Sak: 20-040 Klage vedrørende krav om erstatning – Mørenett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter planlagt strømutkobling. Klager krevde dekket kostnader tilknyttet medgått ventetid for snekkerne i tidsrommet for strømutkoblingen. Klager viste til at han mottok varsel om planlagt strømutkobling på en adresse der han ikke er bosatt og regnet derfor med at varslet ikke gjaldt hans bolig. Klager hevdet at det ikke var blitt varslet tilstrekkelig om planlagt strømutkobling. Mørenett AS anførte at klager har blitt varslet om strømutkobling via SMS og påpekte at det bør være en indikasjon om at han vil bli berørt av planlagt strømstans. Mørenett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Mørenett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter planlagt strømutkobling. 

Regelverk 

Standard nettleieavtale §§ 8-3 og 13. 

Historikk

02.01.20 – SMS om planlagt strømutkobling.  

06.01.20 – Strømutkobling. 

Krav

Klager krever dekket kostnader tilknyttet medgått ventetid for snekkerne i tidsrommet for strømutkoblingen, kr. 3000.   

Partenes anførsler

Klager viser til at han mottok varsel om planlagt strømutkobling på en adresse der han ikke er bosatt. Klager sier at han derfor regnet med at varselet ikke gjaldt hans bolig. Da strømutkoblingen fant sted, var det snekkere til stede for utføre arbeid i klagers bolig. Snekkerne måtte utsette arbeidet med ca to timer grunnet strømutkoblingen.  

Klager anfører at det ikke ble gitt beskjed om planlagt strømutkoblingen til snekkerne da Mørenett AS brukte feil adresse/område i varselet. Klager hevder at det ikke er blitt varslet tilstrekkelig om planlagt strømutkobling.  

Klager anfører at han ikke bor innenfor området på selskapets avmerking i kart. Klager mener at innbyggere har bedre lokalkjennskap til området enn nettselskapet.  

Klager krever dekket kostnader tilknyttet medgått ventetid for snekkerne i tidsrommet for strømutkoblingen.  

Mørenett AS (Mørenett) anfører at klager har blitt varslet om strømutkobling via SMS, og det påpekes at det ikke har vært klager fra andre i området.  

Mørenett viser til begrepsbruken "i området Årejuvene og Reitane" som ble brukt i SMS-varsel, og anfører at dette er vanlig praksis for varsling av denne typen da det beskriver hvilket område det gjelder. Mørenett hevder at begrepsbruken har vært brukt i lang tid, og ikke har vært påklaget tidligere. 

Mørenett påpeker at det faktum at klager ble varslet via SMS bør være en god nok indikasjon om at han vil bli berørt av planlagt strømstans. Mørenett avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-1 er nettselskapet i utgangspunktet ikke ansvarlig for skade etter varslet inn- og utkobling. Nettselskapet skal ved utkobling varsle berørte kunder på en hensiktsmessig måte, jf. §13-2. I dette tilfellet var det tale om en planlagt varslet ut- og innkobling, og nemnda legger til grunn at Mørenett AS har varslet i samsvar med nettleieavtalen § 8-3. Inn- og utkoblingen er da gjort med hjemmel i § 8, og utgangspunktet er at det ikke foreligger ansvar.

Klager har anført at varslet ikke i tilstrekkelig detalj beskriver hvilket område det gjelder. Etter nemndas syn kan ikke det medføre ansvar i denne saken. Slik nemnda ser det bærer klager risikoen for å ta feil av det aktuelle området all den stund han hadde mottatt varselet. For kundens del kunne forholdet, dersom han anså det viktig å unngå tap, enkelt vært avverget ved at han selv kunne ha tatt kontakt med nettselskapet ved tvil om tolkningen av det geografiske området.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.