Sak: 20-029 Klage vedrørende krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter lynnedslag. Klager krever forsikringens egenandel refundert. Klager hevdet at skader i huset var forårsaket av en kortslutning grunnet vanninntrenging etter lynnedslag i kabel og at Agder Energi Nett AS var ansvarlig for følgeskader i klagers bolig senere på dagen. Klager hevdet at kortslutning ville ha skjedd også om lynnedslag tenktes bort. Agder Energi Nett AS anførte at årsaken til skaden hos klager er en følgeskade etter skade på kabelskjøte forårsaket av tordenvær/lyn og at skaden var å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Agder Energi Nett AS opplyste at det var kraftig tordenvær i området og at lynnedslag skadet muffen rundt kabelskjøten på kabelen inn til huset uten at dette gikk ut over strømforsyningen hos klager. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter lynnedslag. 

Regelverk 

Standard nettleieavtale § 13. 

Historikk

10.05.18 – Lynnedslag. 

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr 9000 refundert. 

Partenes anførsler

Klager hevder at skader i huset er forårsaket av en kortslutning grunnet vanninntrenging etter lynnedslag i kabel inn til huset den 10.05.2018, og mener at AEN er ansvarlig for følgeskader i klagers bolig senere på dagen. 

Klager mener at kabelen var skjøtet på en merkelig måte, og at gelen som lå i PEN-kabelen var tørr og stiv. Klager mener at dette er tegn på at kabelen var ødelagt fra den ble installert. Det påpekes også at arbeidet som var utført da kablene ble lagt ikke stemmer overens med tegninger som klager hadde.  

Klager har innhentet hjelp fra elektriker, og mener at kortslutning ville ha skjedd også om lynnedslag tenkes borte. Klager mener derfor at tordenvær og lynnedslag ikke er grunnlag for strømbruddet og skade på kabel. 

Klager påpeker at det ikke var andre synlige tegn til skade i koblingsskap, eller andre meldte skader i området. Klager mener at muffen rundt koblingsskjøt som eneste synlige skade skyldes at det var feil på kabelen fra den var lagt. 

Klager krever forsikringens egenandel refundert.  

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at årsaken til skaden hos klager er en følgeskade etter skade på kabelskjøt forårsaket av tordenvær/lyn, og at klagers krav om refusjon av egenandel ikke er rettmessig da skaden er å anse som utenfor nettselskapets kontroll. 

AEN hevder at de ikke har mottatt henvendelser fra andre kunder som er tilknyttet samme trafo som klager. 

AEN opplyser at det var kraftig tordenvær i området den 10.05.18, og at lynnedslag skadet muffen rundt kabelskjøten på kabel inn til huset uten at dette gikk ut over strømforsyningen hos klager. Skaden medførte svekkelse slik at muffen ikke lenger var tett, og reduserte isolasjon mellom strømledningene i skjøten. AEN anfører at dette senere medførte en kortslutning, som igjen førte til en eksplosjon som medførte strømbrudd hos klager. 

AEN bekrefter at det var mulig for sand å trenge inn i muffen etter svekkelsen, og at kabel var nedgravet i bakken. Det bekreftes at det ved feilretting ble bekreftet at vann og sand hadde trengt inn i muffen etter lynnedslaget. 

AEN anfører at deres ansvar er å reparere den skadede kabelen og kostnader tilknyttet dette arbeidet, og at dette ble gjort etter kortslutning som medførte strømbrudd hos klager. Det anføres at lyn kan ta uante veier som er umulig å forutse, og at kabelen er bygd og beskyttet i henhold til gjeldende forskrifter og krav. Det anføres at nettet er bygd med vern mot lyn i henhold til gjeldende REN-blad, og at kabel derfor er forsvarlig beskyttet.  

AEN avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings-eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Nettselskapet må godtgjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar.  Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det var kraftig lynnedslag den 10. mai 2018, og at lynnedslaget skadet muffen rundt kabelskjøten på kabelen inn til klagers boligen. Dette medførte svekkelse slik at muffen ikke lenger var tett, og reduserte isolasjonen mellom strømledningene i skjøten som senere medførte strømbrudd hos klager.

I denne saken er det uklart hva som er årsaken til klagers skade. For det første er det opplyst at årsaken til klagers skade skyldes lynnedslag og følgeskader av dette. For det andre er det opplyst at årsaken til klagers skade skyldes feil ved kabelen fra den ble installert.

Nemnda ser det slik at den mest sannsynlige årsaken til klagers skade var lynnedslaget og følgeskader av dette. I sin bevisvurdering har nemnda lagt særlig vekt på fremlagt bilder av kabelen. Nemnda mener at skadene på kabelen ville vært av større omfang dersom kabelen var skadet før lynnedslaget. Etter nemndas syn har Agder Energi Nett AS dermed sannsynliggjort at skadene på kabelen oppstod etter lynnedslaget. Lynnedslag anses etter fast nemndspraksis for å være utenfor kontrollsfæren.

På denne bakgrunn anses Agder Energi Nett AS ikke for å være erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.