Energi Norge

Susanne Grue Holberg, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.