Sak: 21-652 Klage på erstatning – Klepp Energi AS

Saken gjaldt krav om erstatning for merutgifter som følge av kabelfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det foreligger en mangel da klager manglet strøm i boligen. Klager hevdet at mangelen utgjorde et forhold innenfor selskapets kontroll da feilen var på en nettkabel. Klager anførte også at det foreligger en mangel da det var avtalt med selskapet at de vil dekke hennes merutgifter i forbindelse med mangelen. Klepp Energi AS anførte at klagers bolig var delvis strømløs på grunn av en kabelfeil. Klepp Energi AS hevdet at denne kabelfeilen skyldes forhold som er utenfor selskapets kontroll og avviste derfor erstatningsansvar. Klepp Energi AS anførte at klager valgte selv å kontakte elektriker først for å feilsøke og at klager da fratok selskapet mulighet til å feilsøke med egne mannskap. Klepp Energi AS avvist klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Klepp Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning for merutgifter som følge av kabelfeil.   

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.  

Historikk:   

30.08.21 – Klager kontakter Klepp Energi om feil i nettet.   

Krav: Klager krever utgifter til elektriker kr 5023 dekket.  

Partenes anførsler:  

Klager viser til hun oppdaget at det var strømutkobling i deler av i huset august 2021. Klager kontaktet derfor elektriker og det ble konstatert at feilen skyldtes forhold utenfor klagers bolig. Klepp Energi ble tilkalt og det ble konstatert at årsaken til at klager manglet elektrisitet til boligen var en kabelfeil. Representanten fra selskapet forklarte at selskapet ville dekke alle utgifter i forbindelse med kabelfeilen.    

Klager anfører at det foreligger en mangel da klager manglet strøm i boligen. Klager hevder at mangelen utgjorde et forhold innenfor selskapets kontroll da feilen var på en nettkabel. Klager anfører også at det foreligger en mangel da det var avtalt med selskapet at de vil dekke hennes merutgifter i forbindelse med mangelen.    

Klager krever utgifter til elektriker dekket.   

Klepp Energi AS (Klepp Energi) anfører at klagers bolig var delvis strømløs på grunn av en kabelfeil. Klepp Energi hevder at denne kabelfeilen skyldes forhold som er utenfor selskapets kontroll og avviser derfor erstatningsansvar.   

Klepp Energi viser til at de ble kontaktet den 30.08.21 av elektriker. Klepp Energis montører rykket umiddelbart ut og rettet feilen.   

Klepp Energi anfører at klager valgte selv å kontakte elektriker først for å feilsøke og at klager da fratok selskapet mulighet til å feilsøke med egne mannskap. Montøren fra selskapet gikk utover sine fullmakter og lovet dekning av utgifter.   

Klepp Energi avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.  

Klager krever utgifter til elektriker dekket etter strømbrudd. Klepp Energi avviser erstatningsansvar.  

I denne saken hadde klager henvendt seg til elektriker uten først å konferere med Klepp Energi da det var delvis strømbortfall i boligen. Elektriker kontaktet Klepp Energi og Klepp Energis montører rykket ut for å rette feilen. Klepp Energi erkjenner at deres montør har opplyst til klager at de skulle refundere utlegg til elektriker og at dette senere ble tilbakevist.  

Nemnda er av den oppfatning at denne type kostnader i utgangspunktet ligger utenfor nettselskapets kontrollsfære, men i denne saken foreligger det en avtale mellom klager og Klepp Energi hvor Klepp Energi har påtatt seg denne økonomiske forpliktelsen. En forbruker må kunne legge til grunn at selskapets montør som gir en opplysning om at selskapet vil dekke kostnaden har fullmakt til å binde selskapet. Nemnda kan ikke se at Klepp Energi har mulighet å gå i fra det avtalte og har derfor kommet frem til at Klepp Energi må dekke klagers kostnader til elektriker. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.